Nie wszystkie usługi kulturalne online skorzystają ze zwolnienia z VAT

Nie wszystkie usługi kulturalne online skorzystają ze zwolnienia z VAT

Ustawa o VAT zwalnia z tego podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców wynagradzane w formie honorariów. Zarazem jednak ustawodawca przewidział wyłączenia od tego zwolnienia, które istotnie rzutują na świadczenie usług kulturalnych w formie online. Przypadek warsztatów scrapbookingu omówiony został w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 02.08.2023 r.

Scrapbooking jest sztuką ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Wiedza w zakresie techniki scrapbooking pozwala na stworzenie z nich unikatowej ozdoby/pamiątki, czyli albumu. Obecnie scrapbooking uznawany jest za formę sztuki.

Umowa o dzieło

W przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanie faktycznym wnioskodawczyni realizuje warsztaty online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu jako takim oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła w technice scrapbookingu. Treść warsztatów została uprzednio nagrana. Filmy dostępne są na platformie internetowej w formie filmów niepublicznych, co oznacza, że tylko osoba, która otrzymała link do filmu, może go zobaczyć. Warunkiem uzyskania dostępu do nagrania jest opłacenie udziału w warsztatach. Ogłoszenie o nadchodzących warsztatach następuje w social mediach oraz w formie newslettera mailowego.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Usługi kulturalne świadczone jako indywidualny wykonawca bądź artysta wykonawca

Warunkiem zastosowania zwolnienia z VAT świadczenia usług kulturalnych jest spełnienie zarówno przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, jak również przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącym rodzaju świadczonych usług. Niespełnienie chociażby jednej z tych przesłanek powoduje, że zwolnienie nie będzie miało zastosowania.

Autorskie koszty uzyskania przychodu

Co do przesłanki podmiotowej wnioskodawczyni działa jako indywidualny twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, otrzymując wynagrodzenie w formie honorarium. Pod kątem przedmiotowym natomiast pomocniczo sięgnąć należy do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z którą działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Za usługi kulturalne uznać można zatem wszelkie usługi polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie historii, nauki i sztuki. Podobnie „kulturę” zdefiniował w wyroku z dnia 1 czerwca 2009 r. WSA w Gliwicach (sygn. akt III SA/GI 259/09). Przykładowo działalność w zakresie grafiki komputerowej uważana jest obecnie za działalność użytkową, lecz możliwe jest również tworzenie dzieł sztuki w takiej technice, a warsztaty z zakresu grafiki komputerowej organizowane przez instytucje kultury kwalifikowane są jako usługi kulturalne.

Filmy i nagrania na wszelkich nośnikach powodują wyłączenie ze zwolnienia

Tym niemniej podkreślić należy, że ustawodawca wyłączył ze zwolnienia usługi związane z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach oraz usługi związane z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach. Odnosząc się zatem do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że usługi polegające na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów nie są objęte zwolnieniem z VAT. Wymienione usługi co prawda stanowią usługi kulturalne i wnioskodawczyni działa w tym zakresie jako indywidualny twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w formie honorarium. Jednakże usługi te stanowią usługi związane z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy forma tych warsztatów opiera się na udostępnieniu wcześniej nagranego filmu.

Jak wypełnić formularz VAT-7

Zwolnienie od podatku VAT znajdzie z kolei zastosowanie dla świadczonych przez wnioskodawczynię usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy. Powyższe wynika z faktu, że wnioskodawczyni świadczy w powyższym zakresie usługi kulturalne jako indywidualny twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz świadczone przez nią usługi są wynagradzane w formie honorarium. W przypadku świadczonych w takiej formie usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy nie występują bowiem żadne okoliczności, które powodowałyby utratę zwolnienia z VAT.

Podstawa: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.08.2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.236.2023.4.PRP