Sprzedaż elementów kolekcji nie jest działalnością gospodarczą

Sprzedaż elementów kolekcji nie jest działalnością gospodarczą

O działalności gospodarczej można mówić, gdy działalność zarobkowa jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Sprzedaż elementów majątku osobistego nie spełnia tego kryterium - stwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej rowerów i akcesoriów rowerowych oraz montażu rowerów zgromadził kolekcję około 20 tys. modeli samochodów. Modele kupował ze środków prywatnych, w ramach majątku osobistego, w celach hobbystycznych. Obecnie, ze względu na sytuację finansową, planuje sprzedaż części swojej kolekcji na aukcjach internetowych. Do tej pory nie sprzedawał żadnych modeli, nie zamierza w przyszłości kupować nowych modeli w celu ich odsprzedaży, nie będzie też podejmował żadnych działań marketingowych ani korzystać z jakichkolwiek usług wspierających sprzedaż. Podatnik jest zdania, że przychód uzyskany z tej sprzedaży nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ponieważ nie będzie to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a odpłatne zbycie modeli nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie.

Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji przyznał mu rację. Zauważył, że o działalności gospodarczej nie można mówić zawsze, gdy działanie podatnika daje efekt zysku, ale dopiero wtedy, gdy prowadzi on działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły. Jeżeli rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku zbycie rzeczy spełnia przesłanki uznania ich za działalność gospodarczą i powinno zostać rozliczone na zasadach właściwych dla tej działalności. Skoro jednak podatnik nabywał modele samochodów z majątku prywatnego w celach hobbystycznych, a nie w ramach działalności gospodarczej, nie zamierza podejmować działań marketingowych ani korzystać z usług wspierających sprzedaż, oraz do tej pory nie sprzedawał modeli i w przyszłości nie zamierza nabywać ich w celu odsprzedaży, to zbycie elementów kolekcji nie będzie stanowić działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza - rozliczenie

Sprzedaż należy więc rozpatrywać w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, który określa, że powstaniem przychodu skutkuje odpłatne zbycie rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie. Ponieważ w sytuacji opisanej we wniosku bycie nastąpi po upływie tego terminu, to nie będzie stanowić źródła przychodów, a w konsekwencji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.806.2023.2.KP z 4 stycznia 2024 r.