Faktury z prawem do odliczenia, z częściowym odliczeniem i bez prawa odliczenia VAT a JPK

W JPK_VAT oraz ewidencji zakupu i sprzedaży ujmować należy wyłącznie dokumenty zakupowe, dające pełne lub częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. W efekcie pomijać w raportach można wszystkie te dokumenty zakupowe, które nie pozwalają na odliczenie podatku VAT. W poz. K_45-k_48 raportu JPK_VAT wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o VAT, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. W szczególności wykazywać w JPK nie należy:

  • Dokumenty bez VAT ze stawką ZW – np. wystawiane przez osoby zwolnione z podatku ze względu na niski obrót lub ze względu na
  • Faktur VAT marża (np. towary używane, dzieła sztuki, antyki, usługi turystyki), w których nie jest wyszczególniony podatek VAT do odliczenia,
  • Faktury ze stawką 0% VAT,
  • Dokumentów związanych z czynnościami, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT (np. w ewidencji zakupu VAT przedsiębiorcy – podatnika VAT czynnego, będącego jednocześnie lekarzem nie ujmuje się zakupów w celach prowadzenia praktyki lekarskiej zwolnionej z VAT),
  • Dokumentów związanych z czynnościami, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności niepodlegającej pod VAT u nabywcy,
  • Faktur z tytułu czynności, które nie pozwalają na odliczenie VAT (np. usługi noclegowe oraz gastronomiczne).
Pobierz fillUp - przygotuj i wyślij JPK tak łatwo, jak e‑maila!
W JPKomacie fillUp kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie - od wystawienia faktury JPK w fillUp, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK do urzędu skarbowego. 
Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo >>

Jeżeli podatnik posiada faktury uprawniające do 50% odliczenia VAT (wykorzystanie pojazdów samochodowych również do celów innych niż działalność opodatkowana), w ewidencji VAT zakupu i w JPK_VAT wprowadza wyłącznie 50% wartości netto oraz 50% wartości VAT wskazanych na fakturze z tytułu eksploatacji, zakupu lub wykorzystywania tego pojazdu dla celów działalności.

Jeżeli podatnik odlicza VAT na zasadzie proporcji (korzystanie z nabyć dla celów opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania VAT), w ewidencji zakupu oraz w JPK_VAT umieszcza kwotę netto i VAT zgodnie ze współczynnikiem ustalonym na podstawie obrotu z roku poprzedniego, w takim przypadku jako kwotę netto oraz odliczany podatek VAT podawać należy nie w całości, lecz po przemnożeniu ich przez współczynnik.  Odpowiednio współczynnik obniża również podstawę i VAT przy transakcjach z 50% odliczeniem (czyli dodatkowo wstępnie ustalone kwoty ustalone na 50% mnoży się przez współczynnik i dopiero taką wartość wprowadza do ewidencji VAT jako podstawa odliczenia i podatek VAT do odliczenia). Po zakończeniu roku podatnik w pozycjach K-47 i K_48 dokonuje korekty w związku z zastosowaniem współczynnika z obecnego roku podatkowego (czyli wyrównuje odliczenie do faktycznych wartości z danego roku).

Jeżeli podatnik ustala VAT na zasadzie prewspółczynnika, czyli gdy kwotę podatku odliczanego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej – zgodnie z tzw. ,,sposobem określenia proporcji' (korzystanie z nabyć dla celów opodatkowanych oraz niepodlegających opodatkowaniu VAT, np. w jednostkach samorządu terytorialnego), wówczas w ewidencji zakupu i w JPK_VAT umieszcza kwotę netto i VAT zgodnie z prewspółczynnikiem. cNie należy umieszczać całych kwot podstawy opodatkowania z faktur zakupowych oraz całej wartości podatku odliczanego. Odpowiednio prewspółczynnik obniża również podstawę i VAT przy transakcjach z 50% odliczeniem podatku VAT.

Dokumenty zakupowe ze stawką 0% VAT nie muszą być trafiać do JPK_VAT oraz ewidencji zakupu VAT. Z faktur tych nie dochodzi do odliczenia podatku więc ich wartość nie wpływa na zasady przygotowania deklaracji podatkowej oraz na wartość podatku do zapłaty.