GTU_10 stosuj też do dostawy lokali (mieszkań, biur, magazynów)?

Ministerstwo Finansów wydaje się wbijać kij w mrowisko księgowym i przedsiębiorcom, którzy decydują się na dostawy nowych, jak i wykorzystywanych w działalności lokali, tj. biur, mieszkań służbowych, lokali magazynowych, komórek lokatorskich, garaży. A wszystko przez to, że ustawodawca w przepisach VAT rozróżnia części budynków (tzn. lokale) od całych nieruchomości, a w rozporządzeniu w sprawie JPK_V7 (w którym wskazywana jest treść ewidencji zakupu i sprzedaży) rozróżnienia tego nie zastosował. Mimo to, w plikach nakazuje się, przynajmniej zgodnie z objaśnieniami, to rozróżnienie stosować.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Błędem w prowadzeniu pliku JPK_V7 jest zarówno podanie GTU_10 w sytuacji, gdy jest ono niepotrzebne, jak i niepodanie go wtedy, gdy przedmiotem transakcji jest składnik majątku uznany za budynek, budowlę lub grunt. A zatem nie można podać ani zbyt często GTU, ani za rzadko.    

Kwestie treści ewidencji zakupu i sprzedaży, raportowanej do Ministerstwa Finansów jako plik JPK_V7, określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988). Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j ww. rozporządzenia, ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące dostawy towarów czyli w przypadku budynków, budowli i gruntów – oznaczenie (GTU) “10”.

GTU powinno być zatem - zgodnie z brzmieniem rozporządzenia - stosowane wyłącznie do całych gruntów, całych budynków i całych budowli. Na taką interpretację wskazuje również ustawa o VAT, która wyraźnie posługuje się osobno nazwą “części gruntów, części budynków i części lokali”. Przykładowo, mówiąc o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części. Gdy mowa o wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przy zastosowaniu stawki 8% VAT wskazuje się, że znajduje ona zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części.

Tak samo stanowią przepisy cywilistyczne (np. ustawa o własności lokali), oddzielając budynki, od lokali, jako części, które mogą być przedmiotem samodzielnej transakcji i samodzielnej własności. 

Gdyby zatem przepisy ustaw lub rozporządzeń chciały objąć jednym zwrotem (i jednorodnym charakterem działań) całość czynności dotyczących budynków, budowli i części tych budynków i budowli, to nie wskazywałby ich rozróżnienia i nie używał osobnego zwrotu “części”. Odpowiednio, jeśli prawodawca zdecydowałby się na objęcie jakimiś regulacjami wszystkich powyższych elementów - użyłby określenia “budynki, budowle i ich części”, natomiast gdy chce objąć czymś tylko niektóre z tych towarów - wskazuje czego dana transakcja (dany przepis) dotyczy.

W efekcie GTU stosowane powinno być wyłącznie do takiego zakresu, jaki jest wskazany w rozporządzeniu (budynek, budowla), bo takim zakresem można uznawać, że logicznie działający prawodawca chciał objąć raporty transakcji w pliku JPK_V7.

Przepisy to jedno, wnioski - to drugie… 

W odpowiedzi na pytanie jednego z największych czasopism zajmujących się tematyką podatkową i prawną, Ministerstwo Finansów stwierdziło, że GTU_10 powinno być stosowane również przy dostawie lokali.

Interpretacja ta rozszerza stosowanie zapisu GTU_10 wynikającego z cytowanego wyżej rozporządzenia - na części nieruchomości, które nie są w rozporządzeniu wskazane (tj. na lokale wydzielone w strukturze budynku lub budowli). Czyni to jak się wydaje bez podstaw prawnych opartych na logice interpretacji przepisów  prawa.

Na zasadzie analogii do powyższej odpowiedzi Ministerstwa, należałoby teraz w zasadzie uznawać, że gdyby użyć zwrotu “budynek” - to znaczy jednocześnie budowla lub ich część” (bo w zasadzie budynek i budowla jest tym samym co - budynek, budowla i ich części) co zupełnie mija się z wykładnią przepisów i logiką prawodawczą. 

Podatnicy muszą liczyć się z obowiązkiem skorygowania błędnie wypełnionego pliku JPK_V7 w przypadku, gdyby organ skarbowy podjął wykładnię przeciwstawną do przepisów, a zgodną z przedstawioną odpowiedzią. 

Jednocześnie jednak bazowanie wyłącznie na odpowiedzi do redakcji nie stanowi wykładni prawa i nie powinno być dla podatników podstawą do automatycznego stosowania GTU_10 przy dostawach lokali. Taka sytuacja nie znajduje podstawy prawnej w cytowanym rozporządzeniu, a podatnik nie ma podstawy obrony w przypadku zmiany stanowiska fiskusa.  

W efekcie podatnik przyjmując jedną z metod - naraża się tak czy inaczej - na etapie weryfikacji - na wezwanie do korekty pliku JPK_V7 pod groźbą sankcji 500 zł za każdy błąd w przypadku nieuwzględnienia wniosku organu.

Alternatywną metodą będzie wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację prawa podatkowego dotyczącą sytuacji podatnika.

więcej informacj o stsowaniu kodu GTU 10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów. >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »