Plik JPK_V7M deklaracja miesięczna, Jednolity Plik Kontrolny VAT

JPK_V7M stanowi podstawowy dokument, który podatnik od towarów i usług  przekazać musi co miesiąc do urzędu skarbowego. Jeśli podatnik nie dokonał żadnych szczególnych metod rozliczeń - obowiązany jest składać właśnie ten dokument - nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.

JPK_V7M składa się dwóch części - ewidencji VAT (część ewidencyjna) oraz deklaracji VAT (część deklaracyjna). Obie należy wypełnić w jednym czasie i wysłać łącznie do urzędu skarbowego jednym plikiem, tzn. nie można wysyłać deklaracji z pominięciem wypełnienia części ewidencyjnej. Pozostawienie jej pustej zmusza do skorygowania przesyłanego pliku JPK_V7M.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Plik JPK_V7M składa się aż do momentu likwidacji działalności lub przejścia na rozliczenia kwartalne. W przypadku przejścia na rozliczenia kwartalne, podatnik składa pliki JPK_V7K również w zakresie comiesięcznego wypełniania części ewidencyjnej. Nie ma możliwości wypełniania części ewidencyjnej w JPK_V7M co miesiąc, a rozliczenia się na koniec kwartału na podstawie JPK_V7K. Wybrać trzeba zatem albo rozliczenia na JPK_V7M albo na JPK_V7K.

JPK_V7M podpisane może być podpisem kwalifikowanym, a u podatników będących osobami fizycznymi - również zestawem danych autoryzujących. W przypadku wysyłki JPK_V7M przez pełnomocnika (np. biuro rachunkowe), niezbędne jest złożenie UPL-1 oraz posługiwania się podpisem kwalifikowanym. 

Część ewidencyjna JPK_V7M

W celu jej wypełnienia podatnik musi posiadać informację o wszystkich prowadzonych czynnościach. Wypełnia się ją okresowo - co miesiąc. Poszczególne pola ewidencji zakupu i sprzedaży powinny być wypełnione w sposób pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku.

Jak wypełnić pola ewidencji JPK_V7M?  

W ewidencji zakupu i sprzedaży musi znaleźć się minimalna ilość danych, pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

 1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
 2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
 3. kontrahentów;
 4. dowodów sprzedaży i zakupów.

Podstawowe dane muszą być uzupełnione, zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 1988) uwzględniając konieczność:

Obowiązkowo należy skontrolować wszystkie pola, jakie należy wypełnić w nowej ewidencji VAT zakupu i sprzedaży, będącej podstawą wypełnienia pliku JPK_V7M.

Podatnicy w ewidencji pozwalającej na rozliczenie podatku ujmują faktury i dokumenty według daty powstania obowiązku podatkowego. Nie należy natomiast brać pod uwagę ujmując dokumenty w JPK_V7 - daty wystawienia faktury, daty otrzymania zaliczki, daty zapłaty lub jakiejkolwiek innej daty, jeśli w tym terminie nie powstaje obowiązek podatkowy). Dotyczy to także ewidencji przesyłanej za I i II miesiąc kwartału - niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.

Dane w zakresie wskazania daty są podawane w kolejności: rok, miesiąc, dzień. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( − ). 

W przypadku dostaw towarów i świadczenia usług oraz posiadania dowodów sprzedaży lub nabycia, do których mają zastosowanie oznaczenia, GTU oraz oznaczenia procedur podatkowych, należy wykazać przy danej pozycji w JPK_V7 każdy rodzaj oznaczeń dotyczących tych transakcji lub dowodów. Oznaczenia te wykazujemy dla dokumentu wprowadzonego do ewidencji, a nie dla konkretnej transakcji na tym dokumencie. W efekcie nie trzeba dzielić dokumentów na transakcje i rozpisywać ich osobno w osobnych wierszach.

Dane w ewidencji wykazuje się w złotych polskich - zarówno w zakresie podstaw opodatkowania, jak i kwot podatku. Jest to sytuacja odmienna od danych na fakturze, gdzie obowiązkowo w walucie polskiej wykazać należy wyłącznie kwotę podatku.

W pozycji wewnątrzwspólnotowej dostawy nie rozdziela się dostaw na rzecz klientów i przemieszczeń towarów własnych dla celów podatnika, gdzie towar własny będzie wykorzystywany w innym kraju. Oba rodzaje dostaw wewnątrzwspólnotowych ewidencjonuje się łącznie. 

W ewidencji przesyłanej po raz pierwszy - za  dany miesiąc, w którym to okresie podatnicy nie dokonali żadnej transakcji mającej wpływ na podatek, wpisuje się 0,00 (ewidencja pusta). 

Część ewidencyjna nie zawiera żadnych zaokrągleń takich, jak stosowane w części deklaracyjnej. Kwoty z faktur i innych dokumentów przepisuje się zgodnie z ich treścią, w przypadku przeliczeń waluty - dokonuje się ich przeliczenia zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o VAT z zaokrągleniem do grosza (0,000-0,004 w dół; 0,005 - 0,009 - w górę). 

W zakresie danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku naliczonego należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym. Nie ewidencjonuje się zatem czynności, które nie dają prawa do odliczenia podatku lub od których podatnik nie zdecydował się odliczać VAT. W przypadku uprawnienia do częściowego odliczenia podatku od danej transakcji, podatnik wykazuje wyłącznie dane uprawniające do takiego częściowego odliczenia (czyli np. 50% podstawy i 50% podatku naliczonego z tytułu transakcji związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi dla celów mieszanych).

W przypadku wartości sprzedaży brutto dostaw towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, powinny być wykazywane poszczególne marże (w tym również marże ujemne) i podatek należny od poszczególnych marż (przy marży ujemnej podatek wynosi „zero”). W przypadku wskazanym powyżej podstawa opodatkowania w danym okresie rozliczeniowym jest równa sumie poszczególnych wartości marż, natomiast podatek należny w danym okresie rozliczeniowym nie stanowi sumy poszczególnych wysokości podatku, lecz powinien być obliczony każdorazowo od ustalonej podstawy opodatkowania (w danym miesiącu czy kwartale, gdy odnotuje się zarówno dodatnie jak i ujemne marże, przy wyliczaniu podstawy opodatkowania za ten okres można uwzględniać również kwoty marż ujemnych i wyliczać podatek VAT łącznie (interpretacja ogólna, 8 grudnia 2015 r. interpretację ogólną o sygn. PT2.8101.3.2015.EPT.403).

W okresie 1 lipca - 31 grudnia nie należy ujmować w JPK_V7M faktur do 450 zł brutto. Sprzedaż taką ujmuje się zbiorczym dokumentem fiskalnym z kasy rejestrującej. W zakresie faktur o wyższej wartości, wystawianych do paragonów ujmować należy fakturę i pomniejszyć wartość zbiorczego zestawienia fiskalnego wprowadzanego do JPK o wartość takiej faktury. 

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Część deklaracyjna JPK_V7M

Służy do wyliczenia ostatecznej wartości podatku do zapłaty lub jego zwrotu. Wynika z niej łączna wartość transakcji wykonywanych w danym okresie miesiąca. Wypełnia się ją co miesiąc na podstawie danych z części ewidencyjnej (sumy kontrolne z części ewidencyjnej danego okresu będą podstawą do ustalenia kwot wykazywanych na deklaracji).

Wypełniając część deklaracyjną należy wskazać właściwego naczelnika urzędowego. Jest nim urząd skarbowy właściwy ze względu na:

 • adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
 • miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną,
 • w przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście; w przypadku gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.

W zakresie danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku naliczonego należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja. Nie podaje się zatem czynności, które nie dają prawa do odliczenia podatku lub od których podatnik nie zdecydował się odliczać VAT.

W części deklaracyjnej podać należy co najmniej:

Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego:

  1. wysokość podstawy opodatkowania, a w przypadkach określonych w lit. d–f oraz i–m – także wysokość podatku należnego, z tytułu:
   1. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku,
   2. dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy,
   3. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%, w tym odrębnie z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy,
   4. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
   5. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
   6. dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy,
   7. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
   8. eksportu towarów,
   9. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
   10. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy,
   11. importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,
   12. importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,
   13. dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy;
  2. łączną wysokość podstawy opodatkowania stanowiącą sumę wysokości podstaw opodatkowania określonych w pkt 1, z wyłączeniem wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy;
  3. wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy;
  4. wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy;
  5. wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w pkt 1 lit. i, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy;
  6. wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy;
  7. łączną wysokość podatku należnego stanowiącą sumę wysokości podatku należnego i wysokości zwrotu określonych w pkt 1 lit. d–f oraz i–m, pkt 3 i 4, pomniejszoną o wysokość podatku należnego i wysokość podatku określonych w pkt 5 i 6

II. Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego:

  1. wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji;
  2. wartość bez podatku (netto) oraz wysokość podatku naliczonego z tytułu:
   1. nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
   2. nabycia pozostałych towarów i usług;
   3. wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego:
    • od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,
    • od nabycia pozostałych towarów i usług,
    • o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy,
    • o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy;
  3. łączną wysokość podatku naliczonego do odliczenia stanowiącą sumę wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji i wysokości podatku naliczonego. 
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. 
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Rozliczenia miesięczne, kwartalne, utrata prawa do rozliczeń a JPK_V7M

W szczególnych przypadkach wystąpi obowiązek składania JPK_V7M za okresy miesięczne w następujący sposób: 

 • mały podatnik który traci uprawnienie do rozliczania się metodą kasową lub rezygnuje z rozliczania się tą metodą (tj. rozliczeń VAT według daty zapłaty), a także gdy każdy inny podatnik traci uprawnienie do rozliczenia kwartalnego ze względu na rodzaj towarów lub usług, które dostarcza (z załącznika 15 do ustawy o VAT o wartości ponad 50.000 zł) lub ze względu na przeprowadzenie tzw. importu towarów rozliczanego deklaracją VAT, musi składać rozliczenia miesięczne od pierwszego miesiąca kwartału:
  • w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
  • następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.
 • podatnicy mogą składać ponownie JPK-V7M po upływie 4 kwartału rozliczeń kwartalnych - gdy zrezygnują z rozliczeń kwartalnych VAT,

w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie trzeba składać JPK_V7M, chyba że w tym okresie dokonywane są czynności opodatkowane.

zobacz jak wypełnić JPK_V7M oraz JPK_V7K - instrukcja krok po kroku »
zobacz przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML »