JPK_V7 a czynny żal

Błędy w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej pliku JPK mogą zmuszać do złożenia pliku korygującego JPK wcześniej przekazany. W takim przypadku należy ustalić, czy i w jakim zakresie może wystąpić odpowiedzialność karna skarbowa oraz czy możliwe jest jej wyeliminowanie poprzez złożenie wniosku o niepodleganie karze. Przygotuj czynny żal JPK_V7 w fillup >

Podatnicy podatku VAT zarejestrowani jako VAT czynni, są obowiązani przesyłać, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Od momentu wprowadzenia JPK_V7, wysyłany co miesiąc plik JPK uznawany jest za ewidencję podatkową (księgę podatkową), którą w określonych przepisami terminach należy przedstawić w formie elektronicznej organom skarbowym.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Jednocześnie dokument elektroniczny (jakim jest JPK_V7) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848) obejmuje deklarację VAT i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 (tj. ewidencję zakupu i sprzedaży). Oznacza to, że różnie należy spoglądać na konsekwencje niezłożenia lub błędu w części deklaracyjnej i inaczej - w części ewidencyjnej.

Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. 

Błędy lub nieterminowość w części deklaracyjnej pliku JPK_v7 

Odpowiedzialność w części deklaracyjnej wynikać może z przesłania pliku JPK po terminie, niezgodnie ze wzorem albo z błędami. W zakresie tego rodzaju błędów:

  1. Karze grzywny za wykroczenie skarbowe odpowiada podmiot, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego (art. 56 §4 KKS).
  2. Kara naliczona może być również za złożenie organowi podatkowemu deklaracji, w którym podana jest nieprawda lub zatajona została prawda albo nie dopełniono w niej obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, przez co doszło do narażenia podatku na uszczuplenie (art 56 §1-3 KKS).

W przypadku drugiego rodzaju błędu, rozwiązaniem na uniknięcie odpowiedzialności karnej jest złożenie korekty części deklaracyjnej. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556), korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

W przypadku pierwszego błędu, czyli nieterminowego przekazania deklaracji w pliku JPK_V7 lub złożenia jej w formie pliku niezgodnie z jego wzorem lub w formie innej niż elektroniczna - metodą obrony przed odpowiedzialnością karną jest wniosek o niepodleganie karze.

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu (art. 16 KKS).

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (w praktyce oznacza to złożenie go już po kilku - kilkunastu godzinach po terminie);
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Czynny żal składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

Czynnego żalu nie trzeba natomiast składać, jeśli pierwotna informacja, w błędnym schemacie (w schemacie zawierającym błąd) lub w błędnej formie (np. papierowo - wysyłka listem itp) zostanie złożona przed terminem ostatecznym, a następnie - przed upływem terminu - podatnik naprawi swój błąd - tj. złoży tę część deklaracyjną JPK_V7 elektronicznie, w prawidłowym pliku JPK. Pierwotny plik lub dokument w nieprawidłowej formie uznać należy po prostu za niezłożenie prawidłowo deklaracji. W efekcie plik prawidłowy wysyłany elektronicznie w prawidłowej wersji, przygotować należy wówczas po prostu jako “złożenie” a nie jako “korekta” już przekazanego dokumentu (czyli nie jest to korekta deklaracji w nieprawidłowej formie).  

Błędy i nieterminowość w części ewidencyjnej pliku JPK_V7

Karze podlega również podmiot, który nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, przesyła ją po terminie lub wadliwą (art. 61a. § 1 - 3 KKS). Jako, że część deklaracyjną uznaje się za księgę podatkową, kara to dotyczy błędów w niej popełnionych.

Samo skorygowanie błędów i wysyłka pliku JPK_V7 z częścią ewidencyjną nie pozwala na uniknięcie odpowiedzialności karnej (tak jak ma to miejsce w przypadku błędów w części deklaracyjnej). W tym zakresie czynny żal będzie niezbędny jeśli:

  • część ewidencyjną złoży się przed terminem z błędem i błąd ten skoryguje się przed ostatecznym terminem wysyłki pliku (tzn gdy oba pliki trafią do urzędu przed 25 dniem miesiąca po raportowanym okresie),
  • część ewidencyjną złoży się przed terminem z błędem, a następnie po terminie skoryguje się błędne zapisy i prześle plik skorygowany.

W tym zakresie należy pamiętać, że czynny żal będzie skuteczną formą reakcji wyłącznie, jeśli organ nie będzie w posiadaniu informacji o błędzie (a zatem gdy będzie miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego - czynny żal po złożeniu korekty nie uchroni przed odpowiedzialnością karną). W sytuacji zatem błędów naprawianych po wezwaniu organu (np. błędne GTU korygowane na wniosek organu) podatnik musi liczyć się z ryzykiem nałożenia kary. 

W przypadku natomiast przekazania części ewidencyjnej JPK_V7 po terminie ostatecznym, czynny żal będzie skuteczny wyłącznie w okresie kilku - kilkunastu godzin po upływie terminu. Po tym okresie należy bowiem uznać, że organ posiadać będzie już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego - tzn że plik nie dotarł w terminie wyznaczonym).

Przygotuj czynny żal JPK_V7 w fillup >