Waluta na JPK

W pliku JPK, podobnie jak w ewidencji VAT kwoty z dokumentów zakupów lub sprzedaży wprowadzać należy w złotych polskich, po odpowiednim przeliczeniu. Nie można wprowadzać dokumentów w walucie obcej – zarówno wystawianych, jak i otrzymywanych. Przeliczeń dokonuje się zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 31a ustawy o VAT.

Nie ogranicza to natomiast prawa do stosowania do rozliczeń w transakcjach walut obcych i odpowiednio wystawiania dokumentów w takich walutach. Kwoty podatku w fakturze wykazuje się w złotych, podstawa opodatkowania może być natomiast wykazywana w walucie, w której strony się rozliczają. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.