Zwrot VAT czy przeniesienie na kolejny okres

Podatnik, u którego podatek należny za dany okres jest niższy niż podatek naliczony, podlegający odliczeniu, w deklaracji VAT, (pliku JPK_V7) wykaże nadpłatę, (nadwyżkę) podatku, która może podlegać zaliczeniu na rzecz przyszłych zobowiązań w podatku (czyli przeniesieniu na kolejne okresy rozliczeniowe lub też zwrotowi na jego rzecz na podany przez podatnika rachunek bankowy.

Zwrot następuje w terminie:

 • 180 dni, jeśli w danym okresie, któego dotyczy zwrot nie wykonuje się żadnych czynności opodatkowanych w Polsce i za granicą (termin może być na wniosek przyspieszony do 60 dni pod warunkiem złożenia zabezpieczenia majątkowego), a jeśli podatnik dokonuje dostawę towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju i niedokonuje sprzedaży opodatkowanej (na terytorium kraju) przysługuje zwrot w terminie 60 dni,
 • 60 dni (termin standardowy zwrotu VAT) lub w terminie przyspieszonym, tzn.
 • 25 dni – w przypadku zwrotu VAT:
  • na rachunek VAT podatnika (w tym przypadku wystarczy wniosek w części deklaracyjnej JPK_V7) albo,
  • po spełnieniu szeregu dodatkowych warunków.
 • 15 dni - termin dedykowany do określonej grupy podatników tj. rozliczających się bezgotówkowo. 
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Jeśli podatnik nie chce zwrotu na rachunek VAT i chce zwrotu w terminie przyspieszonym 25 dni, wówczas spełnić musi następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,
  • innych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych - importowych i zostały przez podatnika zapłacone,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z  33a ustawy o VAT (procedura uproszczona), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

W przypadku weryfikacji poprawności rozliczenia VAT, możliwe jest wydłużenie wszystkich powyższych terminów.

Natomiast, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, a na wniosek – w terminie 60 dni jeśli dodatkowo podatnik przedłoży zabezpieczenie majątkowe.

Wystąpienie o zwrot i przyspieszony zwrot podatku następuje na podstawie danych zawartych w deklaracji pliku JPK_V7. Wnioski nie muszą być w żaden sposób uzasadniane lub motywowane.

Aby skorzystać z 15 dniowego terminu zwrotu podatku VAT należy spełnić określone warunki m.in.:

- Za okres trzech kolejnych miesięcy w przypadku firm rozliczających się w VAT miesięcznego i jednego kwartału przy VAT kwartalnym łączna wartość brutto sprzedaży  z użyciem kasy fiskalnej oraz jednocześnie płatności z użyciem urządzeń płatniczych (nie gotówką) nie może być niższa niż 65% w całkowitej sprzedaży brutto.
- wartość sprzedaży brutto odnotowana na kasie fiskalnej przez okres 6 miesięcy w żadnym okresie rozliczeniowym nie może być niższa niż 40.000 zł.
- kwota podatku naliczonego lub podatek VAT nierozliczony w poprzednich okresach i wykazany w deklaracji nie może przekraczać 3.000 zł.
- kwota zwrotu podatku nie może przekraczać dwukrotnej wysokości podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących.
- podatnik przez okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zwrotu był zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT.