2021-04-16 | Nowe zasady VAT e-commerce

Nowe zasady VAT e-commerce

Sprzedawca towarów i usług, dla których miejscem opodatkowania jest kraj nabywcy będzie mógł od 1 lipca 2021 r. zdecydować czy VAT płaci w kraju klienta  - nabywcy będącego konsumentem, czy też w ramach procedury OSS. Przy wyborze tej drugiej opcji uniknie szeregu procesów związanych z rejestracją dla celów VAT w kraju nabywcy. Zastosowanie tej procedury przez podatnika spoza UE pozwoli na korzystanie ze zwolnienia z VAT przesyłek o wartości do 150 euro. 

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

W efekcie wprowadzanych zmian zamiast obecnie obowiązującej procedury sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (podatek płacony jest w zależności od wartości dostawy albo w kraju sprzedawcy, albo nabywcy) podatnicy mają mieć możliwość rozliczania dla celów VAT transakcji dokonywanych na rzecz konsumentów w wielu krajach UE za pośrednictwem deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim (tzw. państwie członkowskim identyfikacji). Taka sytuacja uprości procedurę i ograniczy ilość rejestracji w wielu krajach. W efekcie dojdzie do tzw. OSS (One Stop Shop) – czyli deklaracji i zapłaty VAT jednorazowo, bez podziału na kraje, w których dochodzić będzie do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz konsumentów.

Szczegóły zmian obejmują m.in.:

 • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (tzw. WSTO) oraz wprowadzenie zmian w związku z jednolitym progiem transakcji na rzecz konsumentów na terytorium całej Unii – tj. 10.000 Euro (brak progów transakcji dla każdego kraju osobno, wprowadzany będzie jednolity system ustalania miejsca dostawy towarów na rzecz konsumentów dla całej Unii),
 • zdefiniowanie sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;
 • rozszerzenie i modyfikację procedury MOSS i stworzenie kompleksowej usługi OSS rozszerzając procedurę na:
  • niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji),
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,
  • niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,
 • sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich
  w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (Import OSS);
 • wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS;
 • jeżeli nie jest stosowany IOSS (choć mógłby być), dostępny będzie drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. VAT – jednak bez zwolnienia z VAT. Podatek importowy zostanie pobrany od osoby dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez dokonanie płatności miesięcznej;
 • usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach
  o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
 • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej)
  • sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub
  • dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów (B2C).
 • zdefiniowania pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych, SOTI”,
 • wprowadzenia nowej procedury importu (IOSS) dla SOTI z krajów trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 EUR,
 • wprowadzenia kolejnej (w przypadkach gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. uregulowanie szczególne, tzw. „USZ”), która będzie dostępna dla osób przedstawiających towary organom celnym (np. kurierów, pocztę) w imieniu własnym i na rzecz osoby dla której towary są przeznaczone
  w państwie, w którym ma miejsce import.

Pakiet VAT e-commerce w przepisach unijnych

Zmiany w przepisach na szczeblu unijnym (we wszystkich krajach członkowskich) regulują następujące akty prawne, obowiązujące od 1 lipca 2021 r.:

 • dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7),
 • rozporządzenie Rady (UE) 2017/2454 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 1),
 • rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/2459 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 1).
 • dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość i niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, str. 1),
 • rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/2026 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych przez interfejsy elektroniczne oraz specjalnych procedur dla podatników świadczących usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, dokonujących sprzedaży towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów (Dz. Urz. UE L 313
  z 4.12.2019, str. 1),.
 • rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/194 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów Dz. Urz. UE L 40 z 13.02.2020, s. 114).

więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »