Jak wypełnić część deklaracyjną JPK_V7 zamiast VAT-7 i VAT-7K - instrukcja krok po kroku - cz.2

Czytaj także instrukcje: nagłówek pliku JPK_V7 | część ewidencyjna sprzedaż VAT | część ewidencyjna zakupy VAT.
Sprawdź także przykład rozliczenia JPK_V7M i uwagi JPK_V7K (V7 XML).

Objaśnienia JPK_V7 - pola części deklaracyjnej:

Część deklaracyjna wypełniana jest kwotami podsumowań poszczególnych kolumn części ewidencyjnej sprzedaży i zakupu pliku JPK_V7, po czym po przeniesieniu tych kwot dochodzi do ich zaokrąglenia oraz ich podsumowania (podatek należny do zapłaty, podatek do zwrotu / do przeniesienia na kolejne okresy / do przeniesienia na inne zobowiązania). Poza kwotami z części ewidencyjnej, w części deklaracyjnej podatnik składa informację o rodzaju transakcji, zasadach zwrotu podatku, terminie jego zwrotu oraz przeniesienia go na poczet następnych okresów. Wprowadzana jest również kwota odliczenia lub zwrotu wartości ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Poszczególne pozycje deklaracji (podstawy opodatkowania i kwoty podatków) zaokrągla się do pełnych złotych (zarówno pojedyncze podstawy opodatkowania, jak i kwoty wyliczonego od nich podatku) w ten sposób, że końcówki wynoszące od 1 gr do 49 zaokrągla się w dół, a 50 do 99 gr. - w górę. Wyliczenia poszczególnych kwot podatku z tytułu poszczególnych rodzajów transakcji dokonuje się na podstawie kwot wykazanych w ewidencji zakupu i sprzedaży, a zatem podatek VAT najpierw jest wyliczany od kwot zaprezentowanych w ewidencji (od faktycznej, niezaokrąglonej podstawy, a dopiero następnie dochodzi do zaprezentowania sumowanej podstawy opodatkowania i sumowanego VAT w części deklaracyjnej JPK_V7. Ostateczna kwota do zapłaty, wynikająca z różnicy podatku naliczonego nad należnym, wynika z różnicy pól już zaokrąglonych, stąd będzie ona kwotą zaokrągloną do złotych w związku z wcześniejszym zaokrągleniem podatku należnego i podatku naliczonego (ta sama zasada będzie dotyczyła różnicy prezentowanej kwoty podstawy opodatkowania).

Poszczególne pola części deklaracyjnej JPK_V7 łącznie z komentarzem:

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku

W polu sumowane są kwoty z tytułu czynności z art. 43, 82 ust. 3 i pozostałych przepisów ustawy o VAT. Pozycje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju nie powinny trafiać do tej pozycji (w ich przypadku nie ma miejsca ze zwolnieniem z podatku od towarów i usług, lecz z brakiem opodatkowania tym podatkiem). Nie podaje się kwoty podatku, nie trzeba wpisywać 0 zł. Podatnik świadczący usługi zwolnione powinien skontrolować kwotę podatku odliczonego - dokonywać odliczenia wyłącznie w zakresie czynności opodatkowanych lub ustalić odliczenie VAT na zasadzie proporcji, tzn. przypisać część odliczenia VAT czynnościom opodatkowanym, a część zwolnionym i zgodnie z tą proporcją odliczać wyłącznie część kwoty VAT.

Jeśli podatnik świadczy wyłącznie czynności zwolnione z VAT i nie dokonał rejestracji jako VAT zwolniony, to nie musi składać JPK_V7. Obowiązkiem podatnika może być w takim przypadku prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT ( nie będącej przedmiotem raportowania do urzędu skarbowego). W przypadku rejestracji dla celów VAT jako podatnik zwolniony z VAT, podatnik również nie składa JPK_V7.

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju

Wskazać należy wszystkie takie czynności dostaw towarów, dla których miejsce dostawy (zgodnie z art 22 - 24 ustawy o VAT lub na podstawie rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie) znajduje się poza terytorium kraju. Nie podaje się tu wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, eksportu , WDT, dostaw krajowych, w szczególności dostaw opodatkowanych stawką 0% VAT w Polsce.

Odpowiednio podać należy również wartość świadczonych usług, dla których miejscem świadczenia jest obszar poza terytorium kraju art. 28a - 28o lub na podstawie rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie).

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

Ujmuje się tu łączną wartość usług, do których stosuje się art. 28b (tzn. dla których miejsce opodatkowania wyznacza się na zasadach ogólnych), świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Nie wyszczególnia się w polu:

 • usług opodatkowanych na zasadach szczególnych (Art. 28c-28o),
 • importu usług,
 • usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się na terytorium RP.
 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%

Nie należy tu podawać WDT (mimo stosowania stawki 0%)

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy

Wpisać należy podstawę opodatkowania w związku z transakcjami, przy których dokonano zwrotu VAT podróżnym. Przy spełnieniu odpowiednich warunków do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%.

Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego. Zwrotu dokonywać można wyłącznie po spełnieniu szeregu warunków co do zabezpieczenia oraz co do zgłoszeń.

 • Pola zbiorczych wysokości podstawy opodatkowania (oraz kwoty podatku) z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawkami 5%, 8%, 23% , oraz korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku VAT

kwoty należy obniżyć o kwoty korekt

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – wykazana w K_21 (pole opcjonalne).

Wykazuje się wyłącznie kwoty WDT opodatkowane według stawki 0%. W przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium kraju, należy transakcję ująć jako transakcję krajową według stawki krajowej właściwej dla tej transakcji. Przy otrzymaniu dokumentów i potwierdzeń - deklarację należy odpowiednio skorygować.

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów

Wykazuje się wyłącznie kwoty eksport opodatkowane według stawki 0%. W przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium kraju, należy transakcję ująć jako transakcję krajową według stawki krajowej właściwej dla tej transakcji. Przy otrzymaniu dokumentów i potwierdzeń - deklarację należy odpowiednio skorygować.

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania (i odpowiednio - kwoty podatku) z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Wpisać należy zarówno transakcje udokumentowane przez podatnika dokumentem z numerem NIP-UE kontrahenta, jak i bez tego numeru. Wprowadzić należy tu również transakcje WNT związane z przemieszczeniami wewnątrz magazynowymi (przemieszczeniem między dwoma zakładami tego samego podatnika) lub w magazynach typu call-off stock.

Kwoty podatku podać należy zbiorczo według stakwi krajowej dla wykazywanych transakcji WNT.

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania (oraz odpowiednio - zbiorcza informacja co do kwoty podatku) z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W tej sytuacji stosowana jest krajowa stawka, a import rozliczany jest po stronie sprzedaży, a także po stronie nabycia. Odliczenie VAT możliwe jest wyłącznie przy spełnieniu dodatkowych warunków dotyczących dokumentacji importu. W pozycjach wykazywana jest kwota z tytułu nabyć, dla których podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego, zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego, wymagalności opłat celnych z tytułu procedur składowania celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze. Podstawa obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia – o ile nie zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Podstawa obejmuje również inne opłaty, które organ celny musi pobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawa opodatkowania może się dodatkowo zmieniać w przypadku różnych procedur celnych.

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania (oraz podatku należnego) z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy.

W polu wprowadzane są usługi, które pozostają importowane od podatników nieposiadających w Polsce miejsca siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności, a usługobiorcą jest podatnik podatku od towarów i usług lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania dla celów VAT w Polsce.

Jednocześnie taka usługa jest opodatkowana na zasadach art. 28 ustawy o VAT tzn. że miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada:

 • siedzibę działalności gospodarczej.
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej,
 • stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu - w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

Określając usługę, należy dodatkowo skontrolować, czy nie jest ona wymieniona w przepisach szczegółowych, tzn. art. 28c-28o ustawy. Tego rodzaju usług nie należy sumować w tym polu.

 • Zbiorcza wysokość podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

W polu wprowadzane są usługi, które pozostają importowane od podatników nieposiadających w Polsce miejsca siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności, a usługobiorcą jest podatnik podatku od towarów i usług lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania dla celów VAT w Polsce.

W polu wprowadzane są jednak nabywane usługi dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy inne niż wynikające z art. 28b, tzn. m.in.:

 • świadczone przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich,
 • związane z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego,
 • usług transportu pasażerów i towarów,
 • wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych,
 • pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobnych usług,
 • wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym,
 • świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych,
 • krótkoterminowego wynajmu środków transportu,
 • świadczenia usług turystyki.

We wszystkich tych przypadkach należy zbadać, czy usługa w danym przypadku podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy, tj. w Polsce przez podatnika podatku od towarów i usług.

 • Zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania (podatek) z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy

W polu wyszczególnić należy podstawę opodatkowania i odpowiednio podatek z tytułu nabyć towarów, gdy spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów:

– innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,

– innej niż transfer bonów jednego przeznaczenia

– podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 jako podatnik VAT,

b) nabywcą jest:

– w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej

– podmiot zarejestrowany do celów podatku od towarów i usług zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,

– w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem dostawy towarów, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

– w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,

c) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

 • Zbiorcza wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy

Wpisać należy łączną kwotę podstawy opodatkowania i należnego podatku wynikającego ze spisu z natury obejmującego towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Spis z natury ten ma dotyczyć towarów na dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia w tej sprawie. Wyceny towarów dla celów ustalenia podstawy opodatkowania wykonuje się z uwzględnieniem wartości rynkowej z dnia zaprzestania działalności.

 • Zbiorcza wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy

Wypełniają podatnicy zmuszeni do zwrotu ulgi na zakup kas rejestrujących. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, nie dopełni obowiązku zapewniania urządzeniu połączenia z Centralnym Repozytorium Kas.

 • Zbiorcza wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy.

Wyszczególnia się podstawę opodatkowania i podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju. Podatek w tym przypadku podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego i wykazaniu w pliku JPK_V7.

 • Zbiorcza wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy

Pole dotyczy wyłącznie następujących nabyć wewnątrzwspólnotowych:

1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);

2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);

6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;

10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);

11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

 • Łączna wysokość podstawy opodatkowania - w polu sumuje się wykazywane w poszczególnych polach powyżej podstawy. Nie należy pomijać żadnej z pozycji wypełnionych powyżej. Kwota nie podlega już zaokrągleniu do pełnych złotych (poszczególne pozycje były zaokrąglane więc nie ma takiego obowiązku na tym etapie).
 • Łączna wysokość podatku należnego w polu sumuje się wykazywane w poszczególnych polach powyżej podstawy. Kwota nie podlega już zaokrągleniu do pełnych złotych (poszczególne pozycje były zaokrąglane więc nie ma takiego obowiązku na tym etapie).
 • Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji.

Wprowadzana powinna być kwota, która nie została przekazana do zwrotu lub która nie została przekazana na pokrycie ściśle określonych, innych zobowiązań podatkowych. Kwota pomniejszy wartość podatku należnego do zapłaty.

 • Zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych

Ująć należy wszystkie podstawy opodatkowania, wprowadzone do części ewidencyjnej, z tytułu nabycia składników majątku zaliczonych do środków trwałych. W pozycji należy ująć wyłącznie te składniki majątku, które w rozumieniu podatku dochodowego, podatnik uznaje za środki trwałe. W efekcie nie zostaną w niej ujęte m.in. składniki wykorzystywane krócej niż rok, a wartości niższej niż 10.000 zł i zaliczone do kosztów w rozliczeniach bieżących, wydatki na remont, modernizację lub ulepszenie środka trwałego, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych.

W przypadku prawa do odliczenia VAT częściowo, wprowadzić należy odpowiednio część podstawy opodatkowania, od której wylicza się taki VAT do odliczenia (np. 50% podstawy przy wydatkach na pojazd samochodowy wykorzystywany w działalności mieszanej).

Ująć należy wszystkie kwoty podatku, wprowadzone do części ewidencyjnej, z tytułu nabycia składników majątku zaliczanych do środków trwałych. W pozycji należy ująć wyłącznie te składniki majątku, które w rozumieniu podatku dochodowego, podatnik uznaje za środki trwałe. W efekcie nie zostaną w niej ujęte m.in. składniki wykorzystywane krócej niż rok, o wartości niższej niż 10.000 zł i zaliczone do kosztów w rozliczeniach bieżących, wydatki na remont, modernizację lub ulepszenie środka trwałego, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych.

 • Zbiorcza wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług

Wprowadzać należy wszystkie pozostałe podstawy opodatkowania, które nie wynikają z nabycia składników majątku kwalifikowanych do środków trwałych, m.in. towarów podstawowych, pomocniczych, materiałów, usług obcych, wyposażenia, wydatków bieżących.

 • Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług

Wprowadzać należy wszystkie pozostałe kwoty podatku, który nie wynika z nabycia składników majątku kwalifikowanych do środków trwałych, m.in. towarów podstawowych, pomocniczych, materiałów, usług obcych, wyposażenia, wydatków bieżących.

 • Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych

Kwota korekty rocznej związanej z wykorzystaniem składników majątku nie tylko do działalności opodatkowanej, ale również do działalności, w związku z którą prawo odliczenia VAT nie przysługuje.

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania (wyłącznie za ten konkretny jeden rok).

Korektę należy ująć w rozliczeniu pierwszego okresu rozliczeniowego po roku, którego korekta dotyczy.

 • Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług

Kwota korekty rocznej związanej z wykorzystaniem składników majątku nie tylko do działalności opodatkowanej, ale również do działalności, w związku z którą prawo odliczenia VAT nie przysługuje.

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania (wyłącznie za ten konkretny jeden rok).

W pozycji ująć należy zatem korekty dotyczące:

 • nabytego majątku niskocennego, nieuznanego za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,
 • majątku wykorzystywanego krócej niż rok.

Korektę należy ująć w rozliczeniu pierwszego okresu rozliczeniowego po roku, którego korekta dotyczy.

 • Pole Zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy

Pole służy do wskazania wartości przeprowadzonych korekt związanych ze stosowaniem ulgi na złe długi - obniżających wartość podstawy opodatkowania. Nie należy tu wprowadzać kwot korekt “in plus” (tzn. dokonywanych po uregulowaniu przez kontrahenta jego zobowiązań na rzecz podatnika wypełniającego JPK_V7), stąd też pole to należy wypełniać kwotami ze znakiem “minus”. W polu łączy się kwoty korygowane, wykazywane w części ewidencyjnej w polach dotyczących stawki 5%, 8% i 23%. W polu tym nie trzeba rozdzielać kwot według poszczególnych stawek - podaje się łączną wartość, o którą korygowany (obniżany) jest podatek do zapłaty.

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona, tj. w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 • Pole Zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy

Pole służy do wskazania wartości przeprowadzonych korekt - obniżających wartość kwoty podatku. Nie należy tu wprowadzać kwot korekt “in plus” (tzn. dokonywanych po uregulowaniu przez kontrahenta jego zobowiązań na rzecz podatnika wypełniającego JPK_V7), stąd też pole to należy wypełniać kwotami ze znakiem “minus”. W polu łączy się kwoty korygowane, wykazywane w części ewidencyjnej w polach dotyczących stawki 5%, 8% i 23%. W polu tym nie trzeba rozdzielać kwot na poszczególne stawki - podaje sie łączną wartość, o którą korygowany (obniżany) jest podatek do zapłaty.

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona, tj. w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 • Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia.
  Suma kwot podatku z poszczególnych wcześniejszych pozycji. Suma będzie odejmowana i odliczana w danym okresie, a jej nadwyżka będzie przedmiotem zwrotu, zaliczenia na rzecz innych zobowiązań lub przeniesienia na kolejne okresy. Sumuje się faktycznie występującą w deklaracji kwotę podatku - tzn. taką, która zostaje odliczona w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
  Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
  W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
  Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »
 • Pole Kwota na kasy rejestrujące do odliczenia w danym okresie - wpisać należy kwotę netto wydatkowaną na zakup kasy; w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

W polu wpisujemy wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, w części przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, do wysokości tej nadwyżki, nadwyżka trafiać będzie do tej samej pozycji w kolejnym okresie rozliczeniowym. Kupno kas online w zamian za kasy tradycyjne oraz kas mobilnych odbywa się według tych samych reguł, co do tej pory; w efekcie wymiana kasy na nowszą generację, nie pozwala na ulgę, gdyż była ona wcześniej wykorzystana lub ponieważ zakup kas rejestrujących nastąpił później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.


 • Pole - Kwota na kasy rejestrujące nieodliczana w danym okresie - wpisać należy kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących (wartość netto), ale jedynie tę jej część, która:
  • przysługujące do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub
  • powiększa wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W przypadku gdy wysokość podatku naliczonego jest większa lub równa wysokości podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym lub wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących jest większa od wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym podaje się pozostałą nieodliczoną (czyli nieujętą w polu o nazwie - kwota na kasy rejestrujące do odliczenia w danym okresie) wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe. Podać należy kwotę netto, podatek VAT od zakupu kasy odliczać należy na zasadach ogólnych i wykazać w pozycjach właściwych dla nabycia towarów i usług.

 • Pole “Zaniechanie poboru” - podaje się w nim wysokość podatku objętą zaniechaniem poboru na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), do wysokości nadwyżki podatku należnego nad naliczonym pomniejszonej o wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.
 • Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego - wypełnienie pola jest obowiązkowe. Jeśli jednak wystąpi podatek do zwrotu lub do przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - pole wypełnia się kwotą 0 zł. Podobnie kwotę 0 zł wpisać należy jeśli vat należny i naliczony będzie się równoważył.

W polu tym sumuje się kwoty wykazane w części ewidencyjnej - w zakresie sprzedaży i odejmuje od niej kwoty wykazane w części ewidencyjnej - dotyczącej zakupów, następnie odejmując od tak uzyskanej różnicy ulgę na złe długi z tytułu nierzetelnych płatności (art. 89a ustawy) lub dodając do niej kwotę z tytułu uzyskanych płatności z ulgi na złe długi. Następnie kwotę należy obniżyć o wartość ulgi na zakup kas rejestrujących.

 • Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

W polu podaje się łączną kwotę nadwyżki, w tym również podatek naliczony, który w związku z brakiem czynności opodatkowanych podlega przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy lub zwrotowi. W tym polu podaje się także wysokość ulgi na zakup kas rejestrujących nieodliczoną od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

Pole określa wartość uzyskaną po sumowaniu kwoty wykazanej w części ewidencyjnej - w zakresie sprzedaży po odjęciu od niej kwoty wykazane w części ewidencyjnej - dotyczącej zakupów, następnie odjęciu od tak uzyskanej różnicy ulgi na złe długi z tytułu nierzetelnych płatności (art. 89a ustawy) lub dodaniu do niej kwoty z tytułu uzyskanych płatności z ulgi na złe długi. Następnie kwotę należy obniżyć o wartość ulgi na zakup kas rejestrujących. Jeżeli uzyskana wartość jest ujemna - podlega ona wykazaniu w tym polu (wykazywana jest ze znakiem dodatnim).

 • Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika

Podaje się wysokość różnicy podatku podlegającą zwrotowi na rachunek bankowy podatnika oraz do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 • Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy.

Pole powoduje przyspieszenie terminu zwrotu podatku, niemniej na podstawie kwoty z tego pola, trafić on może wyłącznie na rachunek VAT podatnika. Zgodnie z art. 87 ust. a, na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Jeżeli podatnik nie zaznaczy tego pola, zwrot nastąpi na rachunek rozliczeniowy. Jeżeli natomiast zwrot nastąpi na rachunek VAT, podatnik posiada ograniczone możliwości co do dysponowania zwrotem (tj. może przeznaczać go na regulowanie VAT przy zapłacie lub zapłaty z tego tytułu należności publicznoprawnych).

 • Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy (pole opcjonalne).

Zaznacza się w przypadku żądania zwrotu w terminie 25 dni. Warunkiem takiego przyspieszonego terminu zwrotu jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) kwoty obecnie deklarowanego (w tej konkretnej deklaracji) podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. afaktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
 2. innych niż powyższe faktur, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
 3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy VAT, i zostały przez podatnika zapłacone,
 4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a (w tzw. procedurze uproszczonej, w której import rozliczany jest w deklaracji VAT podatnika - nabywcy), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności z pkt 1,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

 • Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy (pole opcjonalne).

W przypadku zaznaczenia tego pola, zwrot różnicy podatku (nadwyżki naliczonego nad należnym) nastąpi w standardowym terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika:

 • na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym albo
 • na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub
 • na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego kredytu.
 • Zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5a zdanie pierwsze ustawy.

Pole zaznacza się, jeśli podatnik podejmuje decyzję, by nadwyżka podatku została mu zwrócona w terminie 180 dni. Pole podlega zaznaczeniu wyłącznie w przypadku, gdy podatnik w rozliczanym okresie nie wykonał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje mu w Polsce prawo odliczenia VAT.

 • Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Pole oznaczenia - czyli wyrażenia wniosku, dzięki któremu nadwyżka zostaje przeniesiona na kolejne okresy. Pole podlega oznaczeniu wyłącznie w przypadku wnioskowania przez podatnika o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). W przypadku domagania się zwrotu nadwyżki - pole należy pozostawić puste.

 • Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

Podaje się rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego, na poczet którego zalicza się zwrot podatku.

Dopuszczalne jest wskazanie konkretnego zobowiązania, na poczet którego nadwyżka podatku zostanie przekazana. W tym przypadku organ skarbowy nie może automatycznie przekazać nadwyżki do rozliczenia podatku VAT za kolejny okres, lecz musi przeznaczyć uzyskaną nadwyżkę na poczet tego konkretnego, wskazanego przez podatnika zobowiązania. Zobowiązanie nie musi dotyczyć wyłącznie podatku VAT - może być określony inny rodzaj podatku lub należności publicznoprawnej, która zostanie pokryta przez wykazywaną w deklaracji nadwyżkę.

 • Pole wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

Pole sumuje całość kwot z części ewidencyjnej oraz z pozostałych pól części deklaracyjnych. Jest ono różnicą całości kwot podatku należnego oraz naliczonego (W tym ulg podatkowych, ulgi na kasy rejestrujące, zaniechań). Przeznaczenie na poczet kolejnego okresu nadwyżki powoduje, że kwotę tę należy dodać do podatku naliczonego z kolejnego okresu. Możliwe jest sumowanie kwot przeniesień z wielu okresów, tzn. podatnik jeśli nie wykorzysta kwoty nadwyżki w kolejnym okresie, to ponownie może z niej korzystać w okresach następnych (aż do przedawnienia zobowiązania).

 • Pole Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy .

Zaznaczają podatnicy świadczący usługi turystyki opodatkowane na zasadzie marży. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Oznaczenie stosować należy również, gdy tylko część usług i towarów była opodatkowana na zasadzie art. 119 ustawy o VAT. Oznaczenie należy stosować również w przypadku wyboru odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Wartość marży wprowadzona w osobne pole części ewidencyjnej nie zwalnia podatnika z obowiązku jej podzielenia na kwotę podatku i wartość netto i wykazania tych kwot w odpowiednich pozycjach właściwych dla czynności opodatkowanych prawidłową stawką podatku.

 • Pole Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy.

Zaznaczają je podatnicy, którzy stosują opodatkowanie marżą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży. Pole oznaczają również podatnicy, którzy obliczają marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

Wartość marży wprowadzona w osobne pole części ewidencyjnej nie zwalnia podatnika z obowiązku jej podzielenia na kwotę podatku i wartość netto i wykazania tych kwot w odpowiednich pozycjach właściwych dla czynności opodatkowanych prawidłową stawką podatku.

 • Pole Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy

Pole oznaczone powinno nastąpić przez podatników dokonujących dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

Pole oznaczane jest wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik czynności te dokonuje jako zwolnione z VAT lub gdy podatnik, będąc agentem działającym w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył w dostawie takiego złota dla swojego zleceniodawcy.

 • Pole Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy

Pozostaje ono zaznaczone w przypadku prowadzenia czynności trójstronnych, tj. gdy trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności, lecz przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego;

Oznaczenie pola wystąpić powinno jedynie w przypadku, gdy podatnik uczestniczy w transakcji jako drugi w kolejności podatnik VAT.

 • Pole Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy

Pole wypełnia się w przypadku gdy podatnik korzystał z obniżenia zobowiązania podatkowego, jeżeli zapłaty zobowiązania podatkowego dokonuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.

Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku można obniżyć za dni przed terminem mnożąc kwotę zobowiązania przez stopę referencyjną NBP obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku.

 • Pole Zbiorcza wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy

Pole służy do wskazania wartości przeprowadzonych korekt związanych ze stosowaniem ulgi na złe długi - obniżających wartość podstawy opodatkowania. Nie należy tu wprowadzać kwot korekt “in plus” (tzn. dokonywanych po uregulowaniu przez kontrahenta jego zobowiązań na rzecz podatnika wypełniającego JPK_V7), stąd też pole to należy wypełniać kwotami ze znakiem “minus”. W polu łączy się kwoty korygowane, wykazywane w części ewidencyjnej w polach dotyczących stawki 5%, 8% i 23%. W polu tym nie trzeba rozdzielać kwot według poszczególnych stawek - podaje się łączną wartość, o którą korygowany (obniżany) jest podatek do zapłaty.

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona, tj. w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 • Pole Zbiorcza wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy

Pole służy do wskazania wartości przeprowadzonych korekt - obniżających wartość kwoty podatku. Nie należy tu wprowadzać kwot korekt “in plus” (tzn. dokonywanych po uregulowaniu przez kontrahenta jego zobowiązań na rzecz podatnika wypełniającego JPK_V7), stąd też pole to należy wypełniać kwotami ze znakiem “minus”. W polu łączy się kwoty korygowane, wykazywane w części ewidencyjnej w polach dotyczących stawki 5%, 8% i 23%. W polu tym nie trzeba rozdzielać kwot na poszczególne stawki - podaje sie łączną wartość, o którą korygowany (obniżany) jest podatek do zapłaty.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona, tj. w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 • Pole Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty.

Pole tekstowe, które zastąpiło dotychczasowy załącznik stanowiący wyjaśnienia przyczyn korekty deklaracji. Podatnik wypełnia je wyłącznie w sytuacji, w której dochodzi do składania korekty części deklaracyjnej lub ewidencyjnej. Ponadto nawet w tych przypadkach pole pozostaje fakultatywne, tzn. podatnik składając korektę JPK_V7 jedynie może podać przyczynę korygowania, ale nie musi tego robić i nie może z tego tytułu zostać obciążony żadnymi negatywnymi skutkami (korekta będzie w pełni skuteczna).

Jeśli doszło do korekty powodującej brak rzetelności lub prawidłowości księgoi lub obniżenia podstawy lub kwoty podatku, opróćz wypełnienia pola uzasadnienia przyczyn, konieczne może być przekazanie czynnego żalu; skłąda się wówczas osobne pismo w tym zakresie. 

część 3 instrukcji pliku JPK_V7 - część ewidencyjna - sprzedaż VAT >
zobacz przykład rozliczenia JPK_V7M z ewidencjami VAT, częścią deklaracyjną oraz gotowym plikiem JPK_V7M XML >