Kod GTU 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU stosuje się bardzo szeroko, a to ze względu na definicję budowli, do której zaliczane są również budowle tymczasowe. Z drugiej jednak strony definicji budynku nie spełnią wydzielone lokale. W efekcie należy każdorazowo kontrolować spełnienie warunków przez dany składnik majątku.

Oznaczenie GTU_10 obejmuje dostawę towarów. W przypadku płatności na poczet dostawy:
 
 • gdy dochodzi do zapłaty zaliczki - faktura zaliczkowa musi posiadać oznaczenie GTU,
 • gdy dochodzi do zapłaty zadatku -  faktura zaliczkowa musi posiadać oznaczenie GTU, 
 • gdy płatność byłaby kaucją zwrotną wynikającą z umowy przedwstępnej - GTU nie wystąpi (nie dochodzi do dostawy i płatności opodatkowanej VAT),
 • wpłata wkładu budowlanego - powinna być oznaczona GTU,
 • zaliczka /zadatek z tytułu usług budowlanych nie są oznaczane GTU,
 • adatek zatrzymany ze względu na odszkodowawczy charakter nie podlega pod wykazanie w JPK_V7 i nie podlega pod oznaczenie GTU,
 • odszkodowania, kary umowne, odsetki za zwłokę w związku z różnymi sytuacjami wynikającymi z umów o przeniesienie własnoci - nie podlegają oznaczeniu GTU i publikacji w JPK_V7.

Tabela oznaczeń - wszystkie kody GTU JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05 | GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09 | GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

I. Budynek w GTU 10 

Definicja powinna wynikać z BOKB - objaśnień ogólnych oraz alternatywnie - należy posługiwać się definicjami zawartych w ustawie - prawo budowlane.

PKOB - Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

(wg ustawy Prawo Budowlane) mówiąc o budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Za szczególny rodzaj budowli (jeśli połączony z gruntem - to również budynku) uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. Dostawa wiaty będzie zatem objęta oznaczeniem  GTU.

W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: schrony, szpitale, centra handlowe oraz warsztaty i garaże).

Nie podlegają pod GTU - 10:

 1. Dostawa lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, nie są one ani budynkiem, ani budowlą (MF nie ustaliło innej interpretacji w tej sprawie),
 2. dostawa miejsc postojowych, ale podlega pod nie dostawa garaży wolnostojących, jako spełniających warunek uznania za budynek.
 3. czynności dotyczące spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, praw do domów jednorodzinnych stanowiących odrębną własność, spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu mieszkalnego (W tym ostatnim przypadku transakcja sprzedaży nie jest dopuszczalna),
 4. umowy leasingu operacyjnego budynku lub budowli - bo przeniesienie prawa do dysponowania jak właściciel budynku nie ma miejsca,
 5. Remont, modernizacja, nadbudowa, przebudowa, każda inna usługa budowlana
 6. najem, dzierżawa lokalu (mieszkalnego, niemieszkalnego); jeśli w umowach zawarte jest oświadczenie, że najem zakończony jest przeniesieniem własności, dopiero w chwili przeniesienia dojdzie do oznaczenia tej transakcji GTU,
 7. najem, dzierżawa budynku lub budowli,
 8. Dostawa obiektu małej architektury - tj. niewielkich obiektów, a w szczególności:
  1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki - nie spełniają warunku uznania za budynek lub budowlę.

Podlegają pod GTU -10:

 1. umowy leasingu finansowego, tj gdy dochodzi w chwili podpisania umowy  przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w ramach leasingu finansowego,
 2. budynek letniskowy, dacza, wiata itp. jako spełniające warunek uznania ich za budowle,
 3. Tymczasowe obiekty budowlane - tj. obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe. Podlegają one pod GTU jako spełniające definicję budowli, za którą należy uznawać każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,- a zatem również tymczasowy obiekt budowlany spełnia warunek budowli.

 II. Budowla w GTU 10

Przez budowlę należy przez rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 III. Grunt w GTU 10

Obejmuje wszelkie kategorie gruntów; w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Jeśli przedmiotem dostawy jest chodnik, plac - to przedmiotem dostawy faktycznie będzie grunt pod nim. Jeśli dostawa dotyczyłaby elementu konstrukcyjnego (kostka do wyłożenia gruntu), wówczas GTU nie trzeba stosować. . 

Dzierżawa gruntu nie podlega GTU, nie jest oznaczana w JPK_V7.
czytaj także - Fiskus w przepisach VAT rozróżnia części budynków (tzn. lokale) od całych nieruchomości, a w rozporządzeniu JPK_V7 tego nie zastosował. Jak stosować GTU_10?

Wystawiaj i wysyłaj darmową e-fakturę VAT z kodami GTU w programie fillup e-faktury
W programie fillup e-faktury prosto oznaczysz właściwy kod GTU nawet w darmowej e-fakturze VAT. Wygeneruj plik JPK_VAT i wczytaj go do JPKomatu fillup w którym kompleksowo pomożemy w całym procesie przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online nowych pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K
Sprawdź, jak szybko można wystawić darmową e-fakturę VAT »

Tabela oznaczeń - wszystkie symbole GTU w JPK_V7
Opis: GTU_01 | GTU_02 | GTU_03 | GTU_04 | GTU_05GTU_06 | GTU_07 | GTU_08 | GTU_09GTU_10 | GTU_12 | GTU_13.

Faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU 

Faktura wystawiana w związku z transakcją z grup GTU nie musi zawierać oznaczenia GTU. Jest ono wewnętrznym przyporządkowaniem, które stosuje wyłącznie wystawiający fakturę. Jednocześnie nie jest to jednak zabronione. Podanie numeru GTU na fakturze nie będzie błędem zarówno gdy będzie to numer prawidłowy, jak i podany błędnie. Informacja o GTU nie podlega korekcie - tzn. jest to tzw. inna informacja na dokumencie, nie będąca daną wymaganą do prawidłowego rozliczania podatku z faktury u nabywcy. 

Nabywca towaru lub usługi nie określa GTU transakcji i nie musi ich raportować. Gdyby dostawca wykazał GTU na fakturze lub podał błędny GTU na fakturze - nabywca nie musi żądać od dostawcy faktury korygującej lub nie musi sam wystawiać noty korygującej.

Brak oznaczenia symboli GTU w JPK_V7K lub w JPK_V7M powodować może wezwanie do uzupełnienia pliku JPK zagrożone sankcją grzywny 500 zł za każde uchybienie.

faktury w programie fillup 
czytaj także - procedury podatkowe w transakcjach na JPK_V7