2021-04-09 | Ujmowanie korekty in minus w JPK_V7 - dokument WEW w JPK_V7

Ujmowanie korekty in minus w JPK_V7 - dokument WEW w JPK_V7

Nowe zasady korygowania faktur znaleźć muszą swoje odzwierciedlenie w pliku JPK_V7. Korekta in minus zmniejszająca wartość podatku naliczonego “in minus” może być wykazana w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Zmiana przepisów dotyczących ujmowania korekt powoduje, że podatnik odliczający VAT musi obniżać podatek uprzednio naliczony jeszcze przed otrzymaniem faktury korygującej. Przed 1 stycznia 2020 r. to faktura korygująca była podstawą ujęcia korekty w pliku JPK_V7.

Faktury korygujące w JPK_V7

Nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. wskazują, że:

  1. w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w związku z udzielonymi rabatami, zwrotem towarów lub opakowań zwrotem zapłaty, lub stwierdzeniem pomyłki w kwocie podatku na fakturze, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione.
  2. w przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.
  3. jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy (czyli jeśli jeszcze nie ujął pierwotnej faktury, która dawała w ogóle prawo odliczyć VAT), a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Obecnie może dojść do trzech sytuacji u nabywcy towaru lub usługi, który musi zmniejszyć pierwotnie odliczony podatek:

  1. podatnik musi ująć korektę in minus, nie posiadając do niej faktury korygującej,
  2. podatnik ujmuje korektę in minus w okresie, w którym posiada (otrzymał) fakturę korygującą,
  3. podatnik nie zmniejszył podatku i otrzymał fakturę korygującą, z której wynika korekta, która musi zostać ujęta wstecznie.

Jak wskazują nowe przepisy, zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”. Oznacza to, że

  • jeśli podatnik nie posiada faktury korygującej, plik JPK wypełnia dokumentem WEW ,
  • jeśli podatnik będzie posiadał fakturę korygującą, to może on ująć w pliku albo fakturę korygującą, albo dokument WEW (jego podstawą jest posiadana przez podatnika pozostałą dokumentacja transakcji, bez faktury),
  • jeśli plik jest korygowany wstecznie to może on ująć korektę w pliku albo poprzez fakturę korygującą, (wystawioną w okresie późniejszym, po zakończonym już okresie) albo dokumentem WEW (jego podstawą jest posiadana przez podatnika pozostałą dokumentacja transakcji, bez faktury).

Pozostaje dylemat, czy w takiej sytuacji dojść powinno również do ujęcia w pliku faktury korygującej, dla której wartość została skorygowana już dokumentem WEW. Przepisy nie odpowiadają bezpośrednio na to pytanie. Wydaje się, że taka faktura powinna być zaprezentowana w pliku - na podobnej zasadzie jak od początku funkcjonowania plików JPK_V7 prezentowane są faktury do paragonu, tzn. powinny być wskazane wszystkie dane faktury, które nie wpływają na wartości zbiorcze za dany okres rozliczeniowy.

Faktury JPK_V7

Podstawa prawna:
Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
https://legislacja.gov.pl/docs//577/12344751/12772912/12772913/dokument494593.pdf

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »