2022-01-26 | JPK_v7 w 2022 r. bez czynnego żalu; korekta JPK z okresów wcześniejszych

JPK_v7 w 2022 r. bez czynnego żalu; korekta JPK z okresów wcześniejszych

Zmiana przepisów dotyczących niepodlegania karze za przestępstwo karne skarbowe spowodowało od 1 stycznia 2022 r., że odpowiedzialności karnej nie ponosi się po złożeniu nie tylko korekty deklaracji podatkowej (jak było do tej pory), ale również po złożeniu korekty księgi podatkowej. Powoduje to, że złożenie korekty samej części ewidencyjnej pliku JPK_V7 nie zmusza do posługiwania się instytucją czynnego żalu i nie wymaga już w 2022 r. składania dodatkowego pisma wyjaśniającego przyczyny popełnionego przestępstwa karnego skarbowego.

W uzasadnieniu do przepisów nowelizujących kodeks karny skarbowy wskazano, że: "(...) Celem projektowanej zmiany art. 16a jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego regulacji, na czyny związane ze złożeniem korekty ewidencji VAT. Zmiana pozwala na uzyskanie spójności systemowej przepisu w odniesieniu do obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o podatku od towarów i usług.

(...) Z dniem 1 października 2020 r. podatników VAT zaczęła obowiązywać nowa elektroniczna struktura JPK (dotycząca składania deklaracji wraz z ewidencją). Nowy obowiązek podatkowy przewiduje elektroniczne składanie deklaracji VAT w jednym pliku, który obejmuje jednocześnie dwie struktury - deklarację i ewidencję. Oznacza to, że podatnik składając korektę deklaracji - jednocześnie, w ramach jednego zachowania, może złożyć korektę ewidencji. Sytuacja taka, w której jednocześnie korygowana jest deklaracja i ewidencja nie jest objęta zakresem regulacji art. 16a kks, w brzmieniu obecnie obowiązującym.

Brak spójności w zakresie skutków niekaralności deklaracji i ewidencji, wynikającej z art. 16a kks, był przedmiotem licznych wystąpień RMiŚP oraz innych podmiotów.
Zmiana w § 1 eliminuje omówiony wyżej problem i wyrównuje skutki niekaralności wobec korekty deklaracji i ewidencji VAT, do których złożenia są uprawnieni lub zobowiązani podatnicy, na podstawie ustawy podatkowej.”

Nowe brzmienie przepisu 16a, będącego podstawą niepodlegania karze (bez konieczności złożenia czynnego żalu) to:
“art. 16a. 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.”

Za księgę uznaje się każdą ewidencję, do której prowadzenia zobowiązany jest podatnik, w ty również część ewidencyjną pliku JPKV7. W efekcie począwszy od 1 stycznia złożenie zarówno JPK z korygowaną częścią ewidencyjną jak i deklaracyjną, jak również samą ewidencyjną (w tym JPK_V7K za dwa miesiące kwartału, w których składana jest wyłącznie część ewidencyjna), instytucja czynnego żalu nie jest konieczna.
Warunkiem uznania korekty za skuteczną jest złożenie jej przed wszczęciem przez organ postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Korekta JPK dokonana w 2022, dotycząca pliku składanego za okresy przed 2022

Przepisy przejściowe ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002105/U/D20212105Lj.pdf nie odwołują się w żadnym przypadku do art. 11, tj. nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, w efekcie nowe regulacje stosować należy począwszy od 1 stycznia 2022 r. Czynny żal nie jest zatem obowiązkowy również przy korygowaniu części ewidencyjnej składanej w okresie po 31 grudnia 2021 r., a dotyczącej plików kontrolnych (ich części ewidencyjnej) za okres do 2022 r.