Przedłużenie terminu zwrotu VAT wymaga uzasadnienia

Przedłużenie terminu zwrotu VAT wymaga uzasadnienia

Organ podatkowy, który przedłuża termin zwrotu VAT, musi w postanowieniu wskazać przyczyny dodatkowej weryfikacji zasadności tego zwrotu i je uzasadniać. Powodem niedokonania zwrotu nie może być sam fakt wydania postanowienia - uznał WSA w Krakowie.

Spółka z o.o. 25 października 2017 r. złożyła deklarację VAT za wrzesień 2017 r., z której nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nie doszło jednak do zwrotu VAT w 60-dniowym terminie, ponieważ Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z 21 grudnia 2017 r. przedłużył termin zwrotu do 23 kwietnia 2018 r. Postanowienie zostało doręczone spółce 3 stycznia 2018 r. Później ten termin był przedłużany jeszcze kilka razy, łącznie do 31 sierpnia 2019 r. W uzasadnieniu ostatniego z tych postanowień wskazano, że 11 grudnia 2017 r. w spółce została wszczęta kontrola podatkowa i w jej wyniku ustalono, że w rozliczeniu podatku, m.in. dokonanym za wrzesień 2017 r., spółka zawyżyła podatek naliczony. Spółka złożyła zażalenie na to postanowienie, jednak Dyrektor Izby Administracji Skarbowej stwierdził, że organ pierwszej instancji, przedłużając termin zwrotu podatku w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie zmierzające do zweryfikowania, czy dane przedstawione w deklaracji VAT-7 są zgodne ze stanem faktycznym i uzasadniają zwrot podatku w żądanej wysokości, działał zgodnie z przepisami z poszanowaniem zasady neutralności, proporcjonalności i rozsądnego czasu na zwrot.

zwrot czy przeniesienie nadwyżki VAT na następny rok

Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego trafiła skarga spółki, w 2020 r. uchylił postanowienia organów obu instancji. WSA wskazał wtedy, że pierwotny termin zwrotu podatku przypadał na 27 grudnia 2017 r., natomiast zaskarżone w sprawie postanowienie poprzedzały wydane wcześniej postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku, z którego pierwsze, wydane 21 grudnia 2017 r., a przedłużające termin zwrotu do 23 kwietnia 2018 r., zostało doręczone skarżącej 3 stycznia 2018 r., a więc już po upływie ustawowego terminu zwrotu podatku. Skoro wydane przez organ pierwszej instancji postanowienie przedłużające termin zwrotu nadwyżki podatku jest nieskuteczne, to należy przyjąć, że termin na wydanie przez organ postanowienia przedłużającego termin zwrotu nadwyżki podatku wyekspirował i tym samym nie mógł być przedłużony po raz kolejny. Sąd kasacyjny w 2023 r. ten wyrok uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA w Krakowie. 

Zajmując się sprawą ponownie, WSA w Krakowie zauważył, że jeśli zasadność zwrotu podatku wymaga dodatkowego zweryfikowania, Naczelnik Urzędu Skarbowego może przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. Jednak organ podatkowy decydując o przedłużeniu terminu zwrotu VAT ma obowiązek wskazać nie tylko jakie okoliczności za tym przemawiają, lecz także dlaczego uważa, że te okoliczności uzasadniają przedłużenie terminu zwrotu podatku. Przy wydawaniu kolejnych postanowień przedłużających termin zwrotu podatku konieczne jest wskazanie zarówno już podjętych konkretnych czynności weryfikacyjnych, jak i tych zaplanowanych, oraz określenie potencjalnego czasu ich realizacji. Kolejne, konkretne daty przedłużeń tego terminu muszą wynikać z czynności, które organ zamierza podejmować w toku weryfikacji dla rozwiania wątpliwości, które się u niego zrodziły. Powodem niedokonania zwrotu nie może być tylko sam fakt wydania postanowienia, takie postępowanie narusza bowiem podstawowe zasady procedury podatkowej - uznał WSA w Krakowie i ponownie uchylił zaskarżone postanowienia.

Źródło: wyrok WSA w Krakowie I SA/Kr 867/23