Dokumenty w JPK_V7 bez wpisywania daty wystawienia, numeru dokumentu, danych stron transakcji

Standardem jest podawanie w ewidencjach wszystkich danych transakcji. W części ewidencyjnej cały szereg dokumentów nie wymaga jednak oznaczania daty wykonania, informacji o podmiocie będącym drugą stroną lub o numerze NIP tego podmiotu. Innymi słowy wprowadzając informacje na temat transakcji z dokumentu WEW, transakcji marży albo szeregu innych, nie podajemy w nim wszystkich danych, które przedstawione są w pliku JPK.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 1988) szczegółowo wskazuje zakres danych występujących w dokumencie księgowym lub wynikające z wykonanej czynności, jakie powinny zostać przeniesione do JPK_V7. Stanowi ono podstawę do tego by określone dane podawać w pliku JPK, inne natomiast - mimo ich obecności na dowodach księgowych - pominąć.

Transakcje i dokumenty z danymi o dacie, z numerem informacjami o podmiotach

Przepisy rozporządzenia wskazują, że szereg dokumentów zawiera zestaw danych dodatkowych, występujących poza podstawą opodatkowania i kwotą należnego podatku. Z jednej strony można te dane nazywać dodatkowymi (bo w innych, wskazanych poniżej dokumentach te dane nie będą występowały w JPK_V7), z drugiej jednak - stanowią one informacje podstawowe, które przypisują transakcje do określonego okresu czy też oznaczają dokument lub strony transakcji. Do tych danych należą:

 • numer podatkowy nabywcy, dostawcy lub usługodawcy, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu cyfrowo-literowego,
 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, dostawcy lub usługodawcy,
 • numer faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,
 • datę ich wystawienia,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Powyższe dane obowiązkowo wprowadzane są do JPK z następujących rodzajów dowodów:

 1. faktur z tytułu transakcji, zwolnionych od podatku,
 2. faktur z transakcji opodatkowanych stawką 0%,
 3. faktur z WDT, eksportu,
 4. faktur krajowych ze stawkami 3%, 5%, 7% (8%)%, 22% (23%),
 5. transakcji opodatkowanych VAT poza terytorium kraju (miejsce świadczenia lub dostawy zgodnie z przepisami VAT poza terytorium kraju) - oznaczanych jako NP (nie podlega).

Są to zatem podstawowe transakcje, jakie podatnicy prowadzą w krajowej działalności gospodarczej, zobowiązującej do składania JPK_V7.

Poza tym, jeżeli obowiązek zapłaty podatku wynika z czynności importu tj. ze zgłoszenia celnego lub z deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, dokumentujących dokonanie importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, do JPK_V7 należy wprowadzić również:

 1. a) numer zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej,
 2. b) datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej,
 3. c) imię i nazwisko lub nazwę nadawcy w przypadku zgłoszenia celnego.

Transakcje w JPK_V7 bez danych adresowych, dat prowadzenia transakcji, numeru dowodu

W powyższej grupie transakcji (tzn. wprowadzanych do JPK_V7 z danymi dodatkowymi) nie znajdują się transakcje zawierające następujące informacje lub udokumentowane następującymi dowodami, które ujmuje się w JPK_V7 wyłącznie z ograniczonym zakresem informacji:

 • wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży podatników prowadzących sprzedaż na kasie rejestrującej - fiskalnej (tj. ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT) - dodatkowo obowiązkowe oznaczenie RO;
 • wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego nieudokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej (tj. o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT), wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku - dodatkowo obowiązkowe oznaczenie WEW;
 • wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, tj. w sytuacji niewykonywania działalności przez 10 miesięcy, zaprzestania prowadzenia działalności opodatkowanej, lub likwidacji spółki cywilnej lub osobowej nie posiadającej osobowości prawnej - dodatkowo obowiązkowe oznaczenie WEW;
 • wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy - bez oznaczenia WEW - kwota wprowadzana w osobne pole - K_34,
 • wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazaną w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy -transakcja wykazywana na podstawie wystawionej faktury zagranicznej ale bez konieczności jej oznaczania w pliku - kwoty podatku
 • podlegają wprowadzeniu w osobnym polu K_35;
 • wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy - transakcja wykazywana na podstawie wystawionej faktury zagranicznej ale bez konieczności jej oznaczania w pliku - kwoty podatku podlegają wprowadzeniu w osobnym polu K_36;
 • wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy - transakcja wykazywana na podstawie wystawionej faktury zagranicznej - w osobnym polu K_36;

Powyższe transakcje nie muszą zatem zawierać:

 • numeru podatkowego nabywcy, dostawcy lub usługodawcy, zapisywanego poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu cyfrowo-literowego,
 • danych adresowych i nazwy nabywcy, dostawcy lub usługodawcy,
 • numeru faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,
 • daty ich wystawienia,
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »