2021-01-18 | W 2021 wyższe kary za błędy w JPK_V7 i za niezłożenie pliku

W 2021 wyższe kary za błędy w JPK_V7 i za niezłożenie pliku

Ze względu na zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego, począwszy od stycznia 2021 r. podwyższeniu ulegają kary związane z nieprawidłowościami przy wypełnianiu i wysyłce plików kontrolnych VAT - zarówno części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Rozporządzenie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. 2020.1596) wskazuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.800 zł.
Wynagrodzenie minimalne ulega podwyższeniu o 200 zł - w stosunku do roku poprzedniego (2020), gdy wynosiło ono 2.600 zł (jego podstawą było rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019, poz. Poz. 1778).

Minimalne i maksymalne kary za czynności związane ze składaniem JPK_V7

 

2020

2021

 

minimalna

maksynalna

minimalna

maksynalna

Grzywna kwotowa

260 zł

52.000 zł

280 zł

56.000 zł

Grzywna w stawkach dziennych (naliczona za przestępstwo, a nie za wykroczenie skarbowe)

866,66 zł

748.800.000 zł

933,33 zł

806.400.000 zł

Wysokość minimalnej kary za plik JPK w 2021 r.

Zmiana wysokości kar dotyczy informacji ujawnianych w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Kara grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, naliczona może zostać na podatnika, który składając część deklaracyjną podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie. Ten sam rodzaj kar przewidziano za nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenie deklaracji, przez co dojdzie do narażenia podatku na uszczuplenie.

Natomiast wyłącznie grzywnę określoną kwotowo (tj. za wykroczenie skarbowe) nałożona może zostać na podatnika za niezłożenie w terminie deklaracji lub złożenie jej niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania.

Nie ulega natomiast zmianie wysokość kary za nieskorygowanie części ewidencyjnej pliku. Nadal gdy podatnik, wbrew obowiązkowi nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu ze strony organu podatkowego lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie albo też w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu, może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdy z popełnionych, nieskorygowanych błędów.

Kara ta nie będzie jednak naliczona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zostanie ukarana za ten czyn na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »