Wzrosną opłaty za interpretacje podatkowe

Wzrosną opłaty za interpretacje podatkowe

Aktualizacja 05. 07. 2023: Ministerstwo Finansów poinformowało, że omówiony tu projekt zmian w Ordynacji podatkowej nie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu i nie będzie procedowany. Tekst pokazuje jedynie kierunek zmian w przepisach zaproponowanych przez resort finansów i poddanych konsultacjom w czerwcu 2023 r.

 

Ministerstwo Finansów proponuje zdecydowany wzrost opłat za indywidualne interpretacje podatkowe. Zmian nie odczują tylko podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej, poddany właśnie konsultacjom przez Ministerstwo Finansów, przewiduje m.in. zróżnicowanie opłat za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zależności od statusu wnioskodawcy ustalonego według właściwości urzędu skarbowego. Podwyżkę najbardziej odczują największe firmy.

Opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynosi obecnie 40 zł niezależnie od tego, jaki podmiot ją składa. Natomiast jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej będzie podlegał opłacie nie wyższej niż 100% minimalnego wynagrodzenia o pracę (od 1 lipca 2023 r. będzie to 3600 zł brutto). Szczegółowe stawki mają zostać określone w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i być zróżnicowane w zależności od tego, czy podatnik lub płatnik podlega pod urząd skarbowy właściwy miejscowo, czy inny niż właściwy miejscowo.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Korzystniejsze zasady przewidziano dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W ich przypadku opłata nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Więcej szczegółów znalazło się w uzasadnieniu do projektu. Wynika z niego, że w rozporządzeniu zostaną wskazane cztery poziomy opłaty za wydanie interpretacji.

2800 zł zapłacą wnioskodawcy, wobec których zadania wykonuje Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W tej grupie znajdują się największe firmy, osiągające przychody netto powyżej 50 mln euro rocznie (oprócz spółek cywilnych) i dodatkowo:

  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,
  • Narodowy Bank Polski,
  • banki państwowe, banki krajowe, banki hipoteczne,
  • krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji,
  • spółki publiczne z siedzibą na terenie RP

z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

1400 zł to stawka przewidziana dla wnioskodawców, wobec których zadania wykonuje naczelnik urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (tzw. dużego urzędu skarbowego) z wyjątkiem wnioskodawców przypisanych do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Są to podmioty z przychodami w wysokości 3-50 mln euro rocznie (z wyjątkiem spółek cywilnych) i dodatkowo m.in.:

  • przedsiębiorcy zagraniczni (z wyjątkiem osób fizycznych) osiągający przychody netto powyżej 3 mln euro rocznie,
  • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych (z wyjątkiem oddziałów będących osobami fizycznymi),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • banki spółdzielcze i SKOK-i.

400 zł zapłacą za interpretację podmioty, wobec których zadania wykonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwego miejscowo oraz pozostali wnioskodawcy, niezaliczeni do innych grup.

40 zł to wysokość opłaty pobieranej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie jest związany z działalnością gospodarczą. Ta sama stawka będzie obowiązywała, gdy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej złoży wniosek, które swoim zakresem dotyczy takiej działalności, np. założenia jej w przyszłości, lub rozstrzygnięcia, czy podjęte przez wnioskodawcę działania mogą stanowić działalność gospodarczą.

Inną proponowaną zmianą jest ograniczenie ważności interpretacji indywidualnej do 5 lat liczonych od dnia jej wydania. W obecnym stanie prawnym interpretacje wydawane są bezterminowo.

Wejście w życie nowych przepisów zaplanowano na 1 lipca 2024 r. Natomiast do 31 sierpnia 2023 r. można zgłaszać opinie na temat zaproponowanych zmian.