Odwrotne obciążenie a JPK i ewidencje VAT

Podatnicy opodatkowujący u siebie transakcje na zasadzie odwrotnego obciążenia, mają obowiązek wyszczególnienia tych transakcji i naliczenia VAT (ewidencja sprzedaży VAT) oraz prawo do odliczenia tego VAT (ewidencja zakupu VAT).

W efekcie podatnik:

  • Będący dostawcą towarów lub usług opodatkowanych u nabywcy na zasadzie odwrotnego obciążenia wypełnia ewidencję sprzedaży oraz w JPK pole K_31 (Kwota netto dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy), wpisując wyłącznie kwotę netto; jednocześnie ma on prawo odliczać podatek VAT z tytułu towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia tego rodzaju czynności – wpisuje je w ewidencji nabyć oraz w JPK w pola 43 – 46 (w zależności od tego czy nabycia dotyczą towarów zaliczanych do środków trwałych, czy też nabyć pozostałych).
  • Będący nabywcą w tzw. transakcjach międzynarodowych czyli, gdy dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce – wypełnia ewidencję sprzedaży VAT oraz pola JPK K_32 i K_33 Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy,
  • Będący nabywcą w tzw. transakcjach krajowych, czyli z tytułu transakcji rozliczanych odwrotnym obciążeniem wymienionych w załączniku nr 11 lub 14 do ustawy o VAT - wypełnia ewidencję sprzedaży VAT oraz pola JPK K_34 i K_35 Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy

Podatek VAT naliczony przez nabywcę możliwy jest do odliczenia – wprowadza się go w ewidencji VAT nabyć oraz w JPK w pola 43 – 46 (w zależności od tego czy nabycia dotyczą towarów zaliczanych do środków trwałych, czy też nabyć pozostałych).

Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Uwaga

Nie zawsze w tym samym okresie wystąpi termin naliczenia VAT oraz odliczenia go z tytułu transakcji odwrotnego obciążenia. Podstawą ustalenia daty odliczenia VAT będzie w tym przypadku ujęcie transakcji zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT – odliczenie możliwe jest w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał (powstawałby) obowiązek podatkowy (nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury), pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy; w przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.