2021-04-06 | Oznaczenie MPP (split payment) w JPK_V7. Dobrowolny przelew na rachunek VAT.

Oznaczenie MPP (split payment) w JPK_V7. Dobrowolny przelew na rachunek VAT.

Do tej pory w przypadku podatku należnego, symbolem MPP (“mechanizm podzielonej płatności)” oznaczano transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Po zmianie przepisów w 2021 r. oznaczenie to znajdzie zastosowanie dla transakcji objętej mechanizmem podzielonej płatności niezależnie czy mechanizm ten zostanie zrealizowany obowiązkowo, czy dobrowolnie. W efekcie wpis na fakturze MPP ze strony dostawcy automatycznie nadal nie będzie zmuszał u nabywcy wprowadzenia w JPK oznaczenia MPP. Natomiast przelew na rachunek VAT, choćby dobrowolny, będzie musiał być każdorazowo skontrolowany i oznaczony w JPK_V7 symbolem MPP.  

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Dopiero dobrowolna realizacja przelewu z wykorzystaniem rachunku VAT sprzedawcy zmusi go do ujęcia takiej transakcji w JPK_V7 z oznaczeniem MPP

MPP - Informacja na fakturze

MPP - Konsekwencje w pliku JPK

obowiązkowe oznaczenie MPP na fakturze - przelew nieprawidłowo na zwykły rachunek

obowiązkowe oznaczenie MPP w JPK_V7

obowiązkowe zastosowanie MPP - na fakturze brak oznaczenia

trzeba w JPK_V7 dokonać oznaczenia MPP

dobrowolne zastosowanie MPP - na fakturze brak oznaczenia MPP 

jeśli przelew nastąpił na rachunek VAT - transakcja musi zostać onzaczona MPP

dobrowolne MPP - na fakturze oznaczenie MPP, a przelew z pominięciem rachunku VAT

transakcja nie powinna być oznaczona MPP w JPK_V7

dobrowolne MPP - wpisane na fakturze oraz przelew na rachunek VAT

oznaczenie MPP obowiązkowo w JPK_V7

Dobrowolny i obowiązkowy system płatności podzielonej a MPP w JPK_V7

Jako element obowiązkowy, wystawca faktury wpisać na niej musi wyrazy “mechanizm podzielonej płatności” wyłącznie w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy.

procedury podatkowe

W przypadku pozostałych faktur wyrazy “mechanizm podzielonej płatności” mogą wystąpić, ale nie muszą - są dobrowolne. Jeśli faktura będzie dotyczyła innego rodzaju transakcji, decyzję o dokonaniu płatności w systemie MPP podjąć powinien nabywca, a nie wystawca faktury. W efekcie oznaczenie na fakturze “mechanizm podzielonej płatności” stanowi sugestię, która w żaden sposób nie wpływa na to, czy sprzedawca (wpisujący to oznaczenie na fakturze) umieści je w pliku JPK. Decydować będzie faktyczne skorzystanie przez nabywcę z mechanizmu podzielonej płatności i przelew na rachunek VAT. W efekcie w każdym okresie rozliczeniowym sprzedawca będzie zobowiązany dokonać kontroli rachunku VAT i uwzględnić (oznaczyć MPP) w pliku JPK_V7 te transakcje, które są faktycznie zrealizowane z użyciem przelewu na rachunek VAT.

W efekcie, niezależnie od tego, czy na fakturze dokumentującej transakcję z dobrowolnym MPP znajdzie się oznaczenie “mechanizm podzielonej płatności” czy też nie - sprzedawca będzie musiał dokonać dodatkowej weryfikacji transakcji. Jeśli zdarzyłoby się bowiem, że przelew zostanie zrealizowany w części na rachunek VAT, to sprzedawca będzie zobowiązany transakcję taką oznaczyć w JPK_V7 oznaczeniem MPP.

Dobrowolne MPP w pliku JPK nabywcy

Ta sama zasada wystąpi po stronie nabywców towarów i usług - tzn. oznaczenie wystąpić musi w JPK_V7 i jest obowiązkowe, zarówno gdy transakcja obowiązkowo objęta będzie podzieloną płatnością, jak również w przypadku przyjęcia przez nabywcę płatności w sposób podzielony. Nie ma przy tym znaczenia czy taką podzieloną płatność nabywca dokona ze względu na dobrowolny dopisek na fakturze, czy też wykona tego z własnej inicjatywy - jeśli tylko tego dokona to obowiązkowo musi to wskazać w pliku JPK.

Zmiana obowiązuje począwszy od rozliczenia za kwiecień 2021 r.

tabela procedur podatkowych

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

https://legislacja.gov.pl/docs//577/12344751/12772912/12772913/dokument494593.pdf

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »