Plik JPK_V7M deklaracja miesięczna, Jednolity Plik Kontrolny VAT

JPK_V7M stanowi podstawowy dokument, który podatnik od towarów i usług  przekazać musi co miesiąc do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik nie dokonał żadnych szczególnych metod rozliczeń - obowiązany jest składać właśnie ten dokument - nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.

JPK_V7M składa się z dwóch części - ewidencji VAT (część ewidencyjna) oraz deklaracji VAT (część deklaracyjna). Obie należy wypełnić w jednym czasie i wysłać łącznie do urzędu skarbowego jednym plikiem, tzn. nie można wysyłać deklaracji z pominięciem wypełnienia części ewidencyjnej. Pozostawienie jej pustej zmusza do skorygowania przesyłanego pliku JPK_V7M.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Plik JPK_V7M składa się aż do momentu likwidacji czy też zawieszenia działalności lub przejścia na rozliczenia kwartalne. W przypadku przejścia na rozliczenia kwartalne, podatnik składa pliki JPK_V7K również w zakresie comiesięcznego wypełniania części ewidencyjnej. Nie ma możliwości wypełniania części ewidencyjnej w JPK_V7M co miesiąc, a rozliczenia się na koniec kwartału na podstawie JPK_V7K. Wybrać trzeba zatem albo rozliczenia na JPK_V7M albo na JPK_V7K.

JPK_V7M podpisane może być podpisem kwalifikowanym, a u podatników będących osobami fizycznymi - również zestawem danych autoryzujących. W przypadku wysyłki JPK_V7M przez pełnomocnika (np. biuro rachunkowe), niezbędne jest złożenie UPL-1 oraz posługiwania się podpisem kwalifikowanym. 

Część ewidencyjna JPK_V7M

W celu jej wypełnienia podatnik musi posiadać informację o wszystkich prowadzonych czynnościach. Wypełnia się ją okresowo - co miesiąc. Poszczególne pola ewidencji zakupu i sprzedaży powinny być wypełnione w sposób pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku.

Jak wypełnić pola ewidencji JPK_V7M?  

W ewidencji zakupu i sprzedaży musi znaleźć się minimalna ilość danych, pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

 1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 3. kontrahentów;
 4. dowodów sprzedaży i zakupów.

Podstawowe dane muszą być uzupełnione, zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 1988) uwzględniając konieczność:

Obowiązkowo należy skontrolować wszystkie pola, jakie należy wypełnić w nowej ewidencji VAT zakupu i sprzedaży, będącej podstawą wypełnienia pliku JPK_V7M.

Podatnicy w ewidencji pozwalającej na rozliczenie podatku ujmują faktury i dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego. Nie należy natomiast brać pod uwagę ujmując dokumenty w JPK_V7 - daty wystawienia faktury, daty otrzymania zaliczki, daty zapłaty lub jakiejkolwiek innej daty, jeśli w tym terminie nie powstaje obowiązek podatkowy). Dotyczy to także ewidencji przesyłanej za I i II miesiąc kwartału - niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.

Dane w zakresie wskazania daty są podawane w kolejności: rok, miesiąc, dzień. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( − ). 

W przypadku dostawy towarów i świadczenia usług oraz posiadania dowodów sprzedaży lub nabycia, do których mają zastosowanie oznaczenia, GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych, należy wykazać przy danej pozycji w JPK_V7 każdy rodzaj oznaczeń dotyczących tych transakcji lub dowodów. Oznaczenia te wykazujemy dla dokumentu wprowadzonego do ewidencji, a nie dla konkretnej transakcji na tym dokumencie. W efekcie nie trzeba dzielić dokumentów na transakcje i rozpisywać ich w osobnych wierszach.

Dane w ewidencji wykazuje się w złotych polskich - zarówno w zakresie podstaw opodatkowania, jak i kwot podatku. Jest to sytuacja odmienna od danych na fakturze, gdzie obowiązkowo w walucie polskiej wykazać należy wyłącznie kwotę podatku.

W pozycji wewnątrzwspólnotowej dostawy nie rozdziela się dostawy na rzecz klientów i przemieszczeń towarów własnych dla celów podatnika, gdzie towar własny będzie wykorzystywany w innym kraju. Oba rodzaje dostawy wewnątrzwspólnotowych ewidencjonuje się łącznie. 

W ewidencji przesyłanej po raz pierwszy - za  dany miesiąc, w którym to okresie podatnicy nie dokonali żadnej transakcji mającej wpływ na podatek, wpisuje się 0,00 (ewidencja pusta). 

Część ewidencyjna nie zawiera żadnych zaokrągleń takich, jak stosowane w części deklaracyjnej. Kwoty z faktur i innych dokumentów przepisuje się zgodnie z ich treścią, w przypadku przeliczeń waluty - dokonuje się ich przeliczenia zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy  o VAT z zaokrągleniem do grosza (0,000-0,004 w dół; 0,005 - 0,009 - w górę). 

W zakresie danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku naliczonego należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym. Nie ewidencjonuje się zatem czynności, które nie dają prawa do odliczenia podatku lub od których podatnik nie zdecydował się odliczać VAT. W przypadku uprawnienia do częściowego odliczenia podatku od danej transakcji, podatnik wykazuje wyłącznie dane uprawniające do takiego częściowego odliczenia (czyli np. 50% podstawy i 50% podatku naliczonego z tytułu transakcji związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi dla celów mieszanych).

W przypadku wartości sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, powinny być wykazywane poszczególne marże (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy marży ujemnej podatek wynosi „zero”). W przypadku wskazanym powyżej podstawa opodatkowania w danym okresie rozliczeniowym jest równa sumie poszczególnych wartości marż, natomiast podatek należny w danym okresie rozliczeniowym nie stanowi sumy poszczególnych wysokości podatku, lecz powinien być obliczony każdorazowo od ustalonej podstawy opodatkowania (w danym miesiącu czy kwartale, gdy odnotuje się zarówno dodatnie jak i ujemne marże, przy wyliczaniu podstawy opodatkowania za ten okres można uwzględniać również kwoty marż ujemnych i wyliczać podatek VAT łącznie (interpretacja ogólna, 8 grudnia 2015 r. interpretację ogólną o sygn. PT2.8101.3.2015.EPT.403).

Nie należy ujmować w JPK_V7M faktur do 450 zł brutto. Sprzedaż taką ujmuje się zbiorczym dokumentem fiskalnym z kasy rejestrującej. W zakresie faktur o wyższej wartości, wystawianych do paragonów ujmować należy fakturę i pomniejszyć wartość zbiorczego zestawienia fiskalnego wprowadzanego do JPK o wartość takiej faktury. 

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Część deklaracyjna JPK_V7M

Służy do wyliczenia ostatecznej wartości podatku do zapłaty lub jego zwrotu. Wynika z niej łączna wartość transakcji wykonywanych w danym okresie miesiąca. Wypełnia się ją co miesiąc na podstawie danych z części ewidencyjnej (sumy kontrolne z części ewidencyjnej danego okresu będą podstawą do ustalenia kwot wykazywanych na deklaracji).

Wypełniając część deklaracyjną należy wskazać właściwego naczelnika urzędowego. Jest nim urząd skarbowy właściwy ze względu na:

 • adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
 • miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną,
 • w przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście; w przypadku gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.

W zakresie danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku naliczonego należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja. Nie podaje się zatem czynności, które nie dają prawa do odliczenia podatku lub od których podatnik nie zdecydował się odliczać VAT.

W części deklaracyjnej podać należy co najmniej:

Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego:

  1. wysokość podstawy opodatkowania, a w przypadkach określonych w lit. d–f oraz i–m – także wysokość podatku należnego, z tytułu:
   1. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,
   2. dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy ,
   3. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy ,
   4. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5% oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy ,
   5. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8% oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy ,
   6. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23% oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy ,
   7. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
   8. eksportu towarów,
   9. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
   10. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy ,
   11. importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy ,
   12. importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy ,
   13. dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy ;
  2. łączną wysokość podstawy opodatkowania stanowiącą sumę wysokości podstaw opodatkowania określonych w pkt 1, z wyłączeniem wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy  oraz dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy ;
  3. wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy ;
  4. wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy;
  5. wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w pkt 1 lit. i, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy ;
  6. wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy , podlegającą wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy ;
  7. łączną wysokość podatku należnego stanowiącą sumę wysokości podatku należnego i wysokości zwrotu określonych w pkt 1 lit. d–f oraz i–m, pkt 3 i 4, pomniejszoną o wysokość podatku należnego i wysokość podatku określonych w pkt 5 i 6

II. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego:

  1. wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji;
  2. wartość bez podatku (netto) oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu:
   1. nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
   2. nabycia pozostałych towarów i usług;
   3. wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego:
    • od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
    • od nabycia pozostałych towarów i usług,
    • o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy ,
    • o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy ;
  3. łączną wysokość podatku naliczonego do odliczenia stanowiącą sumę wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji i wysokości podatku naliczonego. 
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Rozliczenia miesięczne, kwartalne, utrata prawa do rozliczeń a JPK_V7M

W szczególnych przypadkach wystąpi obowiązek składania JPK_V7M za okresy miesięczne w następujący sposób: 

 • mały podatnik który traci uprawnienie do rozliczania się metodą kasową lub rezygnuje z rozliczania się tą metodą (tj. rozliczeń VAT według daty zapłaty), a także gdy każdy inny podatnik traci uprawnienie do rozliczenia kwartalnego ze względu na rodzaj towarów lub usług, które dostarcza (z załącznika 15 do ustawy  o VAT o wartości ponad 50.000 zł) lub ze względu na przeprowadzenie tzw. importu towarów rozliczanego deklaracją VAT, musi składać rozliczenia miesięczne od pierwszego miesiąca kwartału:
  • w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  • następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.
 • podatnicy mogą składać ponownie JPK-V7M po upływie 4 kwartału rozliczeń kwartalnych - gdy zrezygnują z rozliczeń kwartalnych VAT,

w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie trzeba składać JPK_V7M, chyba że w tym okresie dokonywane są czynności opodatkowane.

zobacz jak wypełnić JPK_V7M oraz JPK_V7K - instrukcja krok po kroku »
zobacz przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML »