Biała lista podatników VAT - wyszukiwarka online

Sprawdź status podatnika VAT i dane kontrahenta na biała lista VAT

W łatwy sposób możesz sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w dniu dokonania transakcji, jakie rachunki bankowe są przypisane do tego kontrahenta oraz czy poprawnie zostały uzupełnione na fakturze jego dane adresowe i nazwa.

Weryfikator statusu VAT podatników (kontrahentów) (jpk.info.pl) dokonuje sprawdzenia statusu wskazanego podmiotu na podany dzień w elektronicznym wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług). Każde sprawdzenie statusu otrzymuje unikalny identyfikator umożliwiający jego odtworzenie.
Wystawiaj i wysyłaj darmową e- fakturę VAT w programie fillup
Sprawdź bezpośrednio w programie firmly status podatnika VAT na Białej Liście przed wystawieniem faktury. To idealne oprogramowanie do przygotowywania różnego rodzaju faktur, w tym ustrukturyzowanych. Nasz intuicyjny interfejs ułatwia ich wystawianie, a funkcja automatycznych płatności Autopay dodatkowo upraszcza proces otrzymywania pieniędzy.Najlepsze rozwiązanie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
Wystaw e-fakturę już teraz »

Dlaczego i jak weryfikować kontrahentów/podatników na białej liście VAT

Biała lista ma na celu zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa prowadzonych transakcji, w tym pozwolić na spełnienie warunku dołożenia należytej staranności przy kontroli statusu kontrahenta, istotnych dla odpowiedzialności za zobowiązania w VAT przy odwrotnym obciążeniu tym podatkiem.

Dane znajdujące się na białej liście podatników VAT aktualne są na dzień złożenia zapytania (na dzień sprawdzenia) o status kontrahenta w odniesieniu do:

 • firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska;
 • numeru, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • statusu podmiotu w VAT:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numeru identyfikacyjnego REGON, o ile został nadany.

Pobierz formularz

Dane w wykazie nie są prawdziwe - złóż wniosek o sprostowanie lub usunięcie występujących w nim informacji.

Pobierz formularz

W zakresie pozostałych danych możliwa jest kontrola informacji na dzień wskazany w zapytaniu, a zatem na stan wcześniejszy niż data sprawdzania danych w białej liście. Kontrola poniższych danych obejmuje wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany:

 • numer PESEL, o ile podmiot taki numer posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany w KRS;
 • adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
Sprawdź jakich transakcji nie trzeba kontrolować na białej liście VAT

Rachunek VAT na wykazie podatników – biała lista VAT - wyszukiwarka

Oprócz kontroli statusu kontrahenta jako podatnika VAT, najistotniejszą daną na białej liście podlegającą sprawdzeniu, jest numer rachunku bankowego kontrahenta. Kontroli należy dokonać przed dokonaniem przelewu lub w terminie 3 dni, od 1 lipca 2020 r. - 7 dni (w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego - 14 dni) od tej daty. W obu przypadkach, gdy numer rachunku, na który przelano środki różni się od tego z białej listy, należy wyjaśnić przyczynę rozbieżności.

Konsekwencją płatności na inny rachunek może być brak możliwości rozliczenia w kosztach podatkowych poniesionego wydatku na poczet towaru lub usługi. W przypadku przedsiębiorców nie rozliczających kosztów (opodatkowanych ryczałtowo lub kartą podatkową) ta sankcja nie wystąpi jednak zarówno u tych podmiotów, jak i wszystkich pozostałych podmiotów konsekwencją będzie dodatkowo odpowiedzialność solidarna za podatek VAT wynikający z tej umowy. Gdyby zatem podatek ten nie został przez sprzedawcę uregulowany, nabywca może ponieść odpowiedzialność i zostać zmuszony ponownie do zapłaty tego podatku (mimo, że uiścił go już w cenie towaru brutto na rzecz sprzedawcy).

Wypełnij formularz zgłoszenie nr konta, którego nie ma na białej liście: druk ZAW-NR online

Koszty podatkowe można rozliczyć jednak, jeśli informacja o zapłacie na inny rachunek została zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego na druku ZAW-NR. 
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia ZAW-NR online

Obowiązek zapłaty na rachunek znajdujący się na białej liście nie dotyczy:

 • Transakcji, w której którąkolwiek ze stron nie jest przedsiębiorca (np. kupno samochodu przez przedsiębiorcę od osoby fizycznej, zapłata przez osobę fizyczną na rzecz przedsiębiorcy),
 • Transakcji między przedsiębiorcami, w której jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 • Kompensaty i barteru nawet jeśli przekraczają one 15.000 zł brutto, czyli rozliczeń bezgotówkowych.

Brak rachunku kontrahenta w wykazie nie jest podstawą do tego, aby domagać się od niego zmiany / dodania go do wykazu. Innymi słowy już na etapie zawarcia umowy warto mieć pewność, że płatność ma być dokonana na poczet rachunku z wykazu VAT. Jeśli kontrahent poda inny numer rachunku, to może domagać się płatności właśnie w tej formie, na ten rachunek, a zwłoka w zapłacie może rodzić dla nabywcy odpowiedzialność odsetkową (np. zgodnie z zasadami naliczania odsetek od opóźnień w zobowiązaniach handlowych – między przedsiębiorcami).

W przypadku płatności na inny rachunek niż wskazany w wykazie – białej liście VAT, podatnik nie zaliczy do kosztów całej kwoty uczynionej zapłaty, a nie tylko nadwyżki ponad 15.000 zł brutto. Jeżeli natomiast dokonał on już ujęcia kosztów na podstawę wystawionej faktury lub faktury zaliczkowej – podatnik musi koszty odpowiednio skorygować, albo należną kwotę doliczyć do przychodu.

Jeżeli w ciągu 3 dni - od 1.07.2020 r. - 7(14) dni od dokonania płatności zgłoszony zostanie fakt skorzystania z innego rachunku, podatnik może rozliczać koszty podatkowe z tytułu takiej transakcji, nie ponosi również odpowiedzialności solidarnej.

zweryfikuj numer rachunku bankowego - Biała lista VAT

FAQ Biała lista podatników VAT -

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

FAQ Biała lista podatników VAT -

Czy transakcje z kontrahentami zagranicznymi np. z tytułu rozliczeń kampanii Google i płatności przez Pay Pal i z użyciem karty płatniczej powinny być weryfikowane poprzez białą listę?

Nie, tego rodzaju transakcje nie mogą być weryfikowane poprzez białą listę podatników VAT. W efekcie transakcje takie nie są przedmiotem kar skarbowych w sytuacji, gdy kontrahent nie znajdzie się na białej liście. Rachunek bankowy nie musi być zgłąszany do Urzędu Skarbowego , gdy płatność zrealizowana zostanie na inny rachunek, niż wskazany w białej liście lub w ogóle na tej liście podmiot rachunku nie wskazał.  

Nie, wyłącznie płatności przekraczające 15.000 zł podlegają obowiązkowi ich przeprowadzenia z użyciem rachunku bankowego wskazanego na białej liście, a w przypadku podatników innych niż VAT czynni – z użyciem dowolnego rachunku bankowego lub rachunku w SKOK.

Wyłączy Pan z kosztów całą kwotę wynikającą z transakcji a nie jedynie nadwyżkę ponad 15.000 zł brutto. W efekcie koszty podatkowe wyniosą 0 zł.

Sankcja dotyczy podatnika dokonującego przelewu (tego, który powinien ten przelew bankowy wykonać). Nie obejmuje natomiast sprzedawcy towarów lub usług. Dokonujący przelewu musi kontrolować, aby rachunek ujawniony mu jako właściwy dla płatności na dzień przelewu był zgodny z rachunkiem ujawnionym w liście podatników VAT. W przeciwnym razie grozi mu:

 • Brak możliwości rozliczenia wydatku (zapłaty) w kosztach podatkowych,
 • Obowiązek odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie VAT sprzedawcy z tytułu dokonanego zakupu – jeśli sprzedawca nie uiści VAT, nabywca będzie zobowiązany ten VAT ponownie zapłacić bezpośrednio do urzędu skarbowego mimo że opłacił go już pierwotnie, w cenie brutto towaru lub usługi.

Koszty podatkowe można rozliczyć jednak, jeśli informacja o zapłacie na inny rachunek została zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego na druku ZAW-NR. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia ZAW-NR online »

Nie, obowiązkowa płatność podzielona nie jest powiązana bezpośrednio z rachunkiem VAT. Handel towarami i usługami z zał. Nr 15 do ustawy o VAT nie zmusza do rejestracji jako podatnik VAT czynny i ujawnienia numeru VAT na białej liście.

Nie, wykazem podatników VAT są objęci wyłącznie podatnicy VAT zarejestrowani. W konsekwencji kontrahenci, o których mowa, nie są objęci tym wykazem. W przypadku dokonywania płatności na rzecz tych kontrahentów nie wystąpią sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunek niewymieniony na białej liście.

Tak, wymóg płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego spełniony jest także w przypadku posługiwania się instrumentami płatniczymi związanymi z rachunkami płatniczymi (np. kartą debetową).

Nie, wykazem podatników VAT są objęci wyłącznie podatnicy VAT zarejestrowani. W przypadku dokonywania płatności na rzecz tych kontrahentów nie wystąpią sankcje za dokonywanie płatności na rachunek niewymieniony na białej liście.

Rachunki powinny być zbieżne ze zgłoszeniem do CEiDG. W CEiDG znajdować może się kilka rachunków (podstawowe, pomocnicze) i wszystkie one powinny pojawić się na białej liście. Podatnik powinien w zgłoszeniu CEiDG / KRS zawrzeć wszystkie rachunki, jakimi posługuje się w działalności gospodarczej i które otwierane były w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tak, mimo że żadna z faktur nie przekracza limitu 15.000 brutto, to podział dotyczy wcześniej zawartej jednej transakcji (jeden zestaw komputerowy). Dla ustalenia obowiązku posłużenia się numerem rachunku znajdującym się w wykazie podatników VAT istotne jest czy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Gdyby zdarzyło się, że osobno dochodzi do zakupów poszczególnych składników majątku, transakcja nie wymaga płatności na rachunek z białej listy.

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się dostawy wiążące się z realizacją jednej umowy, również wówczas gdy w ramach tej umowy występuje kilka lub więcej zleceń lub wystawianych jest kilka lub więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Do oceny czy jednolita gospodarczo transakcja przekracza kwotę 20.000 zł netto, istotne są warunki umowy, w szczególności dane dotyczące wielkości składanego zamówienia lub zawieranego kontraktu. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również jedną lub więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana odbiegają od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami, do których odnosi się limit transakcyjny (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 grudnia 2017 r., sygn. Akt 0115-KDIT1-3.4012.681.2017.2).

W kosztach nie rozliczy Pan całej kwoty, a tylko nadwyżki ponad kwotę 15.000 zł brutto. W efekcie wylicza Pan wartość netto z takiej faktury i całą taka kwotę netto nie zalicza do kosztów, a w przypadku wcześniejszego już wprowadzenia do kosztów – obniża je lub podwyższa przychody podatkowe.

Koszty podatkowe można rozliczyć jednak, jeśli informacja o zapłacie na inny rachunek została zgłoszona do właściwego urzędu skarbowego na druku ZAW-NR. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszenia ZAW-NR online »

Nie, rachunek prywatny – rozliczeniowy, oszczędnościowy i inny nie znajduje się na białej liście podatników. Wyłącznie rachunki otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegają ujęciu na białej liście.

Nie, jeśli przekracza 15.000 zł. Indywidualne rachunki podatkowe, nieujęte w wykazie podatników VAT, nie pozwalają na rozliczenie kosztów uzyskania przychodów.

W zakresie kontroli rachunku, na jaki ma zostać dokonana zapłata, istotną jest data dokonywania płatności (obciążenia rachunku bankowego dokonującego przelewu bankowego).

W zakresie pozostałych danych podmiot powinien kontrolować dane podatnika na dzień przeprowadzenia transakcji (powstania obowiązku podatkowego). Będzie to bowiem decydujące w zakresie

Podatnik dokonujący przelewu i kontrolujący aktualność podanego mu rachunku bankowego sprzedawcy, powinien korzystać z danych zawartych na białej liście, aktualnych na dzień przeprowadzenia przelewu bankowego. W efekcie zmiany występujące pomiędzy datą dokonania czynności opodatkowanej VAT, a datą przelewu wpływają na kwestie kontroli danych na liście VAT.

Tak, nie ma ograniczeń co do tego rodzaju rozliczeń. Podatnicy nie muszą w ich przypadku kontrolować wykazu podatników VAT pod kontem rachunku bankowego kontrahenta. Zobowiązania uregulowane w innej formie niż płatności, będą w całości kosztem uzyskania przychodu, bez względu na wysokość rozliczanej kwoty (limit 15.000 zł dotyczy wyłącznie „płatności”, a rozliczenia barterowe czy kompensata takiego warunku nie spełniają).

Nowe przepisy nie wprowadzają sankcji dla otrzymującego płatność za niepodanie danych rachunku bankowego oraz za korzystanie z rachunku, którego niepodano w ewidencjach podatkowych.

W efekcie:

 • jeśli podatnik otrzymuje wyłącznie płatności nieprzekraczające 15.000 zł brutto – to nie jest on obowiązany na białej liście podawać swojego numeru rachunku bankowego,
 • jeśli podatnik nie poda takich danych, a płatność przekroczy 15.000 brutto, to naraża się na konsekwencje braku płatności – kontrahent nie będzie zainteresowany dokonaniem płatności przed aktualizacją danych na białej liście i wskazaniem na niej rachunku.

Jednocześnie wystąpić mogą sankcje za niedopełnienie obowiązków ewidencyjnych w CEiDG. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera m.in. nazwę (firmę), adres stałego miejsca wykonywania działalności, o ile takie miejsce posiada, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, o ile takie miejsca posiada, numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, z wyjątkiem rachunku VAT, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Podobne dane dotyczą przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi.

Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń, kto wykonuje działalność gospodarczą m.in. bez wymaganego zgłoszenia albo nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności (trwa miesiąc) albo grzywny (w wysokości od 20 do 5000 zł).

Należy sprawdzić dane w KRS/CEiDG, gdyż sa one podstawą informacji zamieszczanych na białej liście. W efekcie podatnik co do zasady zobowiązany będzie do zaktualizowania danych w tych rejestrach.

Jeśli dane są nieprawidłowe, podatnik może również wystąpić z wnioskiem o sprostowanie danych zawartych na białej liście.

Nie, rachunek VAT nie podlega zgłoszeniu do białej listy podatników. Rachunek VAT jest rachunkiem technicznym, na który dochodzi do przelewów rozksięgowywanych po uznaniu przelewu na rachunek firmowy przedsiębiorcy. W efekcie nabywca nie prowadzi żadnych przelewów bezpośrednio na rachunek VAT sprzedawcy towarów i usług – dokonuje jedynie oznaczenia woli zapłaty w podzielonej płatności należności i wskazuje, jaka kwota ma wpływać na rachunek VAT nabywcy. W efekcie na białej liście pojawić się musi wyłącznie informacja o podstawowym rachunku rozliczeniowym z działalności gospodarczej.