2021-12-16 | Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od stycznia 2022 r.

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od stycznia 2022 r.

Na stronie rządowego centrum legislacji opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie przede wszystkim dostosowuje treść JPK do nowych terminów zwrotu VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tj. 40 dniowego terminu wprowadzonego ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (Dz. U. poz. 2076) oraz terminu 15-dniowego wprowadzonego ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). W związku z nowymi terminami zwrotu konieczna jest zmiana deklaracji tak, aby podatnicy mogli z nich skorzystać.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Pozostałe zmiany, które wprowadza nowelizacja, mają charakter upraszczający i doprecyzowujący. Wyjaśniono m.in., iż w polu P_11 wykazuje się dostawy towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (tj. sytuacje, gdy kwoty podatku naliczonego mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego gdy zakupy dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych). W tym zakresie analogiczne doprecyzowanie dotyczy pola K_11, gdzie wykazuje się podstawę opodatkowania dla w/w dostaw towarów i usług.

W polu P_11 nie powinny być natomiast wykazywane informacje o dostawach towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

W rozporządzeniu doprecyzowano także sposób wykazywania łącznej wartości usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca (wskazanych w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) – wartość usług z pola P12 ma nie być uwzględniana w łącznej wysokości podstawy opodatkowania wykazywanej w polu P-37 deklaracji.

Rozporządzenie zmieniające doprecyzowuje także informacje, jakie powinny być zawarte w JPK w przypadku korzystania z ulgi na złe długi, tj. odpowiednio datę upływu terminu płatności lub datę uregulowania/zbycia należności.

Nowe przepisy mają być stosowane do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia 2022 r.

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »