2021-07-30 | Podatek od sprzedaży detalicznej i faktury uproszczone

Podatek od sprzedaży detalicznej i faktury uproszczone

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje podatek od sprzedaży detalicznej. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają przychody ze sprzedaży detalicznej, którą ustawa definiuje jako odpłatne zbycie towarów konsumentom w lokalu lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Z tak sformułowanej definicji wynikają ważne kwestie:

  1. podatek nie dotyczy sprzedaży usług,
  2. podatek nie dotyczy sprzedaży na odległość (online)
  3. opodatkowaniu podlega tylko sprzedaż na rzecz konsumentów, a więc podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących działalność gospodarczą ale dokonujących zakupów bez związku z tą działalnością oraz rolników ryczałtowych.
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Zgodnie z ustawą przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości sprzedaży zarejestrowanej na kasach rejestrujących a także sprzedaży na rzecz konsumentów, która jest zwolniona z obowiązku takiej ewidencji. Tutaj podatnicy budując narzędzia muszą wziąć pod uwagę, iż dla ustalenia prawidłowej wielkości sprzedaży objętej podatkiem detalicznym nie wystarczy jedynie przyjęcie zbiorczych danych z paragonów. W pierwszej kolejności wyłączeniu podlega sprzedaż usług, co oznacza konieczność zejścia do poziomu pojedynczego indeksu i wprowadzenia odpowiednich oznaczeń. W typowej działalności sklepów detalicznych jako taką należy potraktować np. sprzedaż biletów czy doładowań.

Wyłączone paragony z NIP?

Ponadto, należy także uwzględnić potencjalne wyłączenie sprzedaży udokumentowanej paragonami z NIP, zarówno o wartości mniejszej jak i większej niż 450 zł (100 euro), jako dokumentujących sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. W praktyce może to być dość kłopotliwe ze względu na odmienne traktowanie obu tych dokumentów w świetle ustawy o VAT i obowiązku wystawiania faktur. Co więcej, o ile wyłączenie tych pierwszych wydaje się oczywiste, o tyle, jak pokazuje praktyka, takie nie jest w przypadku tych ostatnich. Z objaśnień MF wynika, iż paragony z NIP do 450 zł (100 euro) stanowią faktury uproszczone, do których nie ma obowiązku wystawienia „zwykłej faktury VAT”. W odniesieniu do tych drugich fiskus stoi na stanowisku, że jeśli do paragonów z NIP o wartości powyżej 450 zł (100 euro) nie została wystawiona faktura VAT, należy je potraktować jako dokumentujące sprzedaż na rzecz konsumenta, a więc podlegającą podatkowi od sprzedaży detalicznej. W interpretacji z 15 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4019.4.2020.1.PK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż tylko przychód wynikający z faktury VAT lub faktury VAT uproszczonej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej i potwierdzoną paragonami z NIP o wartości powyżej 450 zł (100 euro), do których nie zostały wystawione faktury VAT, należy uznać za sprzedaż detaliczną, której wartość wlicza się do podstawy opodatkowania.

Przypomnijmy, iż od stycznia 2020 r. zamiana faktury na paragon jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy paragon ten zawiera NIP. Oznacza to, iż przedsiębiorcy chcący rozliczyć wydatek firmowy muszą przed dokonaniem zakupu poinformować sprzedawcę, iż dokonują zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i podać NIP.

Zasadniczo, obowiązek wystawienia faktury VAT do paragonu z NIP wynika z samych przepisów ustawy o VAT, zgodnie z którą, sprzedaż na rzecz podatnika podlega udokumentowaniu fakturą VAT. Przepisy nie przewidują żadnego wyjątku w tym zakresie, również po wprowadzeniu obowiązkowego oznaczenia NIP na paragonie w 2020 r.

Wystawienie faktury VAT – prawo, obowiązek czy zakaz?

Pojawiły się jednak wątpliwości, czy podatnicy powinni wystawiać „zwykłe faktury” do paragonu z NIP o wartości nieprzekraczającej 450 zł (100 euro). Przez pierwszą połowę 2020 r. organy prezentowały negatywne stanowisko w tym zakresie wskazując, iż podatnicy nie powinni wystawiać zwykłych faktur do paragonów z NIP stanowiących tzw. faktury uproszczone. Stanowisko to jednak uległo zmianie i organy zaczęły wydawać interpretacje wskazujące na możliwość wystawienia zwykłych faktur do faktur uproszczonych, o ile przedsiębiorca zwróci paragon z NIP. Ostatecznie stanowisko w tym zakresie zaprezentowało Ministerstwo Finansów w objaśnieniach z 16 października 2020 r., w których wskazano, iż w przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku, zdaniem MF, sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej.

Podatnicy chcąc dostosować swoje systemy informatyczne do zmieniających się wymogów stoją więc przed nie lada wyzwaniem i kosztami. Organy podatkowe nie ułatwiają im tego zadania.
W temacie faktur uproszczonych warto też wskazać ostatnie zmiany co do ujęcia w strukturze JPK. Przypomnijmy, iż początkowo faktury uproszczone miały być obowiązkowo wykazywane odrębnie już od 1 stycznia 2021 r. Termin ten jednak przesunięto już dwukrotnie i, na mocy ostatniego rozporządzenia zmieniającego obowiązującego od 1 lipca 2021 r., paragony z numerem NIP (faktury uproszczone) o wartości do 450 zł (100 euro) wykazuje się w pliku JPK łącznie w raporcie fiskalnym.

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »