Biała lista podatników VAT - sprawdź status podatnika VAT i dane kontrahenta

W łatwy sposób możesz sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w dniu dokonania transakcji, jakie rachunki bankowe są przypisane do tego kontrahenta oraz czy poprawnie zostały uzupełnione na fakturze jego dane adresowe i nazwa.

Weryfikator statusu VAT podatników (kontrahentów) (jpk.info.pl) dokonuje sprawdzenia statusu wskazanego podmiotu na podany dzień w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług).
Każde sprawdzenie statusu otrzymuje unikalny identyfikator umożliwiający jego odtworzenie.

Pobierz fillUp

W programie fillUp zweryfikujesz wygodnie wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK_VAT przed jego wysylką.

Pobierz program fillUp 30 dni za darmo »

Dlaczego i jak weryfikować kontrahentów na białej liście VAT

Biała lista ma na celu zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa prowadzonych transakcji, w tym pozwolić na spełnienie warunku dołożenia należytej staranności przy kontroli statusu kontrahenta, istotnych dla odpowiedzialności za zobowiązania w VAT przy odwrotnym obciążeniu tym podatkiem.

Dane znajdujące się na białej liście podatników VAT aktualne są na dzień złożenia zapytania (na dzień sprawdzenia) o status kontrahenta w odniesieniu do:

 • firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska;
 • numeru, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • statusu podmiotu w VAT:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numeru identyfikacyjnego REGON, o ile został nadany.

Pobierz formularz

Dane w wykazie nie są prawdziwe - złóż wniosek o sprostowanie lub usunięcie występujących w nim informacji.

Pobierz formularz »

W zakresie pozostałych danych możliwa jest kontrola informacji na dzień wskazany w zapytaniu, a zatem na stan wcześniejszy niż data sprawdzania danych w białej liście. Kontrola poniższych danych obejmuje wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany:

 • numer PESEL, o ile podmiot taki numer posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany w KRS;
 • adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.