2021-12-15 | Zmiany w JPK V7 - styczeń 2023

Zmiany w JPK V7 - styczeń 2023

Zmiany w ujmowaniu faktur korygujących oraz zmiany w zasadach prezentowania dowodów wewnętrznych (wcześniej - dokumentów wewnętrznych) i dowodów zbiorczych czy w rozliczeniach podatkowych grup kapitałowych, - stanowią podstawowe modyfikacje, jakie znajdą się w plikach JPK przesyłanych za okres styczeń 2023 r. i za okresy późniejsze.

Mimo pierwotnych propozycji, od 1 stycznia 2023 r. raportowanie w plikach JPK odbywać będzie się na tej samej wersji dokumentu, co do tej pory. Zmiany wynikać będą z ujęcia poszczególnych dokumentów w samych plikach.

JPK V7 podstawą do tytułu wykonawczego dla każdego członka grupy VAT

W imieniu grupy VAT - jako podatnika traktować będzie się przedstawiciela grupy VAT i to on będzie składał JPK_VAT z deklaracją. W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę VAT tego statusu członkowie grupy VAT przedstawiciel oraz poszczególni członkowie grupy, odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług.

Złożenie części deklaracyjnej JPK V7 staje się tytułem wykonawczym i pozwala prowadzić czynności egzekucyjne w stosunku do każdego z członków grupy VAT.

W efekcie deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § a pkt 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a zgodnie z art. 3b § 2 pkt 1 tej ustawy również na członka grupy VAT.

Faktury zerowe, faktury bez VAT a JPK V7

Ewidencja powinna zawierać dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego m.in. wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dokumentowanych fakturą czynności podlegających opodatkowaniu, a nie tylko takich ja miało to miejsce do tej pory, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy o podatku VAT. Tym samym podatnik w pliku JPK ma obowiązek wykazać w ewidencji wszystkie wystawione faktury, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a, tj. np. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone oraz biletów.

W efekcie faktury wystawione pomimo braku obowiązku wystawienia, są obligatoryjnie ujmowane w ewidencji JPK. Nie dotyczy to oczywiście podatników, którzy w ogóle nie są zobligowani do składania pliku JPK (np. zwolnionych podmiotowo z VAT).

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Dowód wewnętrzny zamiast dokumentu wewnętrznego

W przepisach oraz w samym pliku dojdzie do zmiany nomenklatury z „dokumentu wewnętrznego” na „dowód wewnętrzny”. Wynika to z ujednolicenia nazewnictwa z innymi przepisami podatkowymi m.in. przepisami o podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodu (przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) i innych ewidencji.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa na odległość ewidencjonowana dowodem wewnętrznym

WSTO_EE - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju ewidencjonowana ma być w JPK V7 na podstawie dowodu wewnętrznego. Nie będzie to natomiast dokument standardowy, taki jak faktura czy paragon. Dokument ten będzie niezależnym od innych dokumentów, tzn. transakcja tego typu powinna być ewidencjonowana niezależnie w celu umożliwienia organowi skarbowemu kontroli limitu 42.000 zł, tj. limitu transakcji z podatkiem VAT naliczanym poza Polską.

Dokumenty zbiorcze - data ujęcia w JPK

Dokumenty zbiorcze należy ujmować według daty ostatniego zdarzenia objętego tym dokumentem. Dotyczy to także podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, tj. rozliczających się kwartalnie. Za pierwszy i drugi miesiąc kwartału – podatnicy ci ujmują w ewidencji za każdy z tych miesięcy zdarzenia zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, niezależnie od faktu, że rozliczenie kwartału nastąpi w deklaracji składanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.

Rozliczenia za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem wejścia w życie zmian (przez 1 stycznia 2023 r.) raportować należy zgodnie z przepisami dotychczasowymi.