Nowy Polski Ład - zmiany w JPK

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2021 poz. 2105) wprowadza szereg zmian w zasadach raportowania w jednolitych plikach kontrolnych i obejmuje w tym zakresie zasady księgowania oraz reguły prowadzenia raportów dla celów podatkowych.

Plik JPK w zakresie podatku dochodowego jak JPK_V7

Nowy Ład wprowadza obowiązek przygotowywania comiesięcznych plików kontrolnych JPK w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Plik raportowany będzie w terminie rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Obejmować będzie:

 • prowadzące księgi (KPPiR, ewidencję ryczałtu),
 • księgi rachunkowe (pełną rachunkowość) lub
 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

są obowiązane prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję:

 1. według stanu na ostatni dzień:
  1. miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,
  2. kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału.
 2. po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego rocznego – za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ewidencje przesyłane będą wówczas za cały rok podatkowy).

Wszystkie ewidencje i wykazy muszą mieć postać pliku JPK.

Nowy Polski Ład - zmiany w podatku VAT wpływające na pliki JPK_V7

Odpowiednie zmiany dotyczą również zasad rozliczeń podatku od towarów i usług co przekłada się na generowane raporty JPK_V7.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »

Grupa VAT a JPK_V7

Wprowadzona zostaje nowa konstrukcja - grupy podatkowej VAT, gdzie jako pojedynczego podatnika traktuje się całą grupę a nie podmioty wchodzące w jej skład. Efektem będzie łączne rozliczenie podatku i generowanie wspólnego pliku JPK_V7 przez całą grupę a nie przez podmioty wchodzące w jej skład. W efekcie:

 • dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu - nie będą raportowane w JPK
 • zewnętrzne dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz podmiotów nie zaliczanych do grupy uznaje się za transakcje dokonane przez całą grupę, a nie przez pojedynczy podmiot wchodzący w skład tej grupy,
 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT na rzecz: 1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział (tzn. odział w PL należy do grupy, a założyciel spoza PL nie należy do grupy), 2) innego oddziału podatnika, o którym mowa w pkt 1, położonego poza terytorium kraju – uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy - transakcja musi być raportowana w JPK jako podlegająca opodatkowaniu VAT,
 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT przez: 1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, 2) inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju – uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy podlega raportowaniu w JPK_V7,
 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem grupy VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, przez podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT - traktujemy w związku z tym jako transakcję opodatkowaną VAT, raportujemy w JPK, po stronie dokonującego dostawy lub świadczenia usług,
 • dostawę towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy VAT utworzonej w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za dokonane przez tę grupę VAT, traktujemy jako transakcja na rzecz polskiego podatnika realizowaną przez całą grupę, po stronie nabywcy towaru/usługi raportujemy dla celów VAT.

Grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako podatników. NAtomiast w okresie, w którym podmioty działają jako grupa, rozliczenie VAT przebiega łącznie dla nich wszystkich, tzn. kumulują się kwoty podatku należnego i naliczonego podmiotów ją tworzących.

Utworzenie grupy możliwe jest wyłącznie w przypadku podmiotów powiązanych organizacyjnie, finansowo i ekonomicznie.

Wymagana jest w grupie VAT dodatkowa ewidencja, zawierająca:

 1. nazwę i NIP nabywcy;
 2. datę dokonania i zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi;
 3. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 4. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 5. kwotę należności ogółem.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo »

Fakultatywna rezygnacja ze zwolnienia z VAT

Podatnicy, którzy do tej pory generowali JPK wykazując w nim w części transakcje zwolnione z VAT a w części opodatkowane są zmuszeni do korekt rocznych VAT ze względu na nabycie towarów związanych z różnymi czynnościami. będą mieli prawo zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT. Chodzi o szereg czynności traktowanych jako zwolnione przedmiotowo z tego podatku:

 • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;
 • usługi zarządzania funduszami i programami emerytalnymi,
 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa oraz zarządzania w tym zakresie
 • usługi depozytów i poręczeń
 • usługi zabezpieczeń
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe
 • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: a) spółkach, b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną.

Podmiot, który zrezygnuje ze zwolnienia może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług podatkiem VAT, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

Obowiązkowy instrument płatniczy - terminal, blik

Jednostki zobowiązane do stosowania kasy fiskalnej, mają obowiązek udostępnić klientom możliwość płatności przy użyciu instrumentu płatniczego, czyli zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Karą za brak takiej formy płatności jest grzywna w wysokości 5000 zł.

Jednocześnie obniżeniu ulega limit płatności gotówkowych, które mogą być przeprowadzane między przedsiębiorcami. Począwszy od 2022 r. limit ten wynosić ma 8.000 zł.

Podatnikowi, w przypadku którego stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, nie zapewniał możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, nie przysługuje zwrot różnicy podatku w terminie przyspieszonym, za okres rozliczeniowy:

 1. w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym;
 2. za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.

Dodatkowo podatnik traci w takim przypadku możliwość rozliczenia się z VAT kwartalnie. Powoduje to również konieczność składania pliku JPK_V7M miesięcznego, zamiast dotychczas stosowanego JPK_V7K.

Podatnicy mogą wrócić do rozliczenia kwartalnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku.

Przyspieszenie zwrotu VAT

Przepisy wprowadzają również skrócenie terminu zwrotu podatku VAT wynikającego z części deklaracyjnej JPK. Termin ten może wynieść 15 dni, niemniej konieczne jest spełnienie całego szeregu warunków dodatkowych, w tym przede wszystkim:

 • 80% udział w czynnościach opodatkowanych u podatnika dotyczy transakcji ewidencjonowanych na kasach fiskalnych i terminalach płatniczych
 • ostatnie 12 miesięcy podatnik ewidencjonował co miesiąc z użyciem kasy fiskalnej nie mniej niż 50 tys. zł.

Zmiany w PIT za 2022 - Nowy Polski Ład - poradniki e-pity.pl

Nowy Polski Ład to także pakiet licznych zmian, który wprowadza szereg nowych metod i zasad płacenia podatku PIT w 2022 r. i latach kolejnych. Jego skutki odczują wszyscy podatnicy. Dlatego warto zapoznać się z szczegółowym opisem i sprawdzić, czy Twoje podatki będą wyższe czy niższe?
Polecamy kalkulatory e-pity.pl:

Polecamy poradniki e-pity:

czytaj poradniki e-pity o Nowy Polski Ład >
czytaj aktualności podatkowe na e-pity.pl >