Menedżer opodatkowany inaczej niż doradca

Menedżer opodatkowany inaczej niż doradca

Usługi doradcze są opodatkowane VAT, a usługi menedżerskie - nie są, nawet w sytuacji, gdy ta sama osoba świadczy je równolegle na rzecz tej samej firmy - odpowiedzi w takiej kwestii podjął się Dyrektor KIS w związku z wątpliwościami podatnika.

Były pracownik spółki po rozwiązaniu umowy o pracę współpracuje z nią na podstawie dwóch odrębnych umów. W oparciu o umowę o wykonywanie czynności zarządczych (kontrakt menedżerski) zarządza częścią działalności spółki w zakresie określonym umową, a dodatkowo, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będący czynnym podatnikiem VAT, świadczy na rzecz firmy usługi doradcze na podstawie umowy o świadczenie usług. Aby upewnić się, że VAT powinien płacić od czynności doradczych, ale od menedżerskich - nie, wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Podatnik powołał się w niej na art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, z którego wynika, że aby czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowiły samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i przez to pozostawały poza regulacjami ustawy o VAT, konieczne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

  • wykonywania tych czynności (infrastruktury technicznej przekazanej zleceniobiorcy przez zatrudniającego),
  • wynagrodzenia (stałego wynagrodzenia za świadczone czynności) oraz
  • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W efekcie trzeci z nich dotyczy odpowiedzialności wobec osób trzecich za świadczone usługi. Skoro wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie świadczenia usług doradczych, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, to jego działania stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą, zatem wykonywane przez niego czynności podlegają opodatkowaniu VAT.

Inaczej należy podejść do czynności wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego. W tym przypadku spełnione są wszystkie kryteria wskazane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT - dotyczące warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich - dlatego zarządzającego nie można uznać za podatnika VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem wnioskującego i odstąpił od uzasadnienia tej oceny.

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-2.4012.513.2023.2.MC z 26 września 2023 r.