Rachunek VAT a JPK_VDEK

Podatnicy, którzy posiadają firmowe konto bankowe muszą akceptować płatności podzielone. W ich przypadku opłacający należność za towar lub usługę samodzielnie może podjąć decyzję, czy całej zapłaty przeprowadzi na rachunek bieżący sprzedawcy, czy też podzieli płatność i jej część obejmującą należny podatek VAT – przekaże na rachunek VAT sprzedawcy.

Kwota VAT może zostać podzielona – to nabywca decyduje o tym, jaką jej część wpłaca na rachunek VAT. Decyzja ta należy wyłącznie do niego – sprzedawca nie może ograniczyć prawa do wyboru formy płatności. Ma natomiast prawo do umownego zobowiązania nabywcy do określonych działań w związku z zapłatą na rachunek VAT lub udzielania określonych opustów (rabatów, obniżek) w związku z wyborem płatności na rachunek bieżący.

Nabywca (płacący), który zdecyduje się na korzystanie z podzielonej płatności i wpłaci podatek na rachunek VAT:

 • Nie odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe sprzedawcy w związku z dokonaną płatnością,
 • Ogranicza odpowiedzialność odsetkową za zaległości w zapłacie podatku VAT,
 • Ogranicza kary za odliczanie VAT z dokumentów wystawionych przez podmioty nieistniejące lub nieuprawnione lub z tytułu czynności, które nie miały miejsca,
 • Do zaległości w podatku VAT, powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie stosuje się odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej takich odsetek.

W przypadku korzystania z rachunku VAT:

 • Sprzedający uzyskuje oprocentowanie środków zgromadzonych na tym rachunku,
 • I zapłaty podatku VAT przed ustalonym terminem ustawowym – ogranicza się wysokość podatku do zapłaty,
 • Pieniądze na rachunku VAT są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż podatek od towarów i usług.
 • Ogranicza się w stosowanej standardowo 30 – procentowej sankcji za zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie zwrotu podatku),
 • Do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie stosuje się odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej takich odsetek
 • Nie jest naliczane dodatkowe tzw. 20% zobowiązanie z tytułu zaniżenia zobowiązania podatkowego.

Płatnośćsplit payment stosuje się wyłącznie:

 • Między podatnikami VAT – płatność od konsumenta nie może trafić na rachunek VAT,
 • Między podatnikami VAT – sprzedawca będący zwolniony z VAT nie skorzysta z rachunku VAT,
 • Między podatnikami VAT – nabywca będący podatnikiem zwolnionym z VAT nie zastosuje rachunku VAT.