Księgowanie faktur korygujących od 2021 r. po nowemu. Koniec z potwierdzeniami korekt

Obecnie skorygowanie podatku naliczonego już podatku VAT przez sprzedawcę możliwe jest pod warunkiem, że dysponuje on potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Zdarza się, że potwierdzenie trafić może do sprzedawcy po dłuższym czasie, a to obciąża jego działalność podatkiem VAT, który nie powinien być opłacony. Sytuacja ma się jednak zmienić.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Przepisy inaczej regulują zasady ujęcia w ewidencji JPK_VAT (JPK_V7) faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania w stosunku do tych wystawionych pierwotnie (tzw. faktury in minus) oraz faktur podwyższający tę podstawę (faktury in plus). Termin ujęcia tych dokumentów w ewidencjach VAT decydował będzie o tym, czy trzeba korygować wstecz rozliczenia podatku, ewidencje i deklaracje VAT, czy można korektę przeprowadzić na bieżąco.

W przypadku faktur “in minus” obniżenia kwot w stosunku do tych z faktury pierwotnej, dokonuje się u sprzedawcy dopiero w deklaracji za ten okres, w którym nabywca otrzyma fakturę korygującą. W tym okresie można obniżyć podstawę opodatkowania ale jedynie jeśli sprzedawca uzyska potwierdzenie otrzymania tej faktury korygującej  przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono tę fakturę. Potwierdzenie to musi być uzyskane przez sprzedawcę przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Oznacza to, że spełnić trzeba dwa warunki łącznie:

  • korekta musi być otrzymana w danym okresie,
  • potwierdzenie jej otrzymania musi trafić do sprzedawcy nie później niż 25 dnia miesiąca następnego.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej dopiero za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Bardziej skomplikowana zasada dotyczy ujmowania faktur podwyższających. Tylko w przypadku podwyższenia podstawy opodatkowania z przyczyn mających miejsce w okresach późniejszych niż dokonanie sprzedaży, pozwala ująć fakturę na bieżąco, tzn. w dacie tego zdarzenia.

Jeśli natomiast doszło do błędu lub innej pierwotnie istniejącej przyczyny, podstawę opodatkowania należy podwyższyć już w okresie pierwotnym, w którym wystawiono fakturę korygowaną, czyli tę pierwszą (a nie korygującą). Zmusza to do korekty wstecz a często płacenia odsetek za zwłokę.

Od 2021 r. korekty bez potwierdzania otrzymania faktur.

Zgodnie z planowanymi zmianami w podatku VAT usunięty zostanie formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Dojdzie więc do uproszczenia procedury korekt “in minus” u sprzedawców towarów i usług. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. Odbiór dokumentów korygujących nie będzie zatem warunkiem wymaganym przez sprzedawcę.

Zmiany w rozliczeniach faktur korygujących “in plus”

W stosunku do korekt “in plus” (podwyższających podstawę opodatkowania, w przepisach znajdą się zapisy, że korekty dokonać należy na bieżąco, jeśli jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży. Obecnie zasada ta, choć jest ona taka sama, wynika wyłącznie z praktyki i wyroków sądowych i nie ma swojego przełożenia w przepisach prawa.

Nowe przepisy ułatwią rozliczenia podatku od towarów i usług i przygotowanie pliku JPK_V7

W efekcie wprowadzenia nowych przepisów, od 2021 r. wyłącznie korekta, która powoduje zwiększenie VAT i wynika ze zdarzeń pierwotnych, będzie zmuszała do zmian w złożonych do tej pory deklaracjach lub ewidencjach VAT. Taki przypadek to np. wprowadzenie na fakturę błędnej (zbyt niskiej) stawki VAT (np. 8% zamiast 23%), zastosowanie zwolnienia z VAT zamiast odpowiedniej stawki VAT albo zastosowanie zbyt niskiej podstawy opodatkowania (np. wskazanie na fakturze, że sprzedano 1 sztukę towaru zamiast 10 sztuk).