VAT - comiesięczne raporty JPK

Do sporządzania elektronicznych ewidencji VAT zobowiązane są podmioty posiadające status przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o podatku VAT, którzy jednocześnie nie korzystają ze zwolnień z tego podatku.

Zdaniem organów skarbowych obowiązek zastosowania JPK dotyczyć będzie również tych podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy, których obroty i rodzaj działalności zobowiązuje do składania raportów okresowych. Podmioty takie będą musiały wysyłać ewidencje zakupu i sprzedaż VAT okresowo do 25 dnia po każdym miesiącu, bez żądania ze strony organów.

VAT: Obowiązek raportowania VAT –
- comiesięczne elektroniczne ewidencje VAT w formacie JPK
  1 lipiec 2016 1 styczeń 2017 1 styczeń 2018
Mikro przedsiębiorca – zatrudnienie średnioroczne mniej niź 10 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych lub roczna suma aktywów netto mniej niź 2 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok) Dobrowolnie  Dobrowolnie Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu
Mały przedsiębiorca - zatrudnienie średnioroczne mniej niź 50 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych lub roczna suma aktywów netto mniej niź 10 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok)/td>  Dobrowolnie Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu
Średni przedsiębiorca - zatrudnienie średnioroczne mniej niź 250 pracowników oraz roczny obrót netto z towarów, usług i operacji finansowych mniej niź 50 mln euro lub roczna suma aktywów netto mniej niź 43 mln euro (warunki muszą być spełnione w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych poprzedzających dany rok)  Dobrowolnie Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu Obowiązkowo raporty do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu
Duży przedsiębiorca (niespełniający warunku zaliczenia go do średnich przedsiębiorców)  Obowiązkowo  Obowiązkowo  Obowiązkowo
Przedsiębiorca zwolniony z VAT ze względu na sprzedaż opodatkowaną do 150.000 zł  Dobrowolnie  Dobrowolnie  Dobrowolnie
Przedsiębiorca wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pub 82 ust. 3), np. działalność medyczna, ubezpieczeniowa  Dobrowolnie  Dobrowolnie  Dobrowolnie
Rolnik ryczałtowy  Dobrowolnie  Dobrowolnie  Dobrowolnie
Rolnik będący podatnikiem VAT (podmiot, który zrezygnował ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy) W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) 
Jednostki budżetowe – podatnik VAT W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca)
Twórca, artysta W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) lub w zależności od tego, czy wartość sprzedaży jest niższa niż 150.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT 
Polski podatnik wykonujący wyłącznie czynności, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju  Dobrowolnie  Dobrowolnie  Dobrowolnie
Polski podatnik wykonujący wyłącznie WDT, eksport (0% VAT) W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu  (na tej samej zasadzie co mikro, mały lub średni przedsiębiorca) lub w zależności od tego, czy wartość sprzedaży jest niższa niż 150.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT
Podmiot nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju, zarejestrowany dla celów VAT w Polsce W zależności od ilości pracowników oraz limitu sprzedaży lub obrotów podmiotu lub w zależności od tego, czy na terytorium Polski wartość sprzedaży jest niższa niż 150.000 zł lub korzysta ze zwolnienia z VAT