Nowy JPK_V7 kłopotliwy dla transakcji na kasie fiskalnej, dokument RO

Marża ewidencjonowana na kasie, rozliczenia wszelkich transakcji z użyciem paragonów do 450 zł, a także oznaczanie faktur wystawianych do paragonów odpowiednimi procedurami - te i inne problemy stają się problemem, z którym przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć w rozliczeniach za październik 2020 r. i za kolejne okresy. JPK_V7, bo to ten plik kontrolny sprawi znaczną ilość problemów, wypełniają zarówno korzystający z kasy, jaki i podmioty dokonujące transakcji innych niż konsumenckie, a także z obowiązku stosowania kasy zwolnieni.

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »

Podstawową metodą wykazania transakcji w JPK_V7 począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. jest łączne ujęcie w jednym wierszu wszystkich transakcji na podstawie dokumentu okresowego. Dokument taki oznaczany musi być symbolem RO, który to symbol ujmuje się w polu JPK oznaczanym jako “typ dokumentu”.

Raport okresowy z kasy, będący podstawą zapisu w JPK_V7 wiersza z oznaczeniem RO, nie musi być przygotowany wyłącznie raz na koniec miesiąca. Podatnik ma możliwość w pliku JPK posłużyć się dokumentem zbiorczym miesięcznym, dziennym lub za inne zbiorcze okresy (np. tygodnie). To, czy do prezentacji obrotów z kasy fiskalnej służy raport fiskalny dobowy bądź miesięczny zależy od przyjętej przez podatnika polityki rachunkowości. Odpowiednio u podatników prowadzących uproszczoną księgowość, gdzie polityka taka nie jest elementem  obowiązkowym, podatnik decyzję tę podejmuje samodzielnie i prowadzi konsekwentnie przyjętą metodę prezentacji raportów za przyjęte okresy. 

Oznaczenie w pliku kontrolnym zbiorczego dokumentu symbolem RO nie zmusza podatników do  generowania dodatkowego osobnego dokumentu, poza raportem z kasy (raportem, który posiada oznaczony numer wydruku z kasy fiskalnej). W JPK_V7 wprowadzić należy po prostu dane z raportu okresowego z kasy i oznaczyć go należy symbolem RO. Podatnik nie powinien natomiast łączyć raportów okresowych w jeden dokument RO - każdy wygenerowany raport powinien być więc wprowadzany do części ewidencyjnej osobno.

RO a FP i faktury inne niż oznaczane FP  

Wierszu JPK_V7 oznaczonym typem “RO”, dokumentowana jest podstawa opodatkowania i należny podatek od łącznej wartości sprzedaży, dla której wystawiano paragony fiskalne. Sam paragon może jednak nie być jedynym dokumentem, który tę sprzedaż potwierdza.

Paragon z NIP nabywcy o wartości nie wyższej niż 450 zł (lub 100 Euro) stanowi fakturę uproszczoną. Jeśli nabywca zażąda, by paragon o tej wartości zawierał jego numer NIP, to do końca 2020 r. nie trzeba takiej sprzedaży wyszczególniać osobno w JPK_V7. Wartość wykazana na fakturze uproszczonej znajduje się również na dokumencie RO, więc nie trzeba jej ponownie w żaden sposób wykazywać w JPK. 

Natomiast paragon z NIP nabywcy o wartości ponad 450 zł (lub ponad 100 Euro) brutto nie jest fakturą. Na jego podstawie nabywca może wystąpić z żądaniem wystawienia faktury. Po jej przekazaniu nabywcy, należy ją ująć w JPK_V7 osobno od zestawienia zbiorczego “RO”, wprowadzając ją w osobnym wierszu w dacie wystawienia tej faktury, oznaczając ją symbolem dokumentu “FP”. Podatnik nie sumuje jej kwot z pozostałymi wartościami danego okresu. Faktura z oznaczeniem FP podlega jedynie wykazaniu bez zwiększania kwot kontrolnych pliku (tzn. kwot z tej faktury nie trzeba doliczać do pozostałych wartości, które zmuszają do zapłaty podatku). Nie trzeba także korygować dokumentu RO o wartość wystawionej faktury FP.  

Jednocześnie faktury wystawione do paragonu ujmować należy w JPK_V7 w dacie ich wystawienia i w okresie ich wystawienia. Będzie to wyjątek od reguły przyporządkowywania dokumentów w JPK_V7 do okresu , w którym powstał obowiązek podatkowy. Faktura taka w momencie jej wprowadzenia w odpowiednim wierszu części ewidencyjnej JPK_V7, poza oznaczeniem FP, zawierać będzie datę wystawienia - zgodną z okresem, w którym ją wystawiono i datę sprzedaży - taką, jak wynika z wystawionego wcześniej paragonu. W efekcie w sytuacji wystawienia faktury w kolejnym miesiącu niż miesiąc nabicia paragonu na kasie, data sprzedaży będzie z miesiąca ujęcia na kasie, lecz faktura będzie ujęta w miesiącu wystawienia faktury, a zatem innym, niż okres powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania czynności, który taka faktura FP dokumentuje. 

W przypadku faktur wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie ma znaczenia wartość faktury. Każda taka faktura zażądana przez konsumenta lub rolnika ryczałtowego, podlega oznaczeniu FP, nawet jeśli jej wartość nie przekroczy 450 zł. W tym przypadku postępować należy tak samo, jak powyżej, tzn. ujmować je w dacie wystawienia, ale bez zwiększania wartości sum danego pliku JPK_V7.

Szczególna sytuacja wystąpi w przypadku paragonów obejmujących sprzedaż marżą (poprzez tzw “zero kontrolne”). Wówczas podatnik kwotę brutto z faktury powinien wyprowadzić z wartości dokumentu RO i wykazać ją samodzielnie (inaczej jest w sytuacji transakcji, w której raportuje się pojawienie się procedur podatkowych np. TP, EE, SW lub kodów GTU na elementach dokumentu RO, gdzie w ogóle tych danych nie trzeba podawać, jako że jest to dokument zbiorczy i nie da się oznaczyć konkretnej transakcji konkretną procedurą). Taki dokument należy opisać jako MR_UZ (lub odpowiednio MR_T) i udokumentować wystawionym paragonem. W polach danych kontrahenta wpisać należy odpowiednio “BRAK”. Innego rodzaju dokumenty RO oznaczeń procedury transakcji bowiem nie mogą posiadać, a sprzedaż marżą musi być osobno oznaczona w JPK_V7. 

Sprzedaż zwolniona z kasy fiskalnej

Zupełnie inaczej będzie wyglądało dokumentowanie sprzedaży na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych z pominięciem kasy rejestrującej. W przypadku sprzedaży zwolnionej z tego obowiązku w części ewidencyjnej dokonuje się wprowadzenia takiej sprzedaży zbiorczym miesięcznym dokumentem (lub dokumentem dotyczącym innego okresu rozliczeniowego) w jednej pozycji z oznaczeniem typu dokumentu “WEW”. Dokument taki, podobnie jak dokument RO, nie powinien zawierać oznaczeń GTU. Jeśli sprzedaż tego rodzaju odbywa się z zastosowaniem procedur podatkowych, dana transakcja nie może zostać z tego dokumentu wyprowadzona i osobno ujęta w pliku z oznaczeniem odpowiedniej  procedury. Procedury znajdą zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy dojdzie do wystawienia faktury na rzecz takiego konsumenta (np. gdy sprzedaż odbywa się w części jako wysyłkowa do innego kraju Unii Europejskiej i jest w ustawie o VAT klasyfikowana jako wysyłkowa - zastosowane zostanie oznaczenie SW, gdy sprzedaż odbywa się na rzecz członka rodziny - oznaczenie TP). Dokumentu WEW nie należy również dodatkowo oznaczać typem RO. Jeśli natomiast sprzedaż dodatkowo zostanie udokumentowana poprzez fakturę, kwoty z tego dokumentu powinny zostać wykreślone i wprowadzone do części ewidencyjnej wyłącznie na podstawie faktury wystawionej czy to na rzecz konsumenta czy na rzecz rolnika ryczałtowego.

czytaj także poradnik - Paragony i faktury do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT >

Z firmly przygotujesz i wyślesz JPK_V7M lub JPK_V7K prosto z przeglądarki!
firmly ułatwia wprowadzanie faktur, generowanie JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA, oraz umożliwia online wysyłkę do urzędu skarbowego z e-podpisem. Sprawdź statusy wysyłki i pobieraj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) bezpośrednio w aplikacji.
Przejdź do firmly i ułatw sobie pracę z JPK »