Rozliczenia proporcji VAT w pliku JPK_V7 w styczniu - problemy z dokumentem WEW

W pierwszym miesiącu nowego roku 2021 obowiązkowe jest rozliczenie proporcjonalnie odliczonego podatku VAT, biorąc pod uwagę obrót wykazany dla celów VAT w roku 2020. Pliki JPK_V7 będą po raz pierwszy przeznaczone do tego celu.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Korekty rocznej podatku dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W efekcie za rok 2020, korekty dokonać należy w deklaracji i ewidencji styczniowej. Do korekty za cały rok posłużyć należy się plikiem JPK_V7, mimo jego wprowadzenia w drugiej części roku.

W pliku JPK_V7 lub JPK_V7K w części ewidencyjnej czynność rocznej korekty podatku odliczonego oznaczana będzie w polach poświęconych wyłącznie tej korekcie. Nie należy zatem wypełniać kwotami korekty pól przeznaczonych na odliczenie lub naliczenie podatku.

Podatnik wprowadza dane dotyczące korekty w części poświęconej podatkowi naliczonemu. Służy do tego celu pole K_45 - wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług. W polu tym podaje się zbiorczą wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług. W przypadku braku konieczności przygotowania korekty podatku - pole pozostaje puste.

 • Dokument wpisuje się w następujący sposób:
 • LpZakupu - wpisujemy kolejną liczbę porządkową
 • KodKrajuNadaniaTIN - wpisać BRAK
 • NrDostawcy - wpisać BRAK
 • DowodZakupu - pole pozostawia się puste
 • DataZakupu - pole pozostawia się puste, nie należy wpisywać daty, w której wystawiono dowód wewnętrzny (sporządzono korektę roczną),
 • DataWpływu - pole jest opcjonalne - pozostawia się puste
 • DokumentZakupu - wpisać “WEW”
 • MPP / IMP - pozostawić puste
 • K_40 - K_43 - pola odliczanego podatku - należy pozostawić puste,
 • K_44 Podaje się zbiorczą wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.
 • K_45 Podaje się zbiorczą wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług

Korektę podaje się:

 • w kwocie dodatniej, gdy dochodzi do podwyższenia kwoty odliczanej (okazało się, że po skontrolowaniu obrotu w danym roku więcej było czynności opodatkowanych niż pozostałych) albo
 • w kwocie ujemnej - ze znakiem minus (okazało się, że po skontrolowaniu obrotu w danym roku więcej było czynności opodatkowanych niż pozostałych),

Podatnik nie rozdziela kwot w polach K_44 i K_45 odpowiednio na zasadach wskazanych w art. 90a-90c i osobno art. 91, w których dochodzi do korekt rocznych wynikających z różnych przyczyn. Korektę podać należy łącznie jedną kwotą - jedną pozycją oznaczoną jako WEW , a zatem korekty wynikające z art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług wykazuje się zbiorczo z oznaczeniem „WEW”. Nie wystąpią zatem w ewidencji styczniowej dwa lub wielokrotność dokumentów WEW dotyczących korekty rocznej.

Nie jest natomiast wskazane w przepisach, w jakiej pozycji ująć w pierwszym miesiącu roczną korektę. Podatnik posiada zatem dowolność co do przypisania jej pozycji nr 1 w styczniu, ostatniej pozycji w styczniu (jedną z nich preferuje się stosować dla ułatwienia i jasności zapisów księgi) lub pozycji między pozostałymi kwotami wykazywanymi standardowo w styczniu.

Natomiast w części deklaracyjnej kwoty korekty rocznej trafiają w takich samych wartościach jak wykazane w części ewidencyjnej do pól:

 • P_44 Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – wykazana w K_44 (pole opcjonalne), przy czym w przypadku braku kwot do korygowania - pole pozostaje puste,
 • P_45 Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K_45 (pole opcjonalne), w przypadku braku kwot do korygowania pole pozostaje puste.

W efekcie podatnik w jednej pozycji podaje wartość korekt wynikających z:

 • art. 90/91 ustawy o VAT - tzn. kwot w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (zwolnionych z opodatkowania),
 • art. 90a ustawy o VAT - tzn. W przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej - w tym przypadku jednak korektę dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty, a zatem może ona nie następować wyłącznie w pierwszym miesiącu roku
 • art 90b ustawy o VAT- tzn. w przypadku, gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza lub odwrotnie - nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej gdy wcześniej przysługiwało odliczenie wyłącznie 50% - korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty, a zatem może ona nie następować wyłącznie w pierwszym miesiącu roku,
 • art. 90c ustawy o VAT tzn. w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 .

Jeżeli w danym okresie następuje zmiana przeznaczenia składnika majątku wskazanego w art. 90b lub 90c - wówczas korekty dokonuje się na bieżąco i trakcie roku wprowadza się ją w pozycje ewidencji i deklaracji przeznaczone dla rozliczania korekt. Natomiast jeżeli wszystkie korekty następują na koniec roku (akurat w rozliczeniu styczniowym), to nie trzeba generować trzech osobnych dokumentów WEW, osobnych dla każdego rodzaju korekt.

Przygotowanie proporcji dla generowania dokumentu WEW

Zastosowanie zasady ogólnej proporcji wynika z rozliczenia nabyć do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (zwolnionych z VAT jak i nie podlegających opodatkowaniu w PL), podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W inny sposób rozlicza się proporcję co do nieruchomości, samochodów z odliczeniem VAT 50% po zmianie przeznaczenia, oraz towarów i usług służących również do działalności innej niż opodatkowana (tzn. na w jednostkach samorządu terytorialnego wykonywanie usług własnych).

W przypadku powyższej ogólnej zasady, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, a proporcję taką ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Określa się ją procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja i zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Jednocześnie podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu będącego podstawą określania proporcji lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Natomiast gdy proporcja przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%. Jeśli z drugiej strony proporcja nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Natomiast po zakończeniu roku, należy dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie na takich samych jak powyższe zasadach z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku podatkowego.

 więcej informacji o paragonach i fakturach do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »