Nie wszystkie wydatki na sport podlegają odliczeniu

Nie wszystkie wydatki na sport podlegają odliczeniu

Działalność powiązana ze sportem i kulturą fizyczną może uprawniać do odliczenia VAT, gdy towary i usługi, od których nabycia podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem istnienie związku zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Kiedy taki związek istnieje, a kiedy już nie w przypadku sportu i rekreacji wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 2 sierpnia 2023 r.

W analizowanym stanie faktycznym klub piłkarski wykonywał działalność opodatkowaną VAT w zakresie sprzedaży usług wstępu na mecze piłki nożnej, praw do transmisji telewizyjnych i sprzedaży gadżetów czy reklam. Od tych czynności klub zobowiązany był odprowadzić podatek VAT należny. Natomiast dla zapewnienia jak najlepszych wyników sportowych oraz jak najkorzystniejszego prezentowania się pierwszej drużyny seniorskiej na boisku klub ponosił szereg wydatków w postaci:

 • zakupu odżywek, suplementów diety, napojów izotonicznych,
 • zakupu owoców świeżych, napojów słodzonych, bakalii, owoców suszonych,
 • zakup środków medycznych, lodu w kostkach, ochraniaczy na różne części ciała,
 • wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zakupu biletów wstępu do podmiotów świadczących odnowę biologiczną, np. basen, sauna,
 • zakupu pralek, proszków do prania i innych środków niezbędnych do pielęgnacji odzieży meczowej.
 • Nabywając tego typu towary i usługi klub mógł wykazywać poniesienie podatku VAT naliczonego na podstawie faktur zakupowych i w ten sposób zmniejszyć podatek VAT należny wynikający z jego własnych faktur sprzedażowych.

Ulga sponsoringowa

Pobierz fillup - przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K . Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K.
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Związek zakupów z prowadzoną działalnością

Jednakże dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter bezpośredni lub pośredni. Związek bezpośredni zachodzi wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy (przedsiębiorstwa) - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do obrotu osiąganego przez podatnika, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Podobne zapatrywanie wyraził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w wyroku z 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98) wskazując, że brak bezpośredniego związku z konkretną czynnością podlegającą opodatkowaniu nie wyklucza prawa odliczenia podatku VAT w przypadku tzw. kosztów ogólnych działania podatnika, o ile koszty te mogą być przypisane do działalności podatnika podlegającej opodatkowaniu VAT.

Mając zatem na uwadze taką wykładnię przepisów ustawy o VAT Dyrektor KIS na kanwie przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnił, że następujące wydatki poniesione na zakup towarów bądź usług będą związane z dokonywaną przez klub sportowy sprzedażą opodatkowaną:

 • zakup środków medycznych, lodu w kostkach, ochraniaczy na różne części ciała,
 • wynajem sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zakup biletów wstępu do podmiotów świadczących odnowę biologiczną,
 • zakup pralek, proszków do prania i innych środków niezbędnych do pielęgnacji odzieży meczowej.

Dostrzeżono zatem, że obecność fizjoterapeutów, rehabilitantów i masażystów w profesjonalnej drużynie sportowej jest niezbędna do regeneracji zawodników po każdym wyczerpującym meczu ligowym. Specjaliści ci muszą zostać wyposażeni we wskazane środki medyczne. Niezbędny jest również wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, czy też zakup biletów wstępu na odnowę biologiczną. Poziom sportowy reprezentowany przez zawodników przekłada się bowiem na przychody ze sprzedaży biletów wstępu na mecze ligowe czy też zainteresowanie sponsorów. Podobnie rzecz ma się z zakupem kostek lodu, które są podstawowym narzędziem służącym do miejscowego redukowania stanów zapalnych czy redukcji opuchlizny, a ochraniacze na różne części ciała mają zapobiegać/redukować urazy meczowe czy treningowe. Jednoznaczny związek wydatków na zakup pralek, proszków do prania i innych środków niezbędnych do pielęgnacji odzieży meczowej z prowadzoną przez klub działalnością wynika z konieczności jej każdorazowego doprowadzania do stanu czystości po zakończonych meczach.

Faktury z prawem do odliczenia, z częściowym odliczeniem i bez prawa odliczenia VAT a JPK_VAT

Potrzeby osobiste zawodników granicą pośredniego związku zakupów z działalnością prowadzoną przez klub

Dyrektor KIS stanął natomiast na stanowisku, że klubowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z uwagi na brak związku pośredniego z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT w przypadku:

 • zakupów odżywek, suplementów diety, napojów izotonicznych,
 • zakupów owoców świeżych, napojów słodzonych, bakalii, owoców suszonych.

Z uzasadnienia interpretacji indywidualnej wynika, że za dominujący aspekt tych czynności uznano zaspokojenie celów osobistych czy prywatnych potrzeb zawodników. Te natomiast mogą się diametralnie różnić zależnie od konkretnej osoby zawodnika, a co więcej - wpływ sposobu ich zaspokojenia na prowadzoną przez klub działalność gospodarczą i wykonywanie czynności opodatkowanych VAT nie jest jednoznaczny. Korzyści uzyskiwane w tej sytuacji przez sportowców przerastają możliwe do przewidzenia i osiągnięcia w ten sposób korzyści dla klubu. Końcowo odwołano się w tej mierze do wyroku TSUE z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-371/07, w którym orzeczono, iż “wydawanie posiłków pracownikom ma co do zasady na celu zaspokojenie potrzeb prywatnych i należy do sfery wyboru pracownika, w której pracodawca nie interweniuje”.

JPKomat - kreator ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - z wysyłką JPK_V7M/JPK_V7K

Podstawa: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2023 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.308.2023.2.RMA