Ładowarka do samochodu elektrycznego w domu pracownika jako przychód

Ładowarka do samochodu elektrycznego w domu pracownika jako przychód

Udostępnianie pracownikom możliwości ładowania pojazdów elektrycznych oddanych im jako narzędzie pracy można traktować jako ich przychód. Ze względu na to jednak, że objęci są oni ryczałtem za korzystanie z auta do celów mieszanych, powstać może problem, w jaki sposób taki przychód rozliczać.

Spółka prowadząca sieć sklepów udostępnia niektórym pracownikom do celów służbowych samochody o napędzie spalinowym. Pracownicy mają do dyspozycji karty paliwowe z określonym limitem kwotowym, którymi pokrywają koszty paliwa za przejazdy służbowe. Dodatkowo mają możliwość użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych. Przy rozliczaniu tego świadczenia spółka stosuje reguły określone w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc ustala wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych na 250 zł lub 400 zł miesięcznie, w zależności od parametrów technicznych samochodu udostępnionego pracownikowi.

Spółka, ma w planach stopniową wymianę floty na samochody elektryczne lub hybrydowe. Pracownicy otrzymają wtedy możliwość ładowania samochodów służbowych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Dodatkowo, aby obniżyć koszty eksploatacji, spółka zamierza umożliwić pracownikom ładowanie samochodów służbowych w miejscu zamieszkania pracownika.

Technicznie możliwe jest ładowanie samochodu ze zwykłego gniazdka elektrycznego, jednak aby usprawnić ładowanie, spółka rozważa udostępnienie pracownikom specjalnych stacji ładowania wyposażonych w czytniki pomiaru zużycia energii. Zgodnie z tym planem, na podstawie umowy powierzenia mienia, spółka, pozostając właścicielem lub leasingobiorcą takiego urządzenia, zamontuje je tymczasowo w miejscu zamieszkania pracownika, ponosząc koszty montażu. Urządzenie, traktowane jako jeden z niezbędnych elementów umożliwiających korzystanie z samochodu służbowego, będzie udostępniane na czas nie dłuższy niż czas pozostawania przez pracownika w stosunku pracy ze spółką, wydłużony o czas potrzebny na demontaż sprzętu (do 30 dni). W momencie zakończenia współpracy pracownik będzie zobowiązany do umożliwienia demontażu urządzenia oraz do jego zwrotu.

Aby upewnić się, jakie są obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem pracownikom w ich miejscu zamieszkania stacji ładowania samochodów elektrycznych, spółka wystąpiła o indywidualną interpretację. Zadała w niej pytania, czy udostępnienie pracownikowi ładowarki będzie stanowiło jego przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy udostępnienie ładowarki w zakresie, w jakim będzie ona wykorzystywana do ładowania pojazdu wykorzystywanego na cele prywatne, będzie się zawierało w kwocie ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego na cele prywatne określonej w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT.

Talony i bony na kebab i pizzę bez ZUS

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Ładowarka w domu pracownika nie stanowi dodatkowego przychodu

Uzasadniając swoje stanowisko w pierwszej z tych kwestii, spółka powołała m.in. się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13, z którego wynika, że o przychodzie pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia można mówić jedynie wtedy, gdy świadczenie zostało spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Tymczasem spółka będzie zapewniać dostęp do stacji ładowania w miejscu zamieszkania pracowników we własnym interesie, aby umożliwić efektywne kosztowo ładowanie pojazdów służbowych. Pracownik, nie mając obowiązku korzystania z samochodu służbowego o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, nie miałby potrzeby poniesienia wydatku na cele montażu stacji ładowania. W rezultacie pracownik nie unika wydatku, który w normalnym stanie rzeczy poniósłby z majątku prywatnego. Udostępnienie pracownikowi ładowarki nie jest więc jego przychodem podlegającym opodatkowaniu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że to stanowisko jest prawidłowe.

Umowa o pracę - rozliczenie wynagrodzenia w PIT-37

Zwrot za energię do pojazdu służbowego jako przychód pracownika

Drugie zawarte we wniosku pytanie zostało postawione, aby ustalić, czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jaki powstanie dzięki możliwości naładowania samochodu do użytku prywatnego, będzie się zawierał w kwocie ryczałtu wynikającej z ustawy o PIT. Jak wskazał wnioskodawca, koszty zużycia energii w miejscu zamieszkania będzie pierwotnie ponosił pracownik, zaś następnie koszt energii elektrycznej odpowiadający ładowaniu samochodu służbowego będzie mu zwracany. Takie rozliczenia będą dokonywane raz w miesiącu i obejmą tylko koszty energii, bez ponoszonych opłat stałych.

Argumentując swoje stanowisko w tej sprawie, spółka powołała się na liczne orzeczenia sądów administracyjnych, z których wynika, że świadczeniem pracodawcy udostępniającego pracownikowi samochód służbowy nie jest samo udostępnienie samochodu, w tym z możliwością jego użytkowania dla celów prywatnych, ale dopiero zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, a także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie, to jest kosztów eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa czy badań technicznych.

Inne źródła przychodów – pozostałe przychody, niewymienione w PIT

Ze względu na specyfikę pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym, w celu zapewnienia możliwości normalnego użytkowania samochodu służbowego pracodawca ma obowiązek zapewnienia nie tylko paliwa do pojazdu (energii elektrycznej), ale również faktycznej możliwości uzupełnienia energii elektrycznej w pojeździe, co odbywa się poprzez wyposażenie samochodu w kabel do ładowania oraz zapewnienie dostępu do stacji ładowania. Ponieważ sieć stacji ładowania w Polsce jest słabo rozwinięta, pracodawca jest zmuszony zapewnić pracownikowi możliwość ładowania pojazdu w miejscu zamieszkania. Dlatego spółka jest zdania, że przychód pracownika z tytułu udostępnienia mu ładowarki w miejscu zamieszkania i umożliwienia wykorzystywania pojazdu służbowego do celów prywatnych zawiera się w kwocie ryczałtu w wysokości 250 zł 400 zł miesięcznie. Dyrektor KIS zgodził się również z tym stanowiskiem.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-1.4011.560.2023.2.DJ z 15 września 2023 r.