Podatek VAT odliczysz przez okres 4 miesięcy. Kolejny miesiąc bez korekty JPK_V7

Szykują się zmiany w terminach odliczania podatku od towarów i usług. Obecnie o ile podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dokonanie transakcji, może zmniejszyć podatek należny łącznie w jednym z trzech okresów rozliczeniowych. Odnalezione po dłuższym czasie faktury lub wystawiane z opóźnieniem ich duplikaty powodują jednak korekty złożonych już deklaracji VAT i plików JPK. Ta sytuacja od 2021 ulec ma zmianie.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Założenia do tzw. pakietu slim VAT pozwolą odliczać VAT przez dłuższy czas niż ma to miejsce obecnie poprzez jego bieżące ujęcie, bez konieczności korygowania dotychczasowych zeznań podatkowych.

Obecnie VAT naliczony (będący faktycznym kosztem nabywcy) odlicza się od VAT należnego co do zasady w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji, ale nie może ono mieć miejsca wcześniej niż w okresie, w którym nabywca otrzymał fakturę potwierdzającą daną transakcję. W praktyce zatem przedsiębiorcy odliczają VAT dopiero w okresie, w którym otrzymali oni fakturę lub dokument celny, dokumentujący dokonanie danej transakcji.

Bywa jednak, że z różnych przyczyn nie uda się ująć dokumentu w takim okresie. Wówczas odliczenia VAT można dokonać na bieżąco w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. Natomiast opóźnienie, tzn. pominięcie faktury w tych okresach nie ogranicza prawa do odliczenia również później. Jeśli podatnik odnajdzie fakturę lub otrzyma ją jeszcze później, to ma prawo skorygować deklarację VAT (i odpowiednio plik JPK) za okres, w którym faktura powinna zostać pierwotnie ujęta.

Zgodnie z nowymi zasadami w odniesieniu do podatników stosujących miesięczne rozliczenia podatku od towarów i usług, dopuszczalne będzie ujęcie faktury z odliczanym podatkiem w jednym z łącznie 4 miesięcy - tzn. albo w okresie powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy (lecz w praktyce w okresie otrzymania faktury od sprzedawcy), albo w jednym z 3 kolejnych okresów miesięcznych, występujących bezpośrednio po nim.

Rozliczenia kwartalne na dotychczasowych zasadach

Z zapowiedzi zmian przepisów nie wynika, by wydłużony termin dotyczyć miał również tych podatników, którzy rozliczają się kwartalnie. W ich przypadku zastosowana zostanie zasada obowiązująca do tej pory, zgodnie z którą jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w pierwotnym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli mimo ich upływu, podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Nie może tej korekty przeprowadzić jednak później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.