Transakcje międzynarodowe – ujęcie WDT, WNT, export/import usług, czynności poza PL

W przypadku transakcji międzynarodowych podatnik może zostać zmuszony ujmować je w JPK_VAT w taki sposób, by stawkę i rozliczenia dopasowywać do dat uzyskiwania dokumentów, potwierdzających dokonanie transakcji na określonych zasadach. W efekcie:

 • W eksporcie stawkę 0% stosuje się pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej,
 • Jeżeli warunek nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji zakupu i sprzedaży (oraz odpowiednio w pliku JPK_VAT) za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania tego dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

W JPK_VAT można zatem:

 • Nie wpisać transakcji za okres rozliczeniowy realizacji dostawy – przy braku odpowiedniej dokumentacji,
 • Wpisać ją ze stawką 0% VAT  za okres rozliczeniowy realizacji dostawy – gdy dokumentacja zostanie dostarczona,
 • Wpisać ją w okresie kolejnym po okresie eksportu ze stawką 0% VAT,
 • Wpisać ją ze stawką krajową (na bieżąco), jeśli nie zostaną uzyskane dokumenty potwierdzające prawo do stosowania stawki 0% VAT.
Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Uwaga

Należy pamiętać, by w JPK_VAT podawać odpowiednią walutę transakcji lub dokonywać przeliczenia waluty zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy o VAT.

W przypadku WDT (dostawy wewnątrzwspólnotowej) warunkiem jej wykazania ze stawką 0% VAT w JPK_VAT za okres realizacji dostawy jest, by podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiadał w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Jeżeli warunek nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

 • okres kwartalny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres (a zatem również w JPK_VAT za ten okres); podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 • okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za ten okres (a zatem również w JPK_VAT za ten okres); podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Naczelny Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 21 października 2013 r. (I FPS 5/13), wskazał, że: „podatnik podatku od towarów i usług, który dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz nie posiada jeszcze wszystkich wymaganych dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, ma obowiązek wykazania dostawy towarów ze stawką krajową w ewidencji i wykazania kwoty podatku w deklaracji podatkowej.”

Z powyższego wynika, że nie ma przesłanek, aby ww. sytuacje związane z opodatkowaniem WDT i WNT nie były wykazane w polach „sprzedaż opodatkowana VAT”.

Również w tym przypadku transakcje wykazywać należy z odpowiednią stawką zgodnie z ww. zasadami, a zatem w JPK_VAT można:

 • Nie wpisać transakcji za okres rozliczeniowy realizacji dostawy – przy braku odpowiedniej dokumentacji,
 • Wpisać ją ze stawką 0% VAT  za okres rozliczeniowy realizacji dostawy – gdy dokumentacja zostanie dostarczona,
 • Wpisać ją w okresie kolejnym po okresie eksportu ze stawką 0% VAT,
 • Wpisać ją ze stawką krajową (na bieżąco), jeśli nie zostaną uzyskane dokumenty potwierdzające prawo do stosowania stawki 0% VAT.