Biała lista podatników VAT - wyszukiwarka online

Sprawdź status podatnika VAT i dane kontrahenta na biała lista VAT

W łatwy sposób możesz sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w dniu dokonania transakcji, jakie rachunki bankowe są przypisane do tego kontrahenta oraz czy poprawnie zostały uzupełnione na fakturze jego dane adresowe i nazwa.

Weryfikator statusu VAT podatników (kontrahentów) (jpk.info.pl) dokonuje sprawdzenia statusu wskazanego podmiotu na podany dzień w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług). Każde sprawdzenie statusu otrzymuje unikalny identyfikator umożliwiający jego odtworzenie.
Wystawiaj i wysyłaj darmową e- fakturę VAT w programie fillup
Sprawdź bezpośrednio w programie firmly status podatnika VAT na Białej Liście przed wystawieniem faktury. To idealne oprogramowanie do przygotowywania różnego rodzaju faktur, w tym ustrukturyzowanych. Nasz intuicyjny interfejs ułatwia ich wystawianie, a funkcja automatycznych płatności Autopay dodatkowo upraszcza proces otrzymywania pieniędzy.Najlepsze rozwiązanie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
Wystaw e-fakturę już teraz »

Dlaczego i jak weryfikować kontrahentów/podatników na białej liście VAT

Biała lista ma na celu zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa prowadzonych transakcji, w tym pozwolić na spełnienie warunku dołożenia należytej staranności przy kontroli statusu kontrahenta, istotnych dla odpowiedzialności za zobowiązania w VAT przy odwrotnym obciążeniu tym podatkiem.

Dane znajdujące się na białej liście podatników VAT aktualne są na dzień złożenia zapytania (na dzień sprawdzenia) o status kontrahenta w odniesieniu do:

 • firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska;
 • numeru, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • statusu podmiotu w VAT:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numeru identyfikacyjnego REGON, o ile został nadany.

Pobierz formularz

Dane w wykazie nie są prawdziwe - złóż wniosek o sprostowanie lub usunięcie występujących w nim informacji.

Pobierz formularz

W zakresie pozostałych danych możliwa jest kontrola informacji na dzień wskazany w zapytaniu, a zatem na stan wcześniejszy niż data sprawdzania danych w białej liście. Kontrola poniższych danych obejmuje wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany:

 • numer PESEL, o ile podmiot taki numer posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany w KRS;
 • adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
Sprawdź jakich transakcji nie trzeba kontrolować na białej liście VAT

Rachunek VAT na wykazie podatników – biała lista VAT - wyszukiwarka

Oprócz kontroli statusu kontrahenta jako podatnika VAT, najistotniejszą daną na białej liście podlegającą sprawdzeniu, jest numer rachunku bankowego kontrahenta. Kontroli należy dokonać przed dokonaniem przelewu lub w terminie 3 dni, od 1 lipca 2020 r. - 7 dni (w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego - 14 dni) od tej daty. W obu przypadkach, gdy numer rachunku, na który przelano środki różni się od tego z białej listy, należy wyjaśnić przyczynę rozbieżności.

Konsekwencją płatności na inny rachunek może być brak możliwości rozliczenia w kosztach podatkowych poniesionego wydatku na poczet towaru lub usługi. W przypadku przedsiębiorców nie rozliczających kosztów (opodatkowanych ryczałtowo lub kartą podatkową) ta sankcja nie wystąpi jednak zarówno u tych podmiotów, jak i wszystkich pozostałych podmiotów konsekwencją będzie dodatkowo odpowiedzialność solidarna za podatek VAT wynikający z tej umowy. Gdyby zatem podatek ten nie został przez sprzedawcę uregulowany, nabywca może ponieść odpowiedzialność i zostać zmuszony ponownie do zapłaty tego podatku (mimo, że uiścił go już w cenie towaru brutto na rzecz sprzedawcy).

Wypełnij formularz zgłoszenie nr konta, którego nie ma na białej liście: druk ZAW-NR online

Koszty podatkowe można rozliczyć jednak, jeśli informacja o zapłacie na inny rachunek została zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego na druku ZAW-NR. 
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia ZAW-NR online

Obowiązek zapłaty na rachunek znajdujący się na białej liście nie dotyczy:

 • Transakcji, w której którąkolwiek ze stron nie jest przedsiębiorca (np. kupno samochodu przez przedsiębiorcę od osoby fizycznej, zapłata przez osobę fizyczną na rzecz przedsiębiorcy),
 • Transakcji między przedsiębiorcami, w której jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 • Kompensaty i barteru nawet jeśli przekraczają one 15.000 zł brutto, czyli rozliczeń bezgotówkowych.

Brak rachunku kontrahenta w wykazie nie jest podstawą do tego, aby domagać się od niego zmiany / dodania go do wykazu. Innymi słowy już na etapie zawarcia umowy warto mieć pewność, że płatność ma być dokonana na poczet rachunku z wykazu VAT. Jeśli kontrahent poda inny numer rachunku, to może domagać się płatności właśnie w tej formie, na ten rachunek, a zwłoka w zapłacie może rodzić dla nabywcy odpowiedzialność odsetkową (np. zgodnie z zasadami naliczania odsetek od opóźnień w zobowiązaniach handlowych – między przedsiębiorcami).

W przypadku płatności na inny rachunek niż wskazany w wykazie – białej liście VAT, podatnik nie zaliczy do kosztów całej kwoty uczynionej zapłaty, a nie tylko nadwyżki ponad 15.000 zł brutto. Jeżeli natomiast dokonał on już ujęcia kosztów na podstawę wystawionej faktury lub faktury zaliczkowej – podatnik musi koszty odpowiednio skorygować, albo należną kwotę doliczyć do przychodu.

Jeżeli w ciągu 3 dni - od 1.07.2020 r. - 7(14) dni od dokonania płatności zgłoszony zostanie fakt skorzystania z innego rachunku, podatnik może rozliczać koszty podatkowe z tytułu takiej transakcji, nie ponosi również odpowiedzialności solidarnej.

zweryfikuj numer rachunku bankowego - Biała lista VAT

FAQ Biała lista podatników VAT -

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania