2023-04-26 | Przedsiębiorcy muszą uważać na błędy w NIP w KSeF. Czy będą kary za błąd?

Przedsiębiorcy muszą uważać na błędy w NIP w KSeF. Czy będą kary za błąd?

Faktura wystawiona w KSeF z pomyłką dotyczącą numeru NIP nabywcy trafi do niewłaściwego podmiotu lub nie zostanie przekazana do podatnika, który uczestniczył w transakcji. KSeF przesyła bowiem fakturę nabywcy zgodnie z numerem NIP. Nie można jej skorygować tak jak ma to miejsce poza systemem KSeF obecnie i jedynym działaniem jest zerowanie faktury. W efekcie konieczne będzie ponowne wystawienie faktury do transakcji a to spowodować może zatory w wystawianiu faktur.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: “w przypadku przesłania do systemu KSeF faktury z błędnym NIP nabywcy, w celu skorygowania zaistniałej sytuacji, należy przesłać fakturę korygującą "do zera" z tym błędnym NIP nabywcy i dodatkowo przesłać odrębną fakturę (pierwotną) z prawidłowym numerem NIP nabywcy. Wynika to z uwarunkowań systemowych. Faktura z błędnym NIP nabywcy zostanie po przetworzeniu udostępniona podmiotowi o takim numerze NIP. (...) w takich przypadkach nie należy wystawiać faktury korygującej błędny numer NIP na inny prawidłowy, gdyż w KSeF nie wystąpi sytuacja, że fakturę odebrał podmiot będący rzeczywistą stroną transakcji, a jedynie numer NIP podany w fakturze był błędny.”

Do tej pory faktura z błędnym NIP trafiała do właściwego kontrahenta i na etapie kontroli faktury możliwe było notą korygującą (nabywca) lub fakturą korygującą (sprzedawca) wyeliminować błąd.

Więcej na temat faktur

Po wprowadzeniu KSeF obowiązkowym stanie się:

  • wystawienie faktury korygującej (osobny numer faktury) do zera faktury z błędnym NIP
  • wystawienie faktury takiej samej jak pierwotna (ale z kolejnym numerem faktury, nadanym w ramach serii, która jednoznacznie będzie identyfikowała transakcję) i przekazanie jej do prawidłowego uczestnika opodatkowanej czynności.
Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Czekają nas zatory płatnicze i związane z dokumentacją podatkową?

Sytuacja ta może spowodować wiele nieporozumień. Przede wszystkim faktura z reguły staje się podstawowym dokumentem, który podlega rozliczeniu. Na jej podstawie nabywca wypłaca wynagrodzenie z tytułu wykonanej czynności. Skoro faktura nie pojawi się u niego w KSeF - nie ustali jakiej wysokości wynagrodzenie ma wypłacić i w jakiej dacie ma tego dokonać.

Poza tym okazać się może, że sprzedawca w wielu przypadkach wystawi fakturę właściwą po terminie ustawowym. Nie będzie miał również możliwości, jak ma to miejsce obecnie “uzdrowienia” w sposób nieformalny czynności czyli wskazania na samym dokumencie, że został wystawiony w terminie. KSeF za datę wystawienia uznaje dzień przekazania faktury do systemu. Zatem jeśli sprzedawca spostrzeże po dłuższym czasie swój błąd w NIP i skoryguje do zera wystawioną pierwotnie fakturę, to musi jeszcze wystawić fakturę prawidłową. Wystawi ją z datą, w jakiej dowiedział się o swoim błędzie.

Przykład:

Faktura pierwotna z błędnym nip dotycząca usługi za luty (data ukończenia usługi - 28 luty) wystawiona została po 7 dniach tj. 7 marca, z terminem płatności 14 dni - na 21 marca. Ze względu na to, że pieniądze nie pojawiły się na rachunku sprzedawcy, wystąpił on 28 marca do kontrahenta z mailem celem wyjaśnienia zaistniałej zwłoki. Ten wskazał, że nie dostał żadnej faktury. Mail zwrotny odczytany został 1 kwietnia (po weekendzie). Ustalono, że faktura trafiła do pliku JPK za luty, ale z nieprawidłowymi danymi nabywcy. 1 kwietnia została ona skorygowana do zera i tego dnia wystawiono fakturę prawidłową.

Faktury wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi. Naruszony został zatem termin, w którym podatnik powinien wystawić fakturę VAT dla danej transakcji.

Faktury korygujące a korekty plików JPK_V7

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Nabywca może nie odliczyć VAT…

Powyższa sytuacja będzie również kolidować płynne rozliczenia podatkowe po stronie nabywcy. Nowa faktura (ze zmienionym NIP) daje prawo odliczenia VAT na bieżąco, czyli nie wcześniej niż w dacie wystawienia prawidłowej faktury. Pierwotna faktura nie jest natomiast w żaden sposób podstawą do odliczenia podatku VAT.

Nabywca nie musi być zainteresowany w tym, aby poinformować sprzedawcę o wystawieniu mu faktury - dzięki temu często przedłuży sobie termin do zapłaty za wykonaną na jego rzecz czynność. Nie będzie miał jednak prawa odliczyć na bieżąco podatku VAT.

U sprzedawcy kara za błąd w wystawieniu faktury

Natomiast po stronie sprzedawcy wystawienie faktury po terminie jest działaniem niewłaściwym. Jeśli faktura na rzecz prawidłowego nabywcy - z nowym numerem i dokumentująca prawidłową transakcję - wystawiona zostanie po terminie ustawowym, to należy uznać, że dochodzi do ryzyka naliczenia z tego tytułu kary. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W tym przypadku faktura jest wystawiona po terminie, czyli wbrew przepisom ustawy o podatku VAT.