2021-03-29 | Sprzedaż w trakcie leasingu, zmiana strony umowy leasingowej - MF interpretuje zapisy umów

Sprzedaż w trakcie leasingu, zmiana strony umowy leasingowej - MF interpretuje zapisy umów

Umowy leasingu podlegają różnym zmianom - zarówno co do warunków, jak i co do podmiotów w nich pierwotnie uczestniczących. Zmiany te mogą wpływać na dalsze uznanie umowy za leasing operacyjny lub finansowy albo na zaliczenie przychodów lub kosztów obu stron umowy w rozliczeniach podatkowych.

Minister Finansów w dniu 15.02.2021 r. wydał interpretację ogólną (sygn. akt DD6.8202.4.2020) w której odniósł się do zasad zawierania umów leasingu i ich zmian.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Zmiana warunków umowy leasingu w trakcie jej trwania

Modyfikacje umowy leasingu mogą dotyczyć istotnych podatkowo jej elementów, w szczególności harmonogramu płatności poprzez:

  • obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek wydłużenia okresu trwania umowy,
  • zwiększenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek skrócenia okresu trwania umowy (jednak na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu),
  • zawieszenie przez określony okres płatności rat,
  • obniżenie przez określony okres płatności rat,
  • wydłużenie okresu trwania i obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych, przy jednoczesnym zawieszeniu przez określony okres płatności rat oraz zwiększeni e/zmniejszenie wysokości rat leasingowych po upływie danego okresu (o wartość niespłacanej przez dany okres części kapitałowej rat leasingowych).

Minister Finansów wskazał, że jeżeli wymienione modyfikacje (w tym dotyczące harmonogramu płatności) nie powodują naruszenia warunków uznania danej umowy za leasing operacyjny, czy finansowy, nie wpływają również na późniejsze stosowanie przez finansującego zasady rozliczenia sprzedaży na rzecz korzystającego przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu. W efekcie jeśli nadal spełnione są warunki leasingu - nadal można rozliczać sprzedaż poleasingową na tych samych zasadach (według tych samych wartości), które były przyjęte przez strony na samym początku umowy.

Minister Finansów wskazał jednocześnie, że zmiany warunków umowy co do zasady nie mogą prowadzić do przekształcenia umowy leasingu jednego rodzaju w drugi (zmiana kwalifikacji umowy) - obligatoryjnie musi bowiem zachodzić ciągłość strony dokonującej amortyzacji podatkowej środka trwałego, stanowiącego przedmiot leasingu.

100% odliczenia VAT z leasingu

Przepisanie umowy leasingu na inny podmiot

Problematycznym z punktu widzenia JPK i podatków było, czy po cesji nie skraca się okres leasingu u podmiotu wstępującego (czyli czy leasing nie musi być automatycznie wydłużony tak, by u wstępującego stanowił on np. 40% okresu amortyzacji.

Minister finansów wyjaśnił, że w przypadku zmiany strony lub stron umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie. W tym zakresie chodzi o to, by pozostałe istotne z punktu widzenia podatkowego nie ulegały modyfikacjom, czyli aby oprócz okresu leasingu - można nadal było go kwalifikować jako leasing tak, jak do tej pory.

Przy tym zmiana warunków istotnych z punktu widzenia cywilistycznego dotyczących nie wpłynie na te kwestie np.:

  • ustanowionych zabezpieczeń do umowy leasingu,
  • danych adresowych strony umowy leasingu,
  • zasad obciążania korzystającego dodatkowymi opłatami (poza opłatami mogącymi pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu (dotyczy to w szczególności przypadków, gdy w prawa i obowiązki korzystającego wejdzie podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą).

Przyjmuje się, że tego typu modyfikacje postanowień umowy leasingu, które nie wpływają na jej klasyfikację jako umowy leasingu dla celów podatkowych, nie są zmianami „innych postanowień umowy”, istotnych z punktu widzenia podatkowego. Przepisanie umowy nadal może być u nowego leasingobiorcy kwalifikowane w JPK_V7 jako leasing.

Zgłoś leasing

Sprzedaż przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy

Finansujący leasing może w trakcie jej trwania przenieść przedmiot leasingu na inny podmiot. Niejednoznacznym było, czy w JPK i w ewidencjach PIT/CIT ujmować winien przychó zgodnie z ceną pierwotną przedmiotu leasingu, czy może odnieść ją do wartości niespłaconych rat leasingowych.

Minister Finansów wskazał, że przychodem finansującego jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeśli cena sprzedaży będzie na poziomie wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy przyjąć, że jest zgodna z wartością rynkową. Taka też wartość trafić może do JPK_V7 w pozycje dostawy towarów.

Czym różni się leasing finansowy i operacyjny?

leasing operacyjny 

leasing finansowy

korzystającym nie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości

umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony

 

korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony

umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:

§  odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający niebędący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, albo

§  finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy, odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu

suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy, odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu

W przypadku leasingu operacyjnego przychód finansującego oraz odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego stanowią opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu umowy. Natomiast w przypadku leasingu finansowego do przychodów finansującego i odpowiednio kosztów uzyskania przychodów korzystającego w przypadku leasingu finansowego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu - a jedynie część odsetkową rat leasingowych.

 więcej informacji o ewidencji przebiegu samochodu i odliczeniu 100% VAT z leasingu  >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »