Dysponowanie środkami na rachunku VAT

Dysponowanie środkami z rachunku VAT jest ściśle ograniczone:

  • Płatności z rachunku dokonywane mogą być wyłącznie w celu zapłaty podatku VAT, części podatku VAT z faktur i odsetek za zwłokę z tytułu zaległości w tym podatku,
  • Nie można opłacać z niego innego rodzaju zobowiązań podatkowych lub innych bieżących zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą,
  • Aby przelać środki i korzystać z nich w innym celu  – trzeba złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego; Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku; w praktyce zatem podatnik będzie kontrolowany przed zgodą na dysponowanie środkami,
  • można z rachunku VAT płacić podatek VAT wykazywany na fakturach otrzymywanych od kontrahentów, nie można natomiast dokonać z niego zapłaty kwoty netto,
  • nie można dokonywać bezpośrednich wpłat na własny rachunek VAT.