JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

Transakcje międzynarodowe – ujęcie WDT, WNT, export/import usług, czynności poza PL

W przypadku transakcji międzynarodowych podatnik był zmuszony ujmować je w JPK_VAT w taki sposób, by stawkę i rozliczenia dopasowywać do dat uzyskiwania dokumentów, potwierdzających dokonanie transakcji na określonych zasadach. W efekcie:

 • W eksporcie stawkę 0% stosowało się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej,
 • Jeżeli warunek nie został spełniony, podatnik nie wykazywał tej dostawy w ewidencji zakupu i sprzedaży (oraz odpowiednio w pliku JPK_VAT) za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania tego dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim miały zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

W JPK_VAT można było zatem:

 • Nie wpisać transakcji za okres rozliczeniowy realizacji dostawy – przy braku odpowiedniej dokumentacji,
 • Wpisać ją ze stawką 0% VAT  za okres rozliczeniowy realizacji dostawy – gdy dokumentacja zostanie dostarczona,
 • Wpisać ją w okresie kolejnym po okresie eksportu ze stawką 0% VAT,
 • Wpisać ją ze stawką krajową (na bieżąco), jeśli nie zostaną uzyskane dokumenty potwierdzające prawo do stosowania stawki 0% VAT.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Uwaga

W JPK_VAT w przypadku takich transakcji podawać należało odpowiednią walutę transakcji lub dokonywać przeliczenia waluty zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy o VAT.

W przypadku WDT (dostawy wewnątrzwspólnotowej) warunkiem jej wykazania ze stawką 0% VAT w JPK_VAT za okres realizacji dostawy było, by podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiadał w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Jeżeli warunek nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

 • okres kwartalny - podatnik nie wykazywał tej dostawy w ewidencji JPK_VAT za ten okres; podatnik wykazywał tę dostawę w ewidencji za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiadał dowodów tej dostawy;
 • okres miesięczny - podatnik nie wykazywał tej dostawy w ewidencji JPK_VAT, za ten okres; podatnik wykazywał tę dostawę w ewidencji za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiadał dowodów tej dostawy.

Naczelny Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 21 października 2013 r. (I FPS 5/13), wskazał, że: „podatnik podatku od towarów i usług, który dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz nie posiada jeszcze wszystkich wymaganych dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, ma obowiązek wykazania dostawy towarów ze stawką krajową w ewidencji i wykazania kwoty podatku w deklaracji podatkowej.”

Z powyższego wynika, że nie ma przesłanek, aby ww. sytuacje związane z opodatkowaniem WDT i WNT nie były wykazane w polach „sprzedaż opodatkowana VAT”.

Również w tym przypadku transakcje wykazywać należy z odpowiednią stawką zgodnie z ww. zasadami, a zatem w JPK_VAT można:

 • Nie wpisać transakcji za okres rozliczeniowy realizacji dostawy – przy braku odpowiedniej dokumentacji,
 • Wpisać ją ze stawką 0% VAT  za okres rozliczeniowy realizacji dostawy – gdy dokumentacja zostanie dostarczona,
 • Wpisać ją w okresie kolejnym po okresie eksportu ze stawką 0% VAT,
 • Wpisać ją ze stawką krajową (na bieżąco), jeśli nie zostaną uzyskane dokumenty potwierdzające prawo do stosowania stawki 0% VAT.