Jak przygotować i wysłać JPK - tak prosto jak e-mail

Zobacz jak możesz wygodnie przygotować i wysłać pliki JPK_VAT - tak prosto jak e-mail, korzystając z JPKomat w programie fillUp.

Faktury i rachunki

Zobacz także poradnik video

Skrócony opis modułu faktur:

Moduł faktur pozwala na wystawianie faktur VAT, proform oraz faktur bez VAT. Dokumenty generowane są za pomocą wygodnego kreatora. Użytkownik może skorzystać z wielu udogodnień jak na przykład generowanie faktury z proformy czy wystawienie korekty do faktury. Aktówka przechowuje dane sprzedawcy oraz kontrahentów, pozwala ominąć konieczność wielokrotnego wpisywania tych samych danych. Automatyczna numeracja dokumentów pozwala na wybór okresu numeracji: miesięczny/roczny. Lista produktów skraca czas wypełnienia dokumentu - wystarczy wybrać zapisany produkt z listy. Przyjazny - i czytelny interfejs sprawia, że nawet początkujący Użytkownicy poradzą sobie z wystawieniem faktury. Wypełniony dokument może być wysłany w formie PDF’u na adres e-mail odbiorcy za pomocą jednego kliknięcia.

Przegląd funkcji modułu faktur programu fillUp:

Dostępne druki w kreatorze faktur:

W Kreatorze od wersji 5.0 programu fillUp zostały wprowadzone bardziej rozbudowane kreatory faktur. Z poziomu Kreatora są dostępne następujące faktury:

 • Faktura Netto
 • Faktura Brutto
 • Proforma Netto
 • Proforma Brutto
 • Faktura bez VAT (Rachunek)
 • Faktura procedura marży
 • Odwrotne obciążenie
 • Faktura do paragonu
 • Faktura uproszczona
 • Refaktura
 • Faktura - Metoda kasowa
 • Faktura - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Faktura - Wydanie na zewnątrz
 • Faktura zaliczkowa
 • Faktura końcowa
 • Faktura korygująca

Dostęp do druków:

 • z poziomu menu -> Kreatory
 • z poziomu menu Baza formularzy

Faktury lub rachunki dla jednej pozycji, jednego produktu można wypełnić w fillUp bezpłatnie. Aby skorzystać z bezpłatnego Kreatora faktur dla 1 pozycji należy odszukać odpowiedni formularz i uruchomić go z poziomu menu Baza Formularzy.

Menu Moje faktury:

W wersji fillUp 5.0 dodany został nowy widok z zestawieniem faktur oraz z podsumowaniem. Możliwe jest również wygenerowanie i zapisanie plików .csv dla takiego zestawienia. Co więcej znajdziemy tutaj dla każdej faktury takie informacje jak: numer dokumentu, sprzedawcę, nabywcę, kwotę brutto czy status faktury mówiący o tym, że została ona zapłacona. Listę faktur możemy filtrować oraz grupować, a także możemy wybierać jakie kolumny mają być widoczne.

Ustawienia kreatorów faktur:

Od wersji fillUp o nr 5.0 została dodana możliwość personalizacji wystawianych faktur. Wprowadzanie i edycja własnych ustawień faktur wystawianych w kreatorach są dostępne w oknie Narzędzia -> Ustawienia -> Faktury.

Dla wszystkich faktur wystawianych w programie fillUp w kreatorach faktur można samodzielnie ustawić domyślnego sprzedawcę, który będzie się podpowiadał na nowo otwartym dokumencie faktury, można wstawić swoje firmowe logo oraz własną firmową stopkę.

Po wypełnieniu pierwszej faktury w kreatorze faktur program przy zapisie formularza zapyta czy zapisać w ustawieniach domyślnego sprzedawcę.

Podczas wystawiania kolejnej faktury dane domyślnego sprzedawcy będą się automatycznie wczytywać do kreatora. Chcąc zmienić wystawcę faktury można bezpośrednio w kreatorze wybrać z Aktówki inną firmę lub osobę. Chcąc na stałe zmienić domyślnego sprzedawcę na innego należy w ustawieniach programu usunąć dotychczasowego domyślnego sprzedawcę i wyszukać innego z Aktówki.

W Ustawieniach faktur można również wczytać firmowe logo i ustawić swoją własną firmową stopkę. Jeśli w programie utworzymy kilka różnych profili (baz) firm, wówczas dla każdego

profilu (bazy) będzie możliwość wprowadzenia osobnych danych domyślnego sprzedawcy, logo i stopki.

Wybór sprzedawcy i nabywcy:

Działanie aktówki jest identyczne, jak w przypadku formularzy. Dane sprzedawcy i nabywcy można wczytać z aktówki, a w przypadku nowych danych, Użytkownik wypełnia pola dostępne na kreatorze. Przy zapisie faktury, nowe dane zapisują się do aktówki, tak samo jak na formularzach.
Przy kolejnym wejściu do kreatora, program wstawi poprzednio wybranego sprzedawcę.

Edycja danych podstawowych faktury:


Szablony dokumentów:

W programie można definiować szablony dokumentów.
Klikając w Aktówkę -> edycja danej firmy -> Faktury -> Szablony dokumentów -> z tego poziomu można zmodyfikować istniejący szablon lub dodać nowy szablon dokumentu klikając na opcję 'Dodaj szablon dokumentu'.

Funkcja ta powstała, by dać możliwość wyboru serii numeracji faktury.

Przykład: Użytkownik wystawia faktury VAT dla 2 grup odbiorców. Definiuje 2 szablony dokumentów, każdy z innym wzorcem numeracji. Podczas tworzenia dokumentu w kreatorze wybiera szablon. Program automatycznie generuje nowy numer faktury. Numeracja jest oddzielna dla każdego szablonu.
Szablon dokumentu jest przypisany do typu dokumentu, z listy należy wybrać np. "Faktura VAT Netto"
Szablon dokumentu pozwala zapisać takie dane jak:

 • nazwa szablonu
 • tytuł dokumentu na wydruku
 • wzór numeracji
 • okres numeracji (miesięczny domyślnie oraz roczny)
 • forma płatności
 • termin zapłaty (liczba dni)

Wzór numeracji należy utworzyć używając znaczników opisanych w podpowiedzi do pola:
{nr} - kolejny numer dokumentu
{MM} - miesiąc na podstawie daty wystawienia
{RRRR} - pełny rok na podstawie daty wystawienia
{RR} - 2 ostatnie cyfry roku
Poza znacznikami wzór numeracji może składać się z dowolnego ciągu znaków.

Automatyczna numeracja

Numer faktury generowany jest na podstawie dokumentów zapisanych w programie (lista 'Moje formularze'). Program wyszukuje wszystkie faktury wybranego sprzedawcy, które należą do wybranej grupy (szablon dokumentu), znajduje wśród nich dokument z najwyższym numerem i ustala numer aktualnego dokumentu jako większy o jeden.
Jeśli Użytkownik chce rozpocząć numerację od niestandardowego numeru, może wprowadzić własny numer w polu numer faktury klikając w 'ołówek' i następnie ustalić numer faktury w dialogu.
W ten sposób przy wystawianiu kolejnego dokumentu z aktualnym szablonem, program będzie kontynuował numerację.
Ręczna edycja numeru w polu wyłącza automatyczną numerację dla aktualnie edytowanego dokumentu. Nie będzie on brany pod uwagę podczas ustalania numeru kolejnego dokumentu. Użytkownik może wpisać dowolny ciąg znaków w pole numer faktury - na własną odpowiedzialność.

Ręczne ustawienie numeru faktury:

Pozycje faktury - produkty

Program pozwala dodać dowolną liczbę pozycji na fakturze. Pozycja na fakturze traktowana jest jak produkt.
Listę produktów można zapisać do Aktówki sprzedawcy na dwa sposoby:

 • Aktówka -> edycja danej firmy -> Faktury -> Lista produktów -> Dodaj produkt. Z tego poziomu można również modyfikować istniejący już produkt.
 • Zapis nowego produktu jest również możliwy z poziomu kreatora faktury po kliknięciu ikony zapisu w ostatniej kolumnie tabeli.

Dodając produkt Użytkownik musi zatwierdzić formularz zapisu produktu, który jest wypełniony danymi wpisanymi wcześniej w tabeli.

 Kolejna pozycja/kolejny produkt na fakturze zostanie dodana po kliknięciu przycisku 'Nowa pozycja'.
Produkty zapisane w Aktówce danych sprzedawcy podpowiadane są po nazwie w polu 'nazwa towaru/usługi'.

Wyszukiwanie produktu jest możliwe również po kliknięciu w 'lupę' w polu. Otworzy się okno z listą produktów wybranego sprzedawcy. Z poziomu tego okna można również edytować listę produktów.


 

Aktówka

Listy szablonów oraz produktów są widoczne w oknie edycji Aktówki. Po dodaniu z poziomu formularza nowego szablonu, lub nowego produktu Użytkownik potwierdza wprowadzone zmiany w klasycznym oknie edycji Aktówki.

Potwierdzenie zmian w Aktówce:

Podgląd wydruku

Po wypełnieniu danych na dole formularza można przejść do podglądu wystawionej faktury lub rachunku, wydrukować lub wysłać formularz fakturę e-mailem.

Podgląd faktury:

Wysyłka e-mail

Po kliknięciu na przycisk 'wyślij e-mail' program pobierze adres e-mail odbiorcy z danych Nabywcy zawartych w formularzu (jeśli ten adres e-mail był wpisany w Aktówce). Do wiadomości e-mail dodany będzie załącznik z fakturą w pliku PDF.

Pliki JPK, co to jest JPKomat?

Od wersji 5.0 w programie fillUp jest dostępny JPKomat. Jest to zupełnie nowy system generowania i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Można go uruchomić z menu Kreatory -> klikając na Ewidencję VAT (JPK) lub za pomocą ikonki JPKomat na bocznym pasku głównego menu.

JPKomat daje możliwość przygotowania i wysłania takich deklaracji jak JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_WB.

Chcąc skorzystać z plików JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_WB należy pamiętać, że niezbędne jest posiadanie już gotowego pliku .xml zgodnego ze standardami Ministerstwa Finansów. Gotowy plik .xml JPK można wczytać do programu fillUp bezpośrednio do JPKomatu lub wyszukać odpowiedni formularz np. JPK_FA w zakładce Baza formularzy i wczytać plik .xml bezpośrednio to tego formularza.

W przypadku pliku JPK_VAT, JPKomat dodatkowo umożliwia skorzystanie z rozbudowanego kreatora EW_JPK_VAT, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można przygotować swoją miesięczną ewidencję sprzedaży i zakupu, a następnie zweryfikować poprawność przygotowanego na jej podstawie pliku JPK_VAT oraz wysłać go do serwerów Ministerstwa. Uruchamiając Kreator EW_JPK_VAT można również wczytać gotowy plik XML lub CSV JPK_VAT, wygenerowany w innym programie, a następnie przejść do podglądu ewidencji sprzedaży i zakupu, ewentualnie zmodyfikować dane oraz wysłać przygotowany plik JPK_VAT.

Wypełnianie i wysyłanie JPK_VAT za pomocą Kreatora JPKomatu

I) Krok 1 – wybór sposobu uzupełnienia danych.

W pierwszym kroku Kreatora JPKomatu pojawia się okno, w którym podejmujemy decyzję, czy chcemy wpisać wszystkie dane ręcznie w kreatorze, czy zaimportować plik JPK z przygotowanego wcześniej pliku JPK, bądź połączyć go z kilku gotowych już plików JPK.

Jeśli w tym kroku zdecydujemy się na wybór pierwszej opcji ‘Wpiszę dane ręcznie’ trzeba będzie wypełnić odpowiednie pola wpisując ręcznie dane podatnika, dla którego ma zostać wystawiona deklaracja JPK_VAT. Można też wybrać Podatnika z Aktówki dzięki czemu część pól zostanie uzupełniona automatycznie danymi zapisanymi w Aktówce.

Po wypełnieniu przechodzimy dalej klikając w dole okna na przycisk ‘Następny krok’.

Jeśli w pierwszym kroku Kreatora JPKomatu zdecydujemy się na wybór opcji ‘Mam plik JPK i chcę z niego wczytać dane’ można będzie wskazać plik xml lub csv z danymi JPK_VAT, z którego chcemy wczytać dane lub połączyć kilka plików JPK_VAT, po czym dane z gotowych plików xml lub csv wczytają się do JPKomatu.

Można zaimportować dane z pliku w formacie CSV lub XML. Plik powinien zostać przygotowany zgodnie ze specyfikacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. W przypadku, gdy np. rejestry VAT są robione w różnych programach / różnych departamentach można je połączyć w całość i wysłać jako jeden plik.
Jeśli na etapie wczytywania danych z pliku xml lub csv JPK pojawią się błędy, wówczas program wyświetli okno informujące o tych błędach:

W takim przypadku należy kliknąć „Anuluj” i poprawić błędy występujące w ewidencji. Jeżeli weryfikacja przygotowanego pliku JPK się powiedzie program przejdzie do kroku drugiego.

II) Krok 2 – uzupełnienie ewidencji sprzedaży u zakupu VAT.

W kolejnym kroku Kreatora program fillUp przeszuka bazę danych i zaimportuje do ewidencji sprzedaży wszystkie faktury wystawione przez tego sprzedawcę w miesiącu, który został wskazany jako okres rozliczeniowy w przygotowywanym JPK_VAT.
Uwaga: w celu przyspieszenia przygotowania pliku JPK_VAT w kreatorze JPKomatu zalecamy, aby wszystkie faktury sprzedażowe wystawiane były w programie fillUp. Instrukcja korzystania z kreatorów faktur znajduje się tutaj (link https://www.fillup.pl/pomoc/help/#link_269457).
W przypadku próby zaimportowania danych z faktur, których import do ewidencji VAT nie został jeszcze obsłużony w programie fillUp na ekranie pojawi się stosowna informacja, które numery faktur nie zostały zaczytane do ewidencji VAT i, że dane z tych faktur trzeba samodzielnie dopisać do ewidencji.

Jeśli wczytane zostały dane z faktur wystawionych i zapisanych w programie, w tym kroku pokaże się informacja ile faktur zostało automatycznie wczytanych do ewidencji sprzedaży.

Poniżej możemy kliknąć na przycisk ‘Otwórz’, w celu weryfikacji i ewentualnej modyfikacji tej ewidencji. Program pokaże przygotowany formularz ewidencji sprzedaży, na którym będzie można zmodyfikować dane lub dodać kolejne pozycje, np. dopisać dane z faktur, które nie zostały automatycznie wczytane.

Jeśli nie wystawialiśmy faktur w programie fillUp (pokaże się informacja, że wczytano zero faktur) wówczas w tym kroku możemy wypełnić ręcznie ewidencję klikając na przycisk ‘Dodaj’ przy ewidencji sprzedaży.

Chcąc utworzyć ewidencję zakupu należy kliknąć na przycisk ‘Dodaj’ przy ewidencji zakupu, a następnie ręcznie wpisać wszystkie dane z faktur zakupowych.

Jeśli wczytywane były dane z pliku xml lub csv z danymi JPK, wówczas pokażą się przyciski ‘Otwórz’ zarówno przy wczytanej ewidencji sprzedaży jak i przy ewidencji zakupu. Można wówczas klikając na nie przejść do wczytanych ewidencji i sprawdzić zaimprtowane dane, ewentualnie je zmodyfikować lub dopisać brakujące faktury.

W każdej chwili można z podglądu ewidencji sprzedaży wrócić do Kreatora klikając na przycisk ‘Wróć do kreatora’.

Chcąc przejść dalej klikamy na dole strony na przycisk ‘Następny krok’.

III) Krok 3 – podsumowanie i wysyłka pliku JPK_VAT

Po przejściu do kolejnego okna Kreatora program fillUp zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych i przygotuje gotowy do wysyłki plik JPK_VAT. Pojawi się podsumowanie, w którym można otworzyć raport weryfikacji przygotowanego pliku JPK_VAT.

Po pomyślnej weryfikacji przygotowanego pliku JPK_VAT możemy kliknąć w ‘Dalej – wyślij plik JPK’ co spowoduje rozpoczęcie przygotowania pliku JPK_VAT do wysyłki do Ministerstwa Finansów.

Wysyłkę pliku JPK_VAT można też uruchomić z poziomu podglądu wystawionej ewidencji sprzedaży lub zakupu klikając na ‘Wyślij plik JPK’.

Wysyłkę plików JPK_FA lub innych wczytanych do fillUp jako gotowe do wysyłki pliki XML można uruchomić klikając na przycisk ‘Wyślij plik JPK’ na górnym pasku menu

lub na samym dole formularza

IV) Krok 4 – pozostałe formularze

Klikając w 3 kroku Kreatora na dole na przycisk ‘Pozostałe formularze’ można przejść do ostatniego kroku, w którym na podstawie pliku JPK_VAT można wygenerować takie formularze jak VAT-7 oraz CzVAT-7 (częściową deklarację VAT-7 dla jednostek podlegających centralizacji VAT-7).

W każdej chwili można wrócić do poprzedniego kroku Kreatora klikając na dole okna na ‘Poprzedni krok’.

Obsługa dużych plików JPK XML

Program fillUp umożliwia również wysyłkę dużych plików JPK XML do systemu Ministerstwa – podczas wysyłki elektronicznej program weryfikuje pliki JPK XML przygotowane do wysyłki oraz odpowiednio dzieli je na części, zgodnie ze specyfikacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Operacja ta jest przeprowadzana niejako w tle podczas wysyłki, a użytkownik po wysyłce otrzymuje informację o statusie wysyłanego całego dużego pliku JPK XML.

Wysyłka plików JPK przy zastosowaniu e-Podpisu

Jeśli korzystasz z wysyłki plików JPK w fillUp na systemie MacOS lub Linux kliknij tutaj i zobacz jak podpisać plik XML JPK aplikacją zewnętrzną do obsługi Twojego e-podpisu.

Przygotowanie pliku XML i ustawienia wysyłki pliku JPK

Po kliknięciu na ‘Wyślij plik JPK‘ pojawi się okno przygotowania pliku XML JPK do wysyłki. Pokażemy to na przykładzie wysyłki pliku JPK_VAT z kreatora EW_JPK_VAT.


Gdy plik jest gotowy do wysyłki klikamy ‘Dalej’ i w kolejnym oknie wybieramy sposób autoryzacji wysyłki. Jeśli posiadamy e-Podpis kwalifikowany zaznaczamy opcję ‘korzystam z e-Podpisu’ i wybieramy z listy swój e-Podpis.


Jeśli pracujesz na komputerze z systemem Windows, a program fillUp nie wyświetli Twojego podpisu na liście podpisów, możesz podpisywać pliki JPK swoim e-podpisem przez zewnętrzną aplikację do e-podpisu. Informacja jak to zrobić znajduje się na stronie
https://www.fillup.pl/pomoc/help/#link_269068 

Jeśli nie posiadamy e-Podpisu plik JPK można wysłać autoryzując wysyłkę Profilem Zaufanym założonym na ePUAP.gov.pl Wysyłka plików JPK przy użyciu Profilu Zaufanego opisana jest tutaj (link https://www.fillup.pl/pomoc/help/#link_293500 )
W oknie wysyłki można też podać swój adres mailowy do wysłania UPO oraz danych z deklaracji na e-maila

Jak skonfigurować e-Podpis do wysyłki plików JPK

Aby możliwe było podpisanie i wysłanie pliku JPK przy użyciu e-Podpisu należy posiadać zakupiony e-Podpis kwalifikowany oraz w odpowiedni sposób należy go skonfigurować. O czym należy pamiętać, konfigurując taki podpis? Po pierwsze formatem podpisu musi być XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures - Basic Electronic Signature), po drugie typ musi zostać ustawiony na "podpis wewnętrzny" co oznacza, że plik podpisu będzie zawierał również treść dokumentu.
W celu skonfigurowania e-podpisu zalecamy sprawdzenie specyfikacji zamieszczonej w pliku na stronie Ministerstwa http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja_na_WWW.pdf , gdzie znaleźć można informację o tym, z jakimi e-podpisami kwalifikowanymi można wysyłać pliki JPK oraz jak w poszczególnych programach do obsługi e-podpisu należy ustawić ich konfigurację.

Podpisywanie i wysyłanie pliku JPK

Chcąc rozpocząć wysyłkę pliku JPK do serwera Ministerstwa Finansów klikamy w dole okna na ‘Podpisz i wyślij’.

Jeśli wybrany został e-Podpis, wówczas pokaże się okno do wpisania PINu do e-podpisu, jeśli wybrana została autoryzacja przez Profil Zaufany pokaże się okno do wpisania kodu autoryzacyjnego otrzymanego z SMS-a.

Następnie pokaże się okno z informacją, że rozpoczęła się wysyłka deklaracji JPK_VAT i, że deklaracja otrzymała status 301 przetwarzanie.

Po weryfikacji pliku przez serwery Ministerstwa Finansów użytkownik zostanie powiadomiony w programie o nowym statusie wysyłki. Weryfikacja wysyłanego pliku JPK może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin, w zależności od przeciążenia serwera Ministerstwa.
Po pomyślnej wysyłce, gdy deklaracja JPK_VAT otrzyma status 200 zostanie pobrane z serwera Ministerstwa UPO i wyświetli w programie jako osobna zakładka przy wysłanej deklaracji JPK.

Wysyłka plików JPK przy zastosowaniu Profilu Zaufanego ePUAP

Od wersji 4.10.0 w programie fillUp dostępna jest możliwość wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT do Urzędu Skarbowego przy pomocy Profilu Zaufanego. Aby tego dokonać należy posiadać aktywne konto ePUAP oraz Profil Zaufany. Więcej o tym czym jest Profil Zaufany oraz jak go założyć można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

W Ustawieniach programu w sekcji ePUAP każdy użytkownik może się zalogować do swojego konta i zapamiętać dane, dzięki czemu nie będzie musiał ich wpisywać za każdym razem przed wysyłką.


Aby plik JPK_VAT podpisać Profilem Zaufanym należy w oknie wysyłki zaznaczyć opcję ‘korzystam z Profilu Zaufanego’, a następnie, o ile nie zapisaliśmy danych konta ePUAP w Ustawieniach, podajemy login i hasło. W wypadku, kiedy pierwszy raz wysyłamy plik JPK z taką metodą weryfikacji możemy zaznaczyć opcję ‘Zapamiętaj hasło Profilu Zaufanego’ dzięki czemu nie będziemy musieli za każdym razem przed wysyłką wpisywać danych do logowania.


Jeżeli nasze konto wymaga dwuskładnikowego uwierzytelniania po kliknięciu w ‘Podpisz i wyślij’ pojawi się okno, gdzie należy wpisać kod SMS, który dostaniemy na powiązany numer telefonu.


Po poprawnym zalogowaniu się do Profilu Zaufanego następnym krokiem jest wybranie kontekstu, o ile mamy więcej niż jeden. Należy wybrać ten, który nas interesuje i kliknąć ‘OK’. Jeżeli posiadamy tylko jeden kontekst, krok ten zostanie pominięty i program od razu rozpocznie proces podpisywania.


Po odczekaniu około 1 minuty, bo tyle może trwać podpisywanie pliku przy pomocy Profilu Zaufanego, pojawi się okno, w którym należy wpisać kod SMS potwierdzający podpis. Kod ten przyjdzie na numer telefonu, który powiązany jest z naszym kontem.


Po przepisaniu kodu SMS i kliknięciu ‘OK’ nastąpi wysyłka. Status deklaracji się zmieni na 301. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji przez Ministerstwo Finansów otrzymamy UPO oraz status 200.

Wysyłka plików JPK przy zastosowaniu Profilu Zaufanego z ręcznym podpisywaniem na stronie ePUAP

Program umożliwia ręczne podpisywanie przez użytkownika plików JPK za pomocą Profilu Zaufanego w ePUAP. Funkcja ta jest przydatna, gdy nie działa automatyczne podpisywanie (np. na Windows XP). Po wybraniu tej opcji zostanie uruchomione okno z kolejnymi krokami, jak należy podpisać plik JPK.

Pokaże się okno w którym klikamy na Przejdź do ePUAP

Po kliknięciu na ‘Przejdź do ePUAP’ otworzy się okno przeglądarki z instrukcją jak dalej postępować.

Klikamy na link przy pierwszym punkcie.

Otworzy się strona ePUAP.gov.pl, na której klikamy na Zaloguj się

Następnie logujemy się do swojego profilu zaufanego podając login i hasło

Po zalogowaniu się klikamy na moją skrzynkę

A następnie na Robocze

Potem klikamy na Dodaj plik z dysku

Wyszukujemy lokalizację, w której jest zapisany nasz plik xml do podpisania

Dokumenty-> efile-> fillup-> temp ->

I po otwarciu tego katalogu zaznaczamy plik xml i klikamy na otwórz

Po wczytaniu pliku xml klikamy na Dodaj

Po dodaniu pliku xml przeskoczy on do plików Roboczych do podpisania.

Klikamy na nazwę pliku, a następnie na Podpisz

Potwierdzamy, że chcemy podpisać plik klikając na ‘TAK’

A następnie klikamy na ‘Podpisz Profilem Zaufanym’

Pojawi się okno do wpisania kodu autoryzacyjnego z SMSa

Po wpisaniu kodu i podpisaniu pliku xml klikamy na Pobierz i pobieramy plik na swój komputer

Pobrany plik pobierze się i zapisze w Pobranych plikach.

Przechodzimy do programu fillUp i klikamy na Wczytaj podpisany plik i wskazujemy plik xml zapisany w Pobranych.

Wskazujemy plik xml i wczytujemy do fillUp’a klikając na Otwórz

Po wczytaniu pliku fillUp rozpocznie wysyłkę podpisanego pliku xml JPK_VAT na serwer Ministerstwa.

Status deklaracji się będzie się zmieniał od statusu 120 przez status 301, 302, 303. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji przez Ministerstwo Finansów otrzymamy UPO oraz status 200.

Jak założyć Profil Zaufany

Profil Zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie do potwierdzenia twojej tożsamości w internecie (działa jak elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz podpisywać elektroniczne dokumenty w różnych sprawach urzędowych (np. . Profil zaufany pozwala również prawidłowo podpisać i złożyć plik JPK_VAT.

Profil Zaufany można założyć i potwierdzić online za pośrednictwem internetowego konta bankowego lub zarejestrować się i wysłać wniosek przez internet a następnie, potwierdzić swój Profil Zaufany w Punkcie Potwierdzającym (w ciągu 14 dni), np. w swoim urzędzie skarbowym. W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejsce czy wojewódzkie. Pełna lista Punktów Potwierdzających znajduje się na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList?clearFilter=F 

Więcej informacji o tym jak założyć profil zaufany na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany 

Chcąc korzystać ze swojego profilu zaufanego w fillUp, np. do wysyłki plików JPK_VAT konieczne będzie ustawienie sobie sposobu logowania poprzez login i hasło oraz zmiana autoryzacji przez kody wysyłane przez SMS.

Jeśli zakładany był profil zaufany przez bank zmianę sposobu logowania oraz autoryzacji przez SMS należy przeprowadzić na stronie www.epuap.gov.pl 
Klikamy na Zaloguj się


A następnie w oknie logowania logujemy się podając swój login i hasło. Jeśli nie znamy / nie pamiętamy loginu lub hasła klikamy na ‘Nie pamiętam loginu’ – otrzymamy e-mail ze swoim loginem, a potem klikamy na ‘Nie pamiętam hasła’ – otrzymujemy na maila link do zmiany i ustawienia swojego hasła do logowania.


Informacja jak zmienić metodę autoryzacji w swoim Profilu Zaufanym znajduje się poniżej.

Konfiguracja Profilu Zaufanego do wysyłki plików JPK w fillUp - zmiana metody autoryzacji PZ na ‘autoryzację przez SMS’

Program fillUp obsługuje wysyłkę plików JPK za pośrednictwem autoryzacji przez Profil Zaufany za pomocą loginu/maila i hasła. Nie jest obsługiwane w fillUp logowanie do Profilu Zaufanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.
Jeśli logujesz się do Profilu Zaufanego przez login i hasło, a wysyłka pliku JPK w fillUp trwa bardzo długo i nie pojawia się okno do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego z SMS-a konieczna jest zmiana konfiguracji Twojego Profilu Zaufanego i zmiana metody autoryzacji na ‘Autoryzację SMS’.

Należy wejść na stronę: https://epuap.gov.pl/wps/portal  i kliknąć Zaloguj się

Na stronie Profilu Zaufanego https://pz.gov.pl/dt/login/login  należy się zalogować podając login, hasło i kliknąć ‘Zaloguj mnie’

Następnie w prawym górnym narożniku rozwijamy listę klikając na trójkąt a następnie na Profil zaufany.

Przechodzimy do ustawień swojego profilu klikając na ‘Mój profil zaufany’

Powinna być zaznaczona Metoda autoryzacji: Autoryzacja SMS, a w Parametrze autoryzacji powinien być podany numer telefonu użytkownika.

Jeżeli profil zaufany był założony przy pomocy bankowości elektronicznej w Danych profilu zaufanego będzie wyświetlała się metoda autoryzacji z nazwą banku, przykładowo:

Aby zmienić metodę autoryzacji na SMS należy kliknąć w ‘Przedłuż ważność’

Należy wybrać Metodę autoryzacji: Autoryzacja SMS, podać adres mail i numer telefonu, a następnie kliknąć ‘Weryfikuj wybrany kanał autoryzacji’ .

W kolejnym kroku należy wpisać kod autoryzacyjny otrzymany w wiadomości sms.

Jeżeli zakładaliśmy profil zaufany przez bankowość elektroniczną, w kroku 3 należy kliknąć w „Autoryzuj i przedłuż ważność profilu zaufanego”

Następnie otworzy się strona do zalogowania w banku (należy się zalogować).

Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie ukaże się poniższy komunikat, a w Danych profilu zaufanego w metodzie autoryzacji będzie widoczna „Autoryzacja SMS”

Jeżeli profil zaufany był założony przez internet, ale potwierdzony był w Punkcie Potwierdzającym, to w kroku 3 należy podać kod autoryzujący nr 2 otrzymany w wiadomości SMS.

Pokaże się poniższy komunikat, a w Danych profilu zaufanego w metodzie autoryzacji będzie widoczna „Autoryzacja SMS”