Brak dokumentu potwierdzającego wywóz towarów nie odbiera prawa do zerowej stawki VAT w eksporcie

Brak dokumentu potwierdzającego wywóz towarów nie odbiera prawa do zerowej stawki VAT w eksporcie

Katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE jest katalogiem otwartym. Zamiast dokumentów wprost wskazanych w ustawie o VAT, można posłużyć się innymi, które potwierdzą, że faktycznie doszło do eksportu towarów -
uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku i uchylił niekorzystną dla podatnika indywidualną interpretację

Wniosek o indywidualną interpretację złożyła spółka z o.o. z branży automotive, która jest czynnym podatnikiem VAT. Częścią działalności tej spółki jest sprzedaż towarów kontrahentom spoza UE. Po rozpoczęciu procedury wywozu spółka pozyskuje dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (IE-529), zaś zakończenie procedury wywozu jest potwierdzane dokumentem IE-599. W praktyce występują powtarzające się trudności bądź opóźnienia z uzyskiwaniem dokumentów IE-599. Dlatego spółka wystąpiła o potwierdzenie, że w takiej sytuacji ma prawo do zastosowania zerowej stawki na podstawie innych dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE.

W zależności od konkretnego przypadku, oprócz faktury dokumentującej dokonany eksport, jest to:

  • potwierdzenie odbioru towaru przez kontrahenta lub magazyn - pisemne lub w formie korespondencji elektronicznej,
  • oświadczenie spedytora lub przewoźnika, że towary opuściły terytorium UE,
  • oświadczenia kontrahenta o wywozie towaru poza terytorium UE,
  • dokument importowy wystawiony przez organy celne państwa przeznaczenia towaru, potwierdzający wywóz towarów na terytorium państwa docelowego eksportu,
  • przy czym w każdym z tych dokumentów znajdują się dane pozwalające powiązać taki dokument z konkretną fakturą dokumentującą eksport.

SAD-EKS SAD 1 - eksport (karta: 1, 2, 3)

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

W interpretacji dyrektor KIS uznał jednak, że choć katalog dokumentów wymienionych w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT i potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest katalogiem otwartym, to nie można zastosować stawki VAT w wysokości 0% względem eksportu towarów na podstawie dowodów innych niż dokumenty „urzędowe”, w których właściwe organy celne (polskie lub z innych państw członkowskich UE) potwierdziły wywóz towarów poza terytorium UE. Dlatego dokumenty wymienione przez spółkę we wniosku nie uprawniają do zastosowania zerowej stawki w eksporcie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku tę interpretację uchylił. Przywołał przy tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C-275/18), z którego wynika, że dla możliwości zastosowania zerowej stawki przy eksporcie towarów poza UE kluczowy jest wywóz towarów za granicę UE (przesłanka materialna), a nie zgromadzenie określonych dokumentów w określonej procedurze (przesłanka formalna). Wskazał też, że wystarczające będzie posiadanie innych dokumentów, z których wynika, że faktycznie doszło do eksportu towarów.

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-2.4012.78.2023.2.KT z 31 maja 2023 r., wyrok WSA w Gdańsku I SA/Gd 637/23 z 10 października 2023 r.