Jak prawidłowo przesłać ewidencję JPK_GV - dylematy członków grupy VAT

Jak prawidłowo przesłać ewidencję JPK_GV - dylematy członków grupy VAT

Od 1 lipca 2023 r. na członkach grupy VAT spoczywa nowy obowiązek comiesięcznego przesyłania do urzędu skarbowego elektronicznej ewidencji dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Ewidencję złożyć należy według wzoru struktury JPK_GV(1). Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób prawidłowo przesłać tę ewidencję oraz - co jeszcze istotniejsze - jak prawidłowo złożyć korektę takiej ewidencji.

Przepisy o grupach VAT weszły w życie 1 lipca 2022 r. Grupa VAT jest samodzielnym podatnikiem podatku VAT utworzonym przez podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie . Podmioty te muszą posiadać na terytorium Polski swoją siedzibę lub chociażby prowadzić działalność gospodarczą w formie oddziału. Grupę VAT można opisać jako prawną formę współdziałania do celów VAT, funkcjonującą tylko do celów rozliczania tego podatku. Po przystąpieniu do grupy VAT członek grupy staje się częścią nowego odrębnego podatnika VAT – grupy VAT. Członek grupy VAT nie może być jednocześnie członkiem innej grupy VAT. Utworzenie grupy VAT następuje poprzez obowiązkowe zawarcie umowy pisemnej na okres dłuższy niż 3 lata. Następnie przedstawiciel grupy VAT dokonuje zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Istnienie powiązania finansowego, ekonomicznego i organizacyjnego między członkami grupy VAT musi występować nieprzerwanie przez okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika.

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Nowy obowiązek członków grupy VAT

Dnia 1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT zawarta w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w tym właśnie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Od tej chwili członkowie grupy VAT muszą prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Obowiązek ten ciąży na nich niezależnie od tego, że czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Ewidencja musi zawierać co najmniej dane dotyczące:

  • rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług,
  • członków grupy VAT, na rzecz których dokonano czynności,
  • dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności.

Członkowie grupy VAT są obowiązani przesyłać ewidencję do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu

Nowy Polski Ład - zmiany w JPK

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę KSeF w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury szybko i łatwo wystawisz oraz wyślesz darmową e-fakturę w KSeF. Najlepsze rozwiązanie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur.
Wystaw e-fakturę w systemie KSeF już teraz »

JPK_GV czyli schemat elektronicznej ewidencji czynności dostawy towarów i świadczenia usług

Również 1 lipca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (Dz.U. z 2023 r., poz. 727). Określa ono szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji oraz sposób ich wykazywania. Rozporządzenie wskazuje szereg danych, które obowiązkowo muszą się w ewidencji znaleźć, a także kilka informacji opcjonalnych.

Ewidencję według wzoru struktury JPK_GV można przygotować przy pomocy programu księgowego. Jednak złożyć tę ewidencję do urzędu skarbowego można tylko elektronicznie za pośrednictwem środowiska do wysyłki JPK. Pliki dla struktury JPK_GV zapisywane są w formacie XML.

Jak prawidłowo złożyć korektę ewidencji JPK_GV?

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT reguluje sposób wykazywania danych w ewidencji JPK_GV, w tym w szczególności w zakresie korekty tej ewidencji.
W ewidencji wskazuje się cel jej przesłania poprzez zaznaczenie jednej z dwóch opcji: przesłanie ewidencji albo korekta ewidencji. W przypadku korekty ewidencji należy przesłać nową ewidencję, zawierającą pełne dane, w tym dane poprawione. Nieprawidłowe jest przesłanie ewidencji zawierającej jedynie dane poprawione. Do korekty ujętych uprzednio w ewidencji danych stosuje się odpowiednio zasady dotyczące korekty podstawy opodatkowania. W przypadku korekty ewidencji może ona zawierać wytłumaczenie zakresu dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.

Zmiany w JPK V7 - styczeń 2023