2022-01-14 | Tarcza antyinflacyjna - obniżenie stawek VAT od 1 lutego 2022 r.

Tarcza antyinflacyjna - obniżenie stawek VAT od 1 lutego 2022 r.

Stawki niższe od 1 lutego 2022 r.

11 stycznia br. tuż po konferencji prasowej Premiera na stronie Sejmu opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zapowiedziami Rządu projekt przewiduje obniżenie stawek VAT dla niektórych kategorii towarów. Przede wszystkim, towary objęte dziś 5% stawką, wymienione w Załączniku nr 10 do ustawy o VAT, będą miały stawkę 0%. Zmiany dotyczyć więc będą podstawowych produktów spożywczych, w tym mięsa, wyrobów mleczarskich, pieczywa. Do tej wysokości obniżona zostanie stawka także na ziemię ogrodniczą, gaz ziemny, nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw).

Pozostałe zmiany obejmują obniżenie do 5% stawki VAT na energię elektryczną i cieplną, a także objęcie 8% stawką paliw takich jak olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzyna silnikowa, gaz skroplony LPG.

Jak wskazano w uzasadnieniu do zmian celem czasowych obniżek stawek podatku VAT na przedmiotowe towary jest zahamowanie wzrostu cen na te towary, a zatem również pomoc w walce ze skutkami inflacji.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

W poniższej tabeli zamieściliśmy zestawienie omówionych propozycji zmian z podziałem na planowane stawki.

PRODUKTY, DLA KTÓRYCH STAWKA VAT MA ZOSTAĆ OBNIŻONA OD 1 LUTEGO 2022 R. do 31 lipca 2022 r.

1.        Produkty, dla których stawka zostanie obniżona do 0%

1a) Wymienione w pozycji 1-18 Załącznika nr 10 do ustawy o VAT

Poz. Załącznika 10

CN

Nazwa towaru

 

CN

Towary spożywcze

1

02

Mięso i podroby jadalne

2

ex 03

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne - z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308

3

04

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

4

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

5

07

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

6

08

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

7

10

Zboża

8

11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

9

ex 12

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

10

ex 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne

11

ex 16

Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

12

19

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

13

ex 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części

roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

14

2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

15

2105 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

16

ex 2106

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

17

ex 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

18

bez względu na CN

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

1b) Pozostałe

1)

Nawozy i środki ochrony roślin, zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej

2)

Ziemia ogrodnicza

3)

Gaz ziemny (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)

4)

Środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoży do upraw, innych niż ziemia ogrodnicza, z wyłączeniem podłoży mineralnych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76 i 1069)

2.        Towary, dla których stawka zostanie obniżona do 5%

1)

energia elektryczna (CN 2716 00 00)

2)

energia cieplna

3.        Towary, dla których stawka zostanie obniżona do 8%

1)

benzyny silnikowe (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach

2)

oleje napędowe (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach

3)

biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN

4)

przeznaczone do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałe węglowodory gazowe (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901, skroplone

Dodatkowe obowiązki

Zgodnie z nowelizacją przewidziane jest także nałożenie na przedsiębiorców prowadzących sklepy obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej informacji o obniżeniu stawek podatku VAT na wskazane towary.

Dodatkowo, sprzedawcy gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej będą mieli obowiązek przekazywania nabywcy tych towarów informacji o obniżonych stawkach podatku:

  1. przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
  2. oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wzory tych informacji mają być udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa finansów.

Omawiane zmiany mają wejść w życie od 1 lutego 2022 r. i mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. obecnie nowelizacja jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.