Wyjątek od obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Wyjątek od obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Po spełnieniu kilku warunków, firma świadcząca usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej może być zwolniona z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Możliwość stosowania takich zwolnień została przedłużona na rok 2024.

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT planuje wynajmować domki letniskowe osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, pod jakimi warunkami świadczenie takich usług może być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

Dyrektor KIS w interpretacji przypomniał, że - co do zasady - zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Z kolei art. 111 ust. 8 ustawy upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia z tego obowiązku, w drodze rozporządzenia, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku, którego dotyczy wniosek, skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest możliwe, jeżeli łącznie będą spełnione następujące warunki:

  • świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w wykazie usług, dla których zastosowanie zwolnienia jest niemożliwe.

Z wniosku o interpretację wynika, że klienci spółki będą płacić za usługę kartą płatniczej poprzez terminal płatniczy bądź poprzez płatność internetową. Spółka będzie otrzymywać od operatora płatności raport pozwalający powiązać transakcje z konkretnymi zamówieniami, a pieniądze będą trafiały na jej rachunek bankowy. Wreszcie świadczone usługi nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów, w którym wskazane są czynności, dla których zastosowanie zwolnienia jest niemożliwe. Spółka może więc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Na mocy rozporządzenia obowiązującego w dniu wydania interpretacji zwolnienie można stosować do 31 grudnia 2023 r. Natomiast 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r., które przedłuża możliwość korzystania z tego zwolnienia do 31 grudnia 2024 r.

Kasę trzeba włączyć dopiero wtedy, gdy możliwa jest sprzedaż usługi

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL3.4012.566.2023.2.EW z 4 grudnia 2023 r.