Towary w opakowaniach zwrotnych - uwaga na roczny podatek VAT

Towary w opakowaniach zwrotnych - uwaga na roczny podatek VAT

Począwszy od 13.10.2023 r. zmianie ulegają reguły segregacji i obrotu opakowaniami zwrotnymi. W ślad za zmianami w przepisach o gospodarce odpadami idą również reguły naliczania VAT na obrót opakowaniami, które podlegają rozliczeniu w systemie kaucyjnym przez wprowadzających to opakowanie do obrotu.

Do tej pory przepisy o podatku VAT w zakresie obrotu towarami w opakowaniach zwrotnych pozwalały odjąć z podstawy opodatkowania wartość tego opakowania wyłącznie w sytuacji, w której dochodziło do szczegółowych uregulowań umownych między sprzedawcą a nabywcą co do zwrotu opakowania. Jeśli takich uregulowań nie było, przepisy zmuszały do podwyższenia podstawy opodatkowania o wartość opakowań zwrotnych po 60 dniach licząc od daty dostawy towaru.

Obecnie przepisy te nie zostaną usunięte - nadal warunki umowne obowiązują w stosunku do towarów w opakowaniach zwrotnych. Szczególne uregulowania wprowadzane będą co do obrotu napojów w opakowaniu wielokrotnego użytku. Przez takie rozumie się opakowanie, o którym mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852), objęte systemem kaucyjnym, tzn. następujące opakowania:

Poz.

Rodzaje opakowań

Poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych

w % w roku

2025

2026

2027

2028

2029 i lata następne

1

butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych

77

81

84

87

90

2

puszki metalowe o pojemności do jednego litra

77

81

84

87

90

3

butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra

77

81

84

87

90

Opakowania, w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem przystąpieniem do systemu kaucyjnego, mogą być wykorzystywane do momentu ich zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów. Za opakowania nie pobiera się kaucji a obrót nimi nie podlega powyższej regule obniżenia podstawy obliczenia VAT.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Podatek VAT w systemie kaucyjnym dla napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku

Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania wielokrotnego użytku, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w tym opakowaniu.
W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania wielokrotnego użytku wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje podwyższa podstawę opodatkowania o wartość tego opakowania. Przez niezwrócenie opakowania wielokrotnego użytku rozumie się również zwrot odpadu opakowaniowego. Oznacza to, że zniszczona butelka lub puszka będąca odpadem nie stanowi zwrotu opakowania i w efekcie jej przekazanie pierwotnie podlega opodatkowaniu.

System rozliczenia VAT od opakowań wielokrotnego użytku w systemie rocznym

Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje określa wysokość zmiany podstawy opodatkowania na ostatni dzień roku przez określenie różnicy między liczbą wprowadzonych do obrotu a liczbą zwróconych w danym roku opakowań wielokrotnego użytku.

Jeżeli liczba zwróconych w danym roku opakowań wielokrotnego użytku jest większa od liczby wprowadzonych do obrotu w danym roku opakowań wielokrotnego użytku, wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje uwzględnia tę różnicę przy ustaleniu wartości podstawy opodatkowania dla kolejnego roku.

Powyższe oznacza, że podstawa ta nie będzie przewyższała wartości podatku za dany rok, lecz podlega doliczeniu w kolejnym roku przy rozliczeniu podatku VAT. Kłopotem może być okres, w którym w kolejnym roku tę wartość należy uwzględnić. Przepisy zmieniające ustawę o podatku od towarów i usług nie wskazują tu konkretnego terminu, niemniej należy zastosować regułę ostrożnościową - różnicę w ilości opakowań warto uwzględnić należy na początek kolejnego roku, a nie z końcem tego kolejnego roku.

Nowy podatek od opakowań jednorazowych już w przyszłym roku

Ewidencja obrotu opakowań wielokrotnego użytku dla napojów

Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje jest obowiązany prowadzić ewidencję w postaci elektronicznej zawierającą dane niezbędne do określenia wysokości zmiany podstawy opodatkowania, w tym o wprowadzonych do obrotu opakowaniach wielokrotnego użytku, z podziałem na rodzaje tych opakowań, o ich liczbie i wartości opakowań, za które pobrano kaucję w danym roku, oraz o zwróconych opakowaniach wielokrotnego użytku, z podziałem na rodzaje opakowań, o ich liczbie i wartości opakowań, za które zwrócono kaucję w danym roku. W ewidencji uwzględnia się również dane o zwróconych odpadach opakowaniowych, z podziałem na rodzaje odpadów opakowaniowych, o ich liczbie i kwotach należności zwróconych z tytułu zwrotu odpadów opakowaniowych w danym roku.

Ewidencja musi być prowadzona elektronicznie i drogą elektroniczną udostępniana na każde żądanie organu podatkowego. Przechowuje się ją przez okres 5 lat od zakończenia roku, w rozliczeniu za który wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje określił wysokość zmiany podstawy opodatkowania wynikającą z różnicy między liczbą wprowadzonych do obrotu a liczbą zwróconych w danym roku opakowań wielokrotnego użytku.