Zweryfikuj numer rachunku bankowego - Biała lista VAT

Sprawdź poprawność numeru rachunku bankowego kontrahenta na białej liście VAT

Weryfikator statusu VAT podatników (kontrahentów) (jpk.info.pl) dokonuje sprawdzenia statusu wskazanego podmiotu na podany dzień w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług).
Każde sprawdzenie statusu otrzymuje unikalny identyfikator umożliwiający jego odtworzenie.
Pobierz program fillUp 
W programie fillUp zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysylką. W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Dlaczego należy sprawdzać numer rachunku bankowego

W wykazie weryfikowane są wyłącznie rachunki otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i wyłącznie rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze oraz prowadzone dla nich rachunki VAT.

Na białej liście nie znajdą się zgłoszone do CEiDG rachunki:

  • RORu – oszczędnościowo – rozliczeniowe,
  • rachunki oszczędnościowe,
  • rachunki lokat terminowych,
  • rachunki powiernicze.

Jeżeli podatnik nie zdecydował się na zawarcie z bankiem umowy rachunku firmowego lub nie zgłosił takiego rachunku do CEiDG, to nie będzie on widniał w wykazie na białej liście. 

Brak numeru na liście weryfikującej nie oznacza jeszcze, że podmiot wykonuje nieprawidłowe czynności lub nie może uczestniczyć w transakcjach. Problem pojawia się w momencie, gdy:

  1. nabywcą w transakcji, z której wynika płatność, jest przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł (brutto) lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W takim przypadku nabywca nie może płatności zaliczyć do swoich kosztów podatkowych. Co ważne w chwili weryfikacji określać trzeba standard rozliczenia podatkowego w dwóch etapach. Wartością transakcji będzie wartość (cena) uzgodniona przez strony transakcji, którą to wartość jedna strona jest zobowiązana zapłacić (wartość brutto). Natomiast kwestia wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów powinna być rozpatrywana jedynie do tej części płatności, która zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów (czyli wartość netto).

Pobierz formularz

Koszty podatkowe można rozliczyć jednak, jeśli informacja o zapłacie na inny rachunek została zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego.

Pobierz formularz zgłoszenia »

Podobnie – w przypadku pośrednika dokonującego zapłaty za czyjąś rzecz z pominięciem rachunku w białej liście w wartości przekraczającej 15.000 zł – u takiego podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu.

Powyższe nie ogranicza w żaden sposób sankcji cywilnoprawnych, jakie strony uzgodniły między sobą za brak terminowej płatności. Oznacza to, że strony mogą domagać się odsetek za zwłokę za okres braku zapłaty w przypadku gdy numer rachunku nie figuruje na białej liście.