Jak wypełnić JPK_V7M oraz JPK_V7K - instrukcja krok po kroku

 Przygotowanie pliku kontrolnego JPK_V7 wymaga większej ilości danych niż te, które pojawiały się w plikach JPK_VAT. Każda transakcja musi być nie tylko wprowadzona do rejestru sprzedaży lub zakupów zgodnie z jej treścią, odzwierciedlając prawidłową i rzetelną informację o dokumentowanej transakcji. Musi również zostać skontrolowana pod względem procedur i grupowań klasyfikujących transakcję m.in. co do ryzyk podatkowych wystąpienia nieprawidłowości lub szczególnych zasad naliczenia VAT. To powoduje, że wszystkie pola pliku JPK_V7 wypełniać należy w bardzo uważny i szczegółowy sposób.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Wypełnianie pól JPK_V7 - zasady ogólne

Pola dotyczące każdej z ewidencjonowanych transakcji w pliku dzielą się na trzy grupy: 

 • obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta) należy wpisać „BRAK”.
 • opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.
 • fakultatywne - zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione. 

Pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej. Wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów (np. spacji, kropek, przecinków). Wyjątkiem jest separator miejsc dziesiętnych, w przypadku którego można używać wyłącznie kropki („ . ”). Nie należy w tych polach dodawać liter. 

Pola w części ewidencyjnej podaje się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku – o ile występują (np. 12345.56). Natomiast kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Strona Nagłówka pliku JPK_V7 - różnice między JPK_V7M i JPK_V7K

Istotna różnica w przygotowaniu pliku i ewidencji znajduje się w nagłówku JPK_V7. Strona nagłówkowa zawiera szereg ogólnych informacji o części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku. Nagłówek zawiera szereg pól, które trzeba wypełnić. JPK_V7M wypełnia się wszystkimi informacjami (wszystkie pola). I tu pojawia się modyfikacja w rozliczeniu kwartalnym, w którym inaczej niż miesięcznie w zależności od miesiąca kwartału wypełnia się albo część, albo wszystkie pola nagółwka:

 • Podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML,
 • Naglowek (z wyjątkiem elementów: Kwartal),
 • KodFormularzaDekl, (WariantFormularzaDekl),
 • Podmiot1,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,

W przypadku korzystania z JPKmatu (program fillup) - pola te są odpowiednio wypełniane i opisywane danymi niezbędnymi do wygenerowania pliku JPK_V7K (kreator zada pytanie o te informacje i wpisze je w odpowiednie pola części nagółwkowej)..

Natomiast za trzeci miesiąc kwartału należy wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K, z tym że Deklaracja dotyczy danych za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera dane które dotyczą informacji z ewidencji za ostatni miesiąc kwartału. 

Część nagłówkową  wypełniać należy według następujących zasad: 

 1. KodFormularza, w którym znajdują się informacje:
  1. kodSystemowy: JPK_V7M (1) [dla podatników rozliczających się miesięcznie] (natomaist JPK_V7K (1) - dla podatników rozliczających się kwartalnie) -
  2. wersjaSchemy: 1-1 (przy kolejnych zmianach pliku przedstawianych przez Ministerstwo Finansów, pojawiać się będą kolejne jego wersje, stąd wówczas należy zwrócić uwagę, by informacja ta była aktualna. Korzystać należy z wersji dedykowanej danemu okresowi podatkowemu (tzn. gdy wejdzie nowa wersja, korekty za okresy wcześniejsze wymagać będą korzystania z poprzednich wersji - tych pierwotnie stosowanych).
 2. WariantFormularza: Pole zawiera oznaczenie schematu. Obecnie (przy pierwszym pliku)  jest to wartość: 1. Jest to pierwszy wariant schemy JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 3. DataWytworzeniaJPK tj. Data i czas sporządzenia JPK_V7M albo JPK_V7K.
 4. NazwaSystemu Nazwa systemu informatycznego, z którego przesyłany jest JPK_V7M/JPK_V7K (pole fakultatywne, nie musi być wypełniane)
 5. CelZlozenia Pole zawiera określenie celu złożenia: wpisać: 1 – złożenie 2 – korekta
 6. KodUrzedu - oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Kody dostępne są na stronie https://www.e-pity.pl/lista-urzedow-skarbowych/ tym niemniej aplikacja do wypełniania pokazując nazwę urzędu przypisuje kod automatycznie.
 7. Rok: Oznaczenie roku, za który składana jest deklaracja i ewidencja (np. 2020).
 8. Miesiac: Do oznaczania miesiąca obowiązani są zarówno rozliczający się miesięcznie, jak i kwartalnie:
  1. Przy rozliczeniu miesięcznym oznaczenie miesiąca, za który składana jest deklaracja i ewidencja wskazywane jest zarówno gdy składana jest całość JPK_V7M, jak i gdy dochodzi do korekty którejkolwiek części,,
  2. W przypadku złożenia pierwotnego JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału, jak i korekty części deklaracyjnej należy wskazać ostatni miesiąc kwartału, tj. odpowiednio: 3, 6, 9, 12; w efekcie w przypadku składania wyłącznie części ewidencyjnej za 1 i 2, podajemy pozostałe miesiące. Stosujemy oznaczenie miesięcy 1-12, a nie 1 z trzech miesięcy kwartału.
 9. Kwartał: Oznaczenie kwartału, za który składana jest deklaracja. Pole występuje wyłącznie w schemacie JPK_V7K. Pole należy wypełnić dla trzeciego miesiąca kwartału, wskazując numer kwartału, którego dotyczy JPK_V7K; nie wypełniamy pola przy pozostałych miesiącach kwartału np. nie oznaczamy pliku JPK_V7K jako ⅓, ⅔, 3/3, lecz jedynie oznaczamy miesiącem i jednocześnie kwartałem w przypadku ostatniego miesiąca kwartału; posługujemy się oznaczeniem kwartału cyframi 1,2,3,4, co oznacza, że np. wypełniając pola za 4 kwartał roku, pola miesiąc i kwartał oznaczamy: mc:10kw:-, mc:11kw:-  mc12 kw4.
 10. KodFormularzaDekl - inaczej - oznaczenie rodzaju pliku (plik oznacza się wyłącznie gdy składamy razem część ewidencyjną i deklaracyjną); Wpisujemy
  1. JPK_V7M:  obowiązkowo u podatników składających deklarację pierwotną lub korektę deklaracji, jeśli dochodzi do korekty wyłącznie części ewidencyjnej, bez korygowania części deklaracyjnej - pola nie wypełnia się.
  2. JPK_V7K:obowiązkowo u podatników składających ewidencję za trzeci miesiąc kwartału razem z deklaracją oraz w przypadku korekty części deklaracyjnej. Nie wypełnia się go dla podatników składających ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc kwartału oraz w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej za pierwszy, drugi lub trzeci miesiąc kwartału,
 11. WariantFormularzaDekl - wskazuje na wersję formularza, który jest wypełniany (do tej pory wskazywała na to wersja deklaracji VAT-7 lub VAT-7K).
  1. w pliku JPK_V7M wpisujemy liczbę  21:  dla podatników składających deklarację pierwotną lub korektę deklaracji - pole jest obowiązkowe,  dla podatników składających korektę wyłącznie części ewidencyjnej, która nie wpływa na rozliczenie części deklaracyjnej - pola nie wypełnia się.
  2. w pliku JPK_V7K wpisujemy liczbę 15 pole: 
   • pozostawia się puste dla podatników składających ewidencję za pierwszy i drugi miesiąc kwartału oraz w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej za pierwszy, drugi lub trzeci miesiąc kwartału (bo numeracja dotyczy wyłącznie deklaracji, a nie ewidencji)
   • jest obowiązkowe - dla podatników składających ewidencję za trzeci miesiąc kwartału razem z deklaracją oraz w przypadku korekty części deklaracyjnej. 
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Oznaczenie podmiotu składającego JPK_V7: 

Wśród pól obowiązkowych podatnik niebędący osobą fizyczną musi podawać: NIP , pełną nazwę oraz adres e-mail, w przypadku osoby fizycznej są to: NIP, pierwsze imię nazwisko data urodzenia oraz e-mail.

Pole fakultatywne to numer telefonu (adres e-mail jest informacją obowiązkową).

Nie ma konieczności wskazywania danych adresowych podatnika. 

Objaśnienia - Pola części ewidencyjnej sprzedaż: 

Kod kraju nadaniaTIN Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany przed organem podatkowym w związku z podatkiem VAT lub podatkiem od wartości dodanej (pole opcjonalne).Jeśli kontrahent nie identyfikuje się numerem kraju - należy wpisać "BRAK".

Nie ma konieczności wpisywania tego numeru wyłącznie w związku z siedzibą lub miejscem zamieszkania kontrahenta w określonym kraju, posługiwać należy się tą pozycją wyłącznie gdy podanie numeru jest wymagane przez przepisy prawa i kontrahent poda ten numer na fakturze lub innym dokumencie.  Jeżeli informacja o numerze VAT-UE będzie znajdować się na dokumencie lecz nie znajduje się ona jako aktualna w systemie VIES lub nie zostanie potwierdzona jako aktywna na dzień transakcji -  Podaje się literowy kod kraju. W przypadku numeru VAT-UE numer rozdziela się - w Kod kraju podaje się prefix, w Nr kontrahenta - pozostałą jego część. W zakresie numerów spoza UE, numeracji TIN nie stosuje się, nie należy również definiować poprzez ten numer adresu lub siedziby kontrahenta.

NrKontrahenta - Numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy). Podaje się numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, bez literowego kodu kraju. W przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”.

W przypadku weryfikacji negatywnej kontrahenta w systemie VIES lub białej liście - podatnik nie wprowadza jego danych po stronie nabycia (fakturę lub inny dokument pomija się).

Nazwa kontrahenta podać należy imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, dostawcy lub usługodawcy. Dopuszczalne jest posługiwanie się elementem fantazyjnym stosowanym przez kontrahenta. Obowiązkowe jest podanie również elementu wskazującego na formę prawną (np. sp. k. sp. z o.o.). W przypadku sprzedaży paragonowej - nazwę pomija się, w przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”. W przypadku faktury uproszczonej - wpisać należy „BRAK”. Stosujemy nazwę właściwą na dzień prowadzenia transakcji (powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z którym przyporządkowano transakcję do danego okresu rozliczeniowego).

Numer dowodu (DowodSprzedazy) - wpisać należy odpowiednio faktury lub faktury korygującej, numer raportu fiskalnego lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, numer zgłoszenia celnego lub numer deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy. W przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”.

Data wystawienia dowodu. Podaje się datę wystawienia (dokumentu), odpowiednio faktury lub faktury korygującej, datę raportu fiskalnego lub innego dowodu wewnętrznego, a w przypadku dowodów dokumentujących dokonanie importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy

Data sprzedaży Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu (pole opcjonalne). Podaje się datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania całości lub części zapłaty, w przypadkach o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Data powstania obowiązku podatkowego - jest polem opcjonalnym w ewidencji zakupu i sprzedaży fiilup.pl. Ma za zadanie - po jej wprowadzeniu - zaraportować dokument do odpowiedniego okresu. Dokumenty powinny być ujmowane w poszczególnych okresach sprawozdawczych według daty powstania obowiązku podatkowego, a nie według daty sprzedaży lub wystawienia. 

Oznaczenie dowodu sprzedaży (Typ dokumentu) - stosować należy jedną z następujących pozycji: 

 1. RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
 2. WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej;
 3. FP - (faktura do paragonu, tzn. paragonu, na którym podano NIP nabywcy i jest to faktura ponad 450 zł brutto) - FP dotyczy faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy - faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres, bo kwota została już raz zaewidencjonowana na kasie fiskalnej więcej na ten temat w poradniku - Paragony i faktury do paragonu w JPK_V7.

Nie wpisujemy tu informacji innej niż jedna z powyższych

Oznaczenie numeru GTU, stosujemy oznaczenia cyframi od 1 do 13 GTU oznaczać należy wyłącznie przy dostawa, nie oznacza się nabyć. Jeśli towar/usługa nie jest objęty GTU, pole pozostawia się puste. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie , w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, stosuje się tyle oznaczeń ile towarów / usług objętych jest w tym dokumencie GTU. W przypadku kilku procedur na tym samym dokumencie, wpisujemy wszystkie występujące grupowania (np. 1, 2, 5, 8). 

Oznaczenia GTU nie dotyczą:

 1. zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz
 2. zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
 3. transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

Poszczególne oznaczenia numerami GTU od 1 do 13 znajdują się na stronie: GTU – Obowiązkowe oznaczenie towaru i usług w JPK_V7.

Zdarzenie gospodarcze (procedura)- pole opcjonalne, w przypadku wystąpienia po stronie sprzedawcy określonej procedury (sprawdź - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7K i JPK_V7M). W przypadku wielokrotności procedur na tym samym dokumencie, wpisać należy wszystkie procedury łącznie na etapie jednego dokumentu. 

Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług). Należy je natomiast wskazywać w przypadku transakcji międzynarodowych (np. eksport, eksport usług, WDT, Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług).

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Oznaczenie procedur podatkowych - poszczególne procedury obejmą jedynie niektóre czynności, w efekcie znaczna część transakcji nie będzie objęta oznaczeniem procedur.

Oznaczenia stosować należy wyłącznie w przypadku obowiązku stosowania procedur (np. MPP) oraz ich faktycznego zastosowania.

W przypadku wystąpienia większej ilości procedur dla danej transakcji, oznacza się wszystkie procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp.

 opis poszczególnych procedur podatkowych na JPK_V7 >

Korekta podstawy opodatkowania Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy (pole opcjonalne), kwoty podawane są w wartościach ujemnych zgodnie z zasadą, żę dopuszczalne jest skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (tzn. gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze). Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta.  W tym przypadku pozycję wypełnia się kwotami dodatnimi.

Podstawa opodatkowania - suma dotycząca czynności krajowych - podaje się łączną wartość netto dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy. W efekcie na kwotę tę nie wpływają czynności, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium innego kraju.

Jest ona sumą kwot podstaw z tytułu dostaw krajowych (23%, 8%, 5%, 0%, zw., marża, stawek dla taksówek WDT, exportu, świadczenia usług opodatkowanych na terytorium kraju, dostaw na rzecz podróżnych), 

Kolejne pola są wyszczególnieniem poszczególnych dostaw oraz kwot podatku z podziałem na odpowiednie stawki.

Podstawa opodatkowania - czynności poza terytorium kraju. Decydujące o wskazaniu kwoty, która wprowadzana jest do tego pola, jest określenie miejsca świadczenia usługi lub miejsca dostawy towarów. W przypadku, gdy miejsce to nie znajduje się na terytorium kraju (stawka NP), wówczas kwotę podstawy opodatkowania należy wprowadzić w to pole.

Pole wypełnia się wyłącznie tymi kwotami, w odniesieniu do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego. Należy bowiem pamiętać, że polski podatnik podatku od towarów i usług, nabywający towary i usługi na terytorium kraju ma prawo do odliczenia (zwrotu) podatku również w sytuacji, gdy są one wykorzystywane do prowadzenia działalności z miejscem ich opodatkowania poza terytorium kraju. 

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - jest polem obejmującym kwoty podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług poza terytorium kraju. 

Podaje się w nim podstawy opodatkowania z tytułu usług dla których miejsce świadczenia ustala się na zasadzie ogólnej (tj. według art. 28b ustawy o VAT), na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów - w polu wprowadzana jest wyłącznie kwota opodatkowana według stawki 0%. W sytuacji, w której doszłoby do zastosowania stawki krajowej - transakcję należy ewidencjonować jako czynność krajową, a w zakresie prowadzonych korekt następnie dopiero ująć jako WDT.

Import usług - z podziałem na wynikający z zasady ogólnej (art. 28b) oraz z pozostałych czynności - obejmuje usługi opodatkowane podatkiem VAT u polskiego nabywcy a świadczone przez podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - wskazać należy podstawę opodatkowania i podatek jakie powstają po stronie polskiego nabywcy towarów, przy czym dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów:

 • innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
 • innej niż transfer bonów jednego przeznaczenia – podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT (czyli nie jest podatnikiem VAT w Rzeczypospolitej).

Przy tym wskazuje się wyłącznie takie dostawy których nie można uznać za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju.

Import towarów - podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. 

Towary objęte spisem z natury - należy wskazać spis towarów własnej produkcji oraz towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, znajdujących się na stanie jednostki, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

Spis sporządza się na dzień:

 • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 
 • zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu; 
 • wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego,
 • upływu 10 miesięcy niewykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w przypadku gdy podatnik, będący osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, nie zawiesił wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Podać należy podstawę opodatkowania jaką jest wartość towarów podlegających spisowi z natury,  tj. cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Oznacza to, że wartość ustalamy na dzień ustalenia spisu, a nie zgodnie z datą ich nabycia.

Kwota z tytułu nabycia kas fiskalnych - podać należy wysokość wcześniej odliczonej lub zwróconej podatnikowi ulgi na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kas rejestrujących w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Kwota zwiększa podstawę opodatkowania (wystąpi w pozycji należnego podatku).

WNT od nabycia środków transportu - podaje się wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, którą podaje się dodatkowo w polu ogólnym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wykazany podatek podlega wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od transakcji wskazanych w art. 103 ust. 5aa stosuje się do ustalenia podstawy opodatkowania od wewnątrzwspólnotowego nabycia następujących towarów

 1. benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
 2. benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 3. gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 4. olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 5. olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 6. paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 7. paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 8. pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 9. paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
 10. biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 11. pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN 

Dostawy towarów wskazane w art. 129 - podawać należy podstawę opodatkowania (a nie podatek) wynikająca ze zwrotu podatku podróżnemu (tzw. tax free). W tym przypadku sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o rozliczeniu podatku z tytułu ruchu turystów oraz poinformował o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów oraz
 2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 3. posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. 

VAT marża - Podaje się całkowitą wartość, którą ma zapłacić nabywca z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi opodatkowanych na zasadach marży (zarówno na podstawie art. 119, tzn. towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, jak i z tytułu usług turystyki - art. 120 ustawy). Oprócz zbiorczej kwoty marży, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku należy wykazywać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marże pomniejszone o podatek należny (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Korekta części ewidencyjnej JPK_V7 

Gdy podatek obliczany jest od sumy marż uzyskiwanych przy poszczególnych usługach turystyki z danego okresu wówczas:

 • podstawa opodatkowania jest równa sumie poszczególnych wartości marż (dodatnich i ujemnych) pomniejszonej o podatek należny od tej sumy,
 • podatek należny za dany okres rozliczeniowy powinien być obliczony od sumy poszczególnych wartości marż (tzn. najpierw sumujemy marże a potem liczymy podatek, a nie dodajemy podatków do siebie wynikających z poszczególnych czynności opodatkowanych marżą).

Gdy tak ustalona podstawa opodatkowania za dany okres rozliczeniowy jest wartością ujemną, nie ma możliwości wykazania ujemnego podatku należnego (jeśli wynik tej sumy da marżę ujemną podatek wynosi 0 zł).  

W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy plik, kompletny oraz zawierający poprawione dane. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane - wskazuje się całość informacji za dany korygowany okres, tzn. również te dane, które były prawidłowe.

Zasady korygowania poszczególnych pól zależą od rodzaju korygowanej informacji:

 1. Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.
 2. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego ( „in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.
 3. W przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in minus” jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego. Tej zasady nie można stosować przy korektach podatku należnego - tu stosujemy zasadę z pkt 2.

zobacz przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML >>