Najem nieruchomości z majątku prywatnego może podlegać VAT

Najem nieruchomości z majątku prywatnego może podlegać VAT

Definicja działalności gospodarczej dla celów VAT jest inna niż w przepisach o podatku dochodowym. Prywatny najem, który nie jest działalnością gospodarczą dla celów PIT i tak może być opodatkowany podatkiem od towarów i usług - uznał dyrektor KIS

O indywidualną interpretację wystąpił podatnik, który w listopadzie 2022 r. zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej (wykreślenie jej z rejestru nastąpiło w grudniu 2022 r., był podatnikiem VAT, a jego przeważająca działalność była określona kodem PKD 68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Podatnik jest też współwłaścicielem nieruchomości lokalowej, która znajduje się w jego majątku prywatnym i nigdy nie została wprowadzona do działalności gospodarczej. Nieruchomość jest wynajmowana spółce. Mężczyzna wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że najem prywatnego lokalu jest czynnością spoza zakresu VAT i należy ją traktować jako zarząd majątkiem prywatnym. Powołał się przy tym na orzecznictwo sądowe, z którego wynika, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie działa w charakterze podatnika VAT w zakresie obrotu swoim majątkiem prywatnym.

Dyrektor KIS w interpretacji uznał jednak, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług najem stanowi świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Wskazał też, że aby czynność (dostawa towarów lub świadczenie usług) podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Opodatkowanie sprzedaży prywatnych nieruchomości

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Natomiast zgodnie z art 15 ust. 2 tej samej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Świadczenie usług najmu wypełnia więc definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych, bez względu na to, czy - w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - najem jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu. Sam charakter stosunku prawnego, jaki kształtuje umowa najmu, wskazuje, że ma ona długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe. Opisany we wniosku najem nieruchomości jest więc czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Źródło: Indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-2.4012.586.2023.1.KT z 16 października 2023 r.