JPK_V7 - nowy JPK_VAT od kwietnia 2020 roku JPK_V7M i JPK_V7K

Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7

Podatnik VAT czynny do 25 dnia każdego miesiąca zobowiązany jest dostarczyć do urzędu skarbowego w formie elektronicznej plik JPK_V7M lub JPK_V7K. W pliku znajdują się dwie jego części:

 • część deklaracyjna JPK_V7M lub JPK_V7K,
 • część ewidencyjna JPK_V7M lub JPK_V7K.

Obowiązek stosowania nowych plików obejmuje okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 kwietnia 2020 r. dla tych podatników, którzy zatrudniają średniorocznie co najmniej 250 osób oraz jednocześnie osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekroczył 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyły 43 miliony euro. W przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców (czyli tych wszystkich, którzy powyższych limitów nie przekraczają):

 • do 1 lipca 2020 r. możliwe jest stosowanie dotychczasowych zasad, czyli wysyłanie VAT-7 i VAT-7K oraz osobno przygotowywanie pliku JPK_VAT,
 • do 1 lipca można stosować już nowe zasady - i wysyłać JPK_V7m lub JPK_V7K.
Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. Od kwietnia w fillUp przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K. Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Przyjęcie rozliczeń kwartalnych podatku VAT powoduje wysyłkę JPK_V7K z wypełnioną co:

 • miesiąc - w zakresie informacji z części ewidencyjnej,
 • co kwartał - w zakresie informacji z części deklaracyjnej.

W obu przypadkach JPK_V7M i JPK_V7K składany jest do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. 
Osobno, poza nowym JPK podatnicy zobowiązani są składać:

Nowy JPK_V7 zastępuje i łączy w jeden plik oraz dodatkowo zawiera:

 • VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K),
 • plik JPK_VAT obowiązujący do kwietnia 2020 r., będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika,
 • VAT-27 – informację podsumowującą / korektę informacji podsumowującej (o obrocie krajowym),
 • VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym),
 • VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego),
 • VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT)
 • inne wnioski dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K obecnie jako osobne dokumenty.

Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku JPK_V7.

W części ewidencyjnej poza dotychczasowymi danymi podatnicy są obowiązani określić:

 • grupowanie towarów i usług (GTU 1-13 lub wskazanie transakcji spoza grupowań) - jest to podział niezależny od PKWiU lub PKD i wskazuje transakcje z grup ryzyk podatkowych; grupowania obejmować będą rozliczenia podatku należnego,
 • oznaczenie procedur podatkowych (jednej z 13 możliwych do wyboru lub rozliczenia poza wybranymi procedurami),
 • oznaczenie typu dokumentu będącego przedmiotem wykazania w ewidencji, różnego rodzaju przy dokumentach własnych i obcych.

W części ewidencyjnej należy wydzielać poszczególne transakcje w związku zastosowaniem innych stawek podatkowych lub czynności opodatkowanych. Transakcje wykazujemy zatem w podziale na ich rodzaje, osobno wskazując:

 • transakcje krajowe,
 • o przebiegu międzynarodowym (w tym wewnątrzwspólnotowym),
 • szczególne sytuacje opodatkowania (opodatkowanie marżą, spis z natury, korekty roczne podatku, rozliczenie nabycia kas fiskalnych i ulgi w związku z zakupem kasy),
 • korekty powodujące zmiany w rozliczeniach wcześniej rozliczonych transakcji ze względu na opóźnione płatności (ulga na złe długi),
 • odliczenie wynikające z nabyć środków trwałych, nabyć pozostałych, korekt związanych z ulgą na złe długi, korektami rocznymi.

Transakcje raportowane są osobno, tzn. w taki sposób, że z jednego dokumentu mogą wynikać różne obowiązki ewidencyjne, co w efekcie zmusza do analizowania pod względem VAT każdej transakcji wskazanej na fakturze. 

JPK_V7M i JP_V7K podlegać będzie wysyłce w formie elektronicznej. Powoduje to, że musi być sporządzony na podstawie ewidencji prowadzonej elektronicznie oraz podpisany w formie elektronicznej bezpiecznym podpisem.

W przypadku błędów w JPK_V7, podatnik może go skorygować. W przypadku błędów znalezionych przez kontrolującego, wezwanie do korekty spowodować może przy braku wyjaśnień - sankcję grzywny 500 zł za każdy podlegającą korekcie czynność. 

Faktura i zasady wystawiania dokumentów potwierdzających operacje gospodarcze a JPK_V7

Podstawowym dokumentem potwierdzającym operację gospodarczą pozostają faktury. Obecnie standardem jest wystawianie faktur zarówno papierowo jak i elektronicznie. W obu przypadkach możliwe jest żądanie do nich przygotowania pliku kontrolnego JPK_FA i przesłania go do organów skarbowych. Wystawienie faktury online wydaje się więc znacznie wygodniejsze szczególnie, gdy trafi ona bezpośrednio do programu księgowego.

Wystawienie odbywać powinno się co do zasady:

 • nie wcześniej niż 30 dnia przed udokumentowaną transakcją i
 • nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym odbyła się transakcja.

Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki 

Faktura dokumentuje:

 • dostawę towaru lub świadczenie usługi na rzecz innego podatnika VAT,
 • sprzedaż wysyłkową międzynarodową (z terytorium kraju i na terytorium kraju) na rzecz innego podatnika niż podatnik VAT,
 • WDT (wewnątrzwspólnotową dostawę,
 • otrzymanie całości lub części zapłaty. 

Fakturę wystawia się na rzecz:

 • podatników podatku od towarów i usług i podatników podatku od wartości dodanej - obowiązkowo,
 • konsumentów - na ich wniosek. 

Faktury posiadają ściśle określony kształt, format i treść, wystawiane są w ściśle określonych terminach i zawierać muszą informacje o przyjętych procedurach rozliczeń i płatności.

Faktury wystawiane są przez różnych podatników. Przyjęcie rozliczeń w każdej szczególnej formie może spowodować zmiany w treści faktur. Powoduje to, że szczególne zasady wystawiania tych dokumentów powinny objąć:

 • stosujących metodę kasową rozliczeń VAT,
 • korzystających z procedury marży (towary używane, antyki, przedmioty kolekcjonerskie),
 • rozliczający WNT lub WDT, import lub export,
 • świadczących usługi turystyczne,
 • dokonujący transakcji trójstronnych,
 • wystawiający fakturę dla transakcji opodatkowanej u nabywcy,
 • wystawiający fakturę w miejsce paragonu lub paragon z ilością danych zbieżną z fakturą.

Muszą też w pełni odzwierciedlać przebieg transakcji, jaką dokumentują. Przyjęty model biznesowy, rodzaj transakcji oraz metody zapłaty mogą mieć wpływ na to, z jaką treść będzie miała faktura.

Bardzo istotnym jest również, aby fakturę wystawić w odpowiedniej dacie i wskazać na niej nie tylko datę wystawienia, ale również datę powstania obowiązku podatkowego. Nie każda faktura ewidencjonowana będzie w dacie wystawienia, lecz trafiać będzie do ewidencji sprzedaży lub zakupu w zupełnie innym terminie.

Korekta danych na fakturze lub treści operacji gospodarczej zmusza do wystawienia faktury korygującej. Powinna ona zawierać określoną ilość danych a także być dostarczona do drugiej strony transakcji w określony sposób z potwierdzeniem odbioru. Faktury korygujące należy ujmować w ewidencjach i księgach podatkowych w ściśle określony sposób. 

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. Od kwietnia w fillUp przygotujesz, zweryfikujesz i wyślesz nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K. Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Podatek od towarów i usług. Rozliczenia podatku VAT, ustalenie zobowiązania VAT na JPK_V7

Wykonywanie transakcji gospodarczych na terytorium Polski oraz poza nim rodzi obowiązki naliczenia i prawo odliczenia podatku od towarów i usług. Podatek ten obciąża wartość dodaną, czyli zysk, jaki podatnik osiąga z prowadzonych transakcji. Jednak aby zaprezentować w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K ostateczną kwotę do opodatkowania, znać należy m.in. zasady, na jakich powstaje obowiązek podatkowy, daty, w których powstaje obowiązek naliczenia podatku oraz metody ustalania podstawy (wartości), od jakiej ten podatek się nalicza. Trzeba również odpowiednio raportować prowadzone transakcje w plikach kontrolnych JPK oraz w deklaracjach VAT, przygotowywanych dodatkowo, oprócz tych plików. 

Przy rozliczaniu podatku zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

 • faktury do paragonu,
 • obowiązek podatkowy - data powstania
 • zasady odliczeń podatku VAT
 • samochody służbowe a VAT

Pliki JPK na żądanie. Przygotuj wszystkie kontrolne pliki JPK na wniosek organu kontrolującego 

Organy kontrolujące mogą zażądać od podatnika dostarczenia dokumentów w postaci plików kontrolnych. Żądanie przekazania pliku JPK spełnić należy w terminie wyznaczonym przez organ kontrolujący, jednak nie może to być okres krótszy niż 3 dni. Pliki mogą być przekazane z użyciem podpisu kwalifikowanego lub na elektronicznym nośniku danych (np. pendrive, płyta CD). Plik JPK może obejmować następujące dokumenty:

 • Faktury VAT (JPK_FA),
 • Księgi rachunkowe (JPK_KR),
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR),
 • Ewidencja przychodów (JPK_EWP),
 • Magazyn (JPK_MAG),
 • Wyciąg bankowy (JPK_WB),
 • faktury VAT rolnicy ryczałtowi - JPK_FA_RR. 

Biała lista podatników VAT

Zweryfikuj kontrahenta na białej liście podatników VAT. Sprawdź, czy jest on czynnym podatnikiem VAT oraz czy rachunek, na który dokonujesz przelewu znajduje się na białej liście. Wygeneruj zawiadomienie o transakcji z podmiotem spoza białej listy i rozliczaj bezpiecznie ponoszony wydatek w kosztach podatkowych.

 sprawdź kontrahenta - biała lista >
 sprawdź nr konta bankowego na białej liście VAT >
przygotuj ZAW-NR do urzędu skarbowego >