Terminy przekazywania i wysyłania ewidencji w formie JPK

Pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej udostępniane będą:

 • od 1 lipca 2016r. – przez duże podmioty
 • od 1 lipca 2018r. – przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT prowadzić elektronicznie i udostępniać należy od:

 • 1 lipca 2016r. – w przypadku dużych podmiotów,
 • 1 stycznia 2017r. – w przypadku małych i średnich podmiotów,
 • 1 stycznia 2018r. – w przypadku mikro przedsiębiorców.

 Za wyjątkiem ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji sporządzanych za pomocą programów komputerowych nie trzeba przekazywać okresowo, np. raz na miesiąc, kwartał czy raz na rok.

Ewidencje te trzeba natomiast udostępniać na każde żądanie organu podatkowego w trakcie toczącego się postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego (podatnik musi zatem najpierw otrzymać postanowienie o wszczęciu postępowania, a następnie dopiero przekazać na żądanie – ewidencje w postaci elektronicznej zapisane w formacie JPK).

W przypadku ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, podatnik obowiązany jest ewidencje elektroniczną w formacie JPK przekazywać do 25 dnia miesiąca za każdy miesiąc.
Termin ten nie zmienia się nawet jeżeli podatnik rozlicza podatek VAT kwartalnie.

Rodzaj ewidencji Termin dostarczenia 
  Podatnik rozliczający się kwartalnie  Podatnik rozliczający się miesięcznie 
księgi rachunkowe   Na każde żądanie w postępowaniu podatkowym 
wyciąg bankowy   Na każde żądanie w postępowaniu podatkowym 
magazyn  Na każde żądanie w postępowaniu podatkowym 
ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  Do 25 dnia miesiąca po każdym kolejnym miesiącu 
faktury VAT  Na każde żądanie w postępowaniu podatkowym 
podatkowa księga przychodów i rozchodów  Na każde żądanie w postępowaniu podatkowym 
ewidencja przychodów  Na każde żądanie w postępowaniu podatkowym 

Forma żądania pliku JPK

Podstawą do przedstawiania ewidencji podatkowych jest wezwanie ze strony organów podatkowych, które odbywać powinno się równolegle lub po wszczęciu postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. W efekcie jeżeli postępowanie nie zostanie formalnie wszczęte (podatnik nie zostanie o tym zawiadomiony), to wezwanie do przekazania ewidencji w formie JPK nie musi zostać spełnione.  Organ podatkowy może wezwać do przedłożenia dokumentów, w tym także w formie dokumentów elektronicznych, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

W wezwaniu należy wskazać:

 • nazwę i adres organu podatkowego;
 • imię i nazwisko osoby wzywanej;
 • w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana;
 • czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego lub na informatycznych nośnikach danych;
 • termin, do którego żądanie powinno być spełnione,
 • skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania można dokonać telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności.