JPK_VAT ARCHIWUM

Uwaga: jesteś w dziale archiwalnym - JPK_VAT, którego obowiązek wysyłki dotyczył raportowania do 30 września 2020 r.
Obecnie od X 2020 roku obowiązuje wysyłka pliku JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych JPK_V7M, a dla kwartalnych JPK_V7K.

Pamiętaj, że jeśli korygujesz pliki JPK za okresy wcześniejsze niż październik (IV kwartał) 2020 r., do korekt zobowiązany jesteś zastosować pliki JPK_VAT w wersji 3 oraz deklarację VAT-7 wersja 20 lub VAT-7K wersja 13.

Faktury z prawem do odliczenia, z częściowym odliczeniem i bez prawa odliczenia VAT a JPK_VAT

W JPK_VAT oraz ewidencji zakupu i sprzedaży ujmować należało wyłącznie dokumenty zakupowe, dające pełne lub częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. W efekcie pomijać w raportach można było wszystkie te dokumenty zakupowe, które nie pozwalały na odliczenie podatku VAT. W poz. K_45-K_48 raportu JPK_VAT wykazywać należało wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o VAT, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana była deklaracja. W efekcie nie ma konieczności składania obecnie korekty JPK_VAT, jeśli wcześniej dokumenty bez prawa odliczenia VAT nie zostały w ewidecnji uwzględnione. W szczególności wykazywać w JPK nie trzeba było:

  • Dokumentów bez VAT ze stawką ZW – np. wystawiane przez osoby zwolnione z podatku ze względu na niski obrót lub ze względu na transkację nie objęte w ogóle opodatkowaniem VAT,
  • Faktur VAT marża (np. towary używane, dzieła sztuki, antyki, usługi turystyki), w których nie jest wyszczególniony podatek VAT do odliczenia,
  • Faktury ze stawką 0% VAT,
  • Dokumentów związanych z czynnościami, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT (np. w ewidencji zakupu VAT przedsiębiorcy – podatnika VAT czynnego, będącego jednocześnie lekarzem nie ujmuje się zakupów w celach prowadzenia praktyki lekarskiej zwolnionej z VAT),
  • Dokumentów związanych z czynnościami, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności niepodlegającej pod VAT u nabywcy,
  • Faktur z tytułu czynności, które nie pozwalają na odliczenie VAT (np. usługi noclegowe oraz gastronomiczne).
Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Jeżeli podatnik posiadał faktury uprawniające do 50% odliczenia VAT (wykorzystanie pojazdów samochodowych również do celów innych niż działalność opodatkowana), w ewidencji VAT zakupu i w JPK_VAT wprowadzał wyłącznie 50% wartości netto oraz 50% wartości VAT wskazanych na fakturze z tytułu eksploatacji, zakupu lub wykorzystywania tego pojazdu dla celów działalności.

Jeżeli podatnik odliczał VAT na zasadzie proporcji (korzystanie z nabyć dla celów opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania VAT), w ewidencji zakupu oraz w JPK_VAT umieszczał kwotę netto i VAT zgodnie ze współczynnikiem ustalonym na podstawie obrotu z roku poprzedniego, w takim przypadku jako kwotę netto oraz odliczany podatek VAT podawać należało nie w całości, lecz po przemnożeniu ich przez współczynnik.  Odpowiednio współczynnik obniżał również podstawę i VAT przy transakcjach z 50% odliczeniem (czyli dodatkowo wstępnie ustalone kwoty ustalone na 50% mnoży się przez współczynnik i dopiero taką wartość wprowadzano do ewidencji VAT jako podstawa odliczenia i podatek VAT do odliczenia). Po zakończeniu roku podatnik w pozycjach K-47 i K_48 dokonywał korekty w związku z zastosowaniem współczynnika z obecnego roku podatkowego (czyli wyrównywał odliczenia do faktycznych wartości z danego roku).

Jeżeli podatnik ustalał VAT na zasadzie prewspółczynnika, czyli gdy kwotę podatku odliczanego obliczało się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej – zgodnie z tzw. ,,sposobem określenia proporcji` (korzystanie z nabyć dla celów opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu VAT, np. w jednostkach samorządu terytorialnego), wówczas w ewidencji zakupu i w JPK_VAT umieszczał kwotę netto i VAT zgodnie z prewspółczynnikiem. Nie należało umieszczać całych kwot podstawy opodatkowania z faktur zakupowych oraz całej wartości podatku odliczanego. Odpowiednio prewspółczynnik obniżał również podstawę i VAT przy transakcjach z 50% odliczeniem podatku VAT.

Dokumenty zakupowe ze stawką 0% VAT nie musiały trafiać do JPK_VAT oraz ewidencji zakupu VAT. Z faktur tych nie dochodziło do odliczenia podatku więc ich wartość nie wpływała na zasady przygotowania deklaracji podatkowej oraz na wartość podatku do zapłaty.