Zmiany w VAT rozliczenie lipca 2023 - slim VAT 3.0

Zmiany w VAT rozliczenie lipca 2023 - slim VAT 3.0

Kolejna część zmian w podatku od towarów i usług wynikająca z upraszczania stosowania przepisów przez podatników, wchodzi w życie z początkiem lipca. W zasadach rozliczeń zmieniły się m.in. limit małego podatnika, przeliczanie faktur, roczna korekta VAT czy też obowiązki przesyłania plików JPK_GV.

Limit małego podatnika VAT

Dostosowaniu do limitu obowiązującego w podatku PIT i CIT, ulega wartość, do której jednostka uznawana jest za małego podatnika VAT. Z 1,2 mln euro limit ten podlega podwyższeniu do 2 mln euro. Limit ma znaczenie przy stosowaniu kwartalnego systemu rozliczeń podatku oraz przy korzystaniu z kasowej metody deklarowania i odliczania VAT (podatek VAT płatny wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania zapłaty, a nie w dacie powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych).

Przeliczenie faktur w walucie

Dodane zostają nowe możliwości co do przeliczenia waluty na fakturze, w której dochodzi do udzielenia obniżki lub opustu następczego, czyli już po dokonaniu transakcji pierwotnej. Przy korektach faktur wynikających z takich czynności albo w przypadku WNT (importu usług), jako alternatywne metody na przeliczanie kursu waluty podatnicy uzyskali możliwość zastosowania w tych przypadkach:

  1. kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej albo
  2. ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Wyliczenia szacunkowe przy działalności mieszanej

Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego (tzn. nabyciach które mogą dotyczyć jednej i drugiej działalności) przyjmuje dane wyliczone szacunkowo. Podatnik jest wówczas obowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten sposób określenia proporcji został zastosowany po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK. Podobnie szacunkowo wylicza się proporcję u podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł. W obu przypadkach szacunek ten wykonuje samodzielnie podatnik, bez konieczności przeprowadzania tego w uzgodnieniu z organem podatkowym w formie protokołu.

Jednocześnie, gdy wartość proporcji przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10.000 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja przy sprzedaży mieszanej wynosi 100%. W okresach poprzednich limit ten wynosił 500 zł a nie 10.000 zł.

Brak obowiązku korekty rocznej po wyliczeniu proporcji w sprzedaży mieszanej

W sytuacji wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje podatnik prowadzić musi roczny system korekt. Zgodnie ze zmienionymi zasadami, podatnik może jednak nie dokonywać korekty, jeżeli różnica między proporcją dla danego roku w jego trakcie a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza dwóch punktów procentowych. Jeśli taka proporcja jest mniejsza niż proporcja ustalona w trakcie roku (podatnik ma pierwotnie prawo do odliczenia wyższego ustalonego ostatecznie na koniec roku), brak korekty możliwy jest jedynie, gdy kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z:

  1. różnicy między ustalonymi proporcjami oraz
  2. korekty dotyczącej składników majątku zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów,z wyłączeniem korekty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł
    - nie przekracza 10.000 zł.

Zmiany w terminach zwrotów VAT

Uproszczeniu ulega możliwość występowania o przyspieszony zwrot VAT - w terminie 15 dni od dnia przekazania deklaracji (pliku JPK_V7). Warunkiem w tym przypadku jest udział 65% czynności z użyciem kasy fiskalnej oraz jednocześnie płatności z użyciem urządzeń płatniczych (nie gotówką).

Skróceniu uległ okres, w których należy pozostawać zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Okres ten skraca się do 6 miesięcy przed okresem przyspieszonego zwrotu. Jednocześnie ten sam okres łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących, za każdy okres rozliczeniowy nie może być niższa niż 40 tys. zł (wcześniej okres ten wynosił 12 miesięcy i 50 tys. zł.).

Nowe pliki JPK_GV

Grupy VAT od rozliczenia lipca mają obowiązek prowadzić elektroniczną ewidencję dostaw towarów i świadczenia usług dokonanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Ewidencja zawierać musi dane dotyczące:

  1. rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT;
  2. członków grupy VAT, na rzecz których dokonano tych czynności oraz dokumentów potwierdzających ich dokonanie.

Ewidencja musi być przesyłana elektronicznie jako plik JPK za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.